بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تسهیم دانش با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه لرستان

10.22098/jsp.2019.798

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی بین رهبری اخلاقی و تسهیم دانش با نقش میانجی توانمندسازی روان­شناختی معلمان انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه­ی آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1395 به تعداد 500 نفر تشکیل داد. نمونه­ی آماری 217 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش طبقه­ای با حجم متناسب انتخاب شد.برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه‌های رهبری اخلاقی، تسهیم دانش و توانمندسازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مدل­یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اخلاقی به صورت مستقیم (32/0=β) بر تسهیم دانش تأثیرگذار است. رهبری اخلاقی به صورت مستقیم (714/0=β) بر توانمندسازی روان­شناختی تأثیرگذار است. توانمندسازی روان­شناختی به صورت مستقیم(271/0=β) بر تسهیم دانش تأثیرگذار است. همچنین تأثیر رهبری اخلاقی بر تسهیم دانش به صورت غیرمستقیم توسط متغیر میانجی، توانمندسازی روان­شناختی با (37/0=β) تبیین شد. در این رابطه زمانی­که توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغیر میانجی وارد معادله می­شود، دارای قدرت بیشتری است. به عبارت دیگر، می­توان گفت که رهبری اخلاقی با نقش میانجی­ توانمندسازی روان­شناختی موجب افزایش تسهیم دانش در میان معلمان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Ethical Leadership and Knowledge Sharing with the mediating role of Psychological Empowerment of Teachers

نویسنده [English]

  • M Zandkarimi
M. A in Psychology, Lorestan University
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship betweenethical leadership and knowledge sharing with the mediating role of psychological empowerment of teachers. This is a descriptive, correlational research. The population included all primary school teachers in 1395 academic year in Bijar city amounting to 500 teachers. 217 teachers were selected through stratified proportional sampling as the sample. For data collection, ethical leadership questionnaire, knowledge sharing scale and empowerment scale were used. For data analysis, structural equation modeling of PLS was used. The results showed that ethical leadership directly (β =0.32) is based on and knowledge sharing impact, ethical leadership directly (β = 0.714) affects psychological empowerment, and psychological empowerment directly (β = 0.271) affects knowledge sharing. Also, the impact of ethical leadership on knowledge sharing is indirect by the mediator variable of psychological empowerment (β = 0.37). In other words, it can be said that ethical leadership with the mediating role of psychological empowerment increases knowledge sharing (β = 0.37) among school teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical leadership
  • Knowledge sharing
  • Psychological empowerment
بوربورجعفری، مریم و رستگار، عباس­علی.(1394). مطالعه تأثیر رهبری تحول­آفرین بر توانمندسازی کارکنان با میانجی­گری یادگیری­گرایی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 5(1) ، 1 – 18.
پاک­طینت، اقبال و فتحی­زاده، علی­رضا. (1387). توانمندسازی کارکنان، ضرورت­ها و راهکارها. مجله مدیریت، 5(11)، 33-47.
سلیمی، قاسم؛ کشاورزی، فهیمه و حیدری، الهام. (1393). مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روان­شناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش. فصل­نامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(3)، 1-22.
شیربیگی، ناصر و حاجی­زاده، سارا. (1391). بررسی رابطه ویژگی­های سبک رهبری خدمت­گزار مدیران مدارس متوسطه با توانمندسازی دبیران. فصل­نامه رهبری و مدیریت آموزشی، 6(4)، 81-99.
عبودی، حمید؛ لطفی ­زنگنه­ درویش، مصدق و کاظمیان، فرشته. (1393). رابطه­ی فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان. فصل­نامه­ی پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 6(1) ، 223-244.
قلی­پور، رحمت­اله؛ صمدی­میارکلائی، حسین و صمدی­میارکلائی، حمزه. (1394). بررسی تأثیر توانمندسازی روان­شناختی بر فرهنگ اشتراک­گذاری دانش. مطالعات اجتماعی روا­­ن­شناختی زنان، 13(4)، 181-203.
کردنائیج، اسداله؛ بخشی­زاده، علی­رضا و فتح­الهی، مهدی. (1394). بررسی تأثیر توانمندسازی روان­شناختی کارکنان بر توانمندسازی ساختاری. فصل­نامه مطالعات رفتار سازمانی، 4(3)، 97-119. 
گلینی، محبوبه. (1389). نقش مدیریت دانش در توانمند کردن معلمان. تکنولوژی آموزشی، 26(3)، 12-14.
محرابی، سهیلا. (1391). بررسی رابطه­ی چابکی سازمانی و فرآیند تسهیم دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم­تربیتی و روان­شناسی اصفهان.
محمدداودی، امیرحسین و ولایی­ملکی، مریم. (1393). رابطه­ی رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی با توانمندسازی در دبیران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 8(1)، 115- 142.
محمدی­فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمدصادق و محمدی، داریوش.(1390). مدیریت دانش، رویکردی جامع، تهران انتشارات پیام پویش.
محمودی­کیا، مریم؛ ارشدی، نسرین؛ احمدی­چگنی، سحر و بهارلو، مصطفی.(1394). رابطه­ی رهبری اخلاقی و توانمندسازی روان­شناختی با میانجی­گری عدالت رویه­ای و عدالت تعاملی. مدیریت فرهنگ سازمانی. 13(1)، 267-287.
عامری­نسب، سیامک؛ نصراصفهانی، علی و غضنفری، احمد. (1392). رابطه­ی بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 5(1)، 107- 128.
Abudi, H., Lotfi Çngena Dervish, M., & Kazemian, A. (2014). The Relationship between organizational culture and employees' empowerment. Journal of Research in Human Resources Management,6 (1), 223-244. (Persian)
Allameh, S.M., Fattahi Sarand, V., & Arian, A. (2015). Assessing the impact of transformational leadership on knowledge sharing. International Research Journal of Management Sciences. 3(5), 213-220.
Alshammari, A., Almutairi, N. & Fahad Thuwaini1, Sh. (2015). Ethical leadership: The effect on employees, International Journal of Business and Management; 10(3), 108-116.
Ameri-nasb, S., Nasr Esfahani, A., & Ghazanfari, A. (2013). The relationship between ethical leadership and staff empowerment. Journal of Research in Human  Resources Management, 5 (1), 107-128. (Persian)
Bock, G. W., Zmud, R. W., Kim, Y. G. & Lee, J. N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: examing the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS Quarterly, 29(1), 87-111.Transfer”, Academy of Management Press, 30 (1), 146-165
Borubar Ja'fari, M., & Rastegar, A. A. (2014). Study of the effect of transformational leadership on empowerment of employees through learning mediation. Human Resource Management Research, 5 (1), 1 – 18. (Persian)
Brown, M. E, Trevino, L. K., & Harrison, D. (2005). Ethical leadership: a social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes; 97, 134-117.
Brown, M.E., & Trevino., L.K. (2006). Ethical leadership: Areview and future directions. The Leadership Quarterly, 17: 595-616.
Chenwei, L., Keke, W., Diane, E. J., & Min, W. (2012). Moral leadership and psychological empowerment in China. Journal of Managerial Psychology, 27(1), 90-108.
Ebrahimi Mehrabani, S. H., & Shajari, M. (2013). Relationship between employee empowerment and employee effectiveness. Service Science and Management Research, 4(2), 60-68.
Fornell, C.,& Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research,39-50.
Gaál, Z., Szabó, L., Obermayer-Kovács, N., & Csepregi, A.(2015).  Exploring the role of social media in knowledge sharing. Exploring the role of social media in knowledge sharing, The Electronic Journal of Knowledge Management, 13 (3), 185-197.
Ghadiri, A.(2014). The relationship between perfectionism of managers and Empowerment staff of physical education offices in Tehran. International Journal of Science Culture and Sport, 2(3), 59-68.
Gholipur, R., Samadi Mirkolaei, H., & Samadi Mirkolaei, H. (2015). A study on impact of psychological empowerment on knowledge sharing culture case study of female employees of ministry of education in Mazandaran province. Quarterly Journal of Woman Studies Sociological and Psychological, 13(4),181-203. (Persian)
Glenny, M. (2010). The role of knowledge management in empowering teachers. Educational Technology, 26 (3), 12-14. (Persian)
Hayat, A. A., Maleki Hasanvand, M., Nikakhlag, S., & Dehghani, M.R.(2015). The role of transformational leadership and its knowledge management processes. Journal of Health Management and Informatics, 2(2), 41-46.
Judge,T. A. , Bono , J. E. Ilies, R. , & Gerhardt, M. W. (2012). Personality and leadership: A qualitative and quantative review. Journal of Applied Psychology,87(4),765-780.
Korodnaij, A., Bakhshizadeh, A., & Fathehalahi, M. (2015). Investigate the Impact of Psychological Empowerment on Structural Empowerment of Employees (Case Study: Saipa Company). Organizational Behavior Studies Quarterly, 4(3),97-119. (Persian)
Mahmoodikia, M., Arshadi, N.,  Ahmadi Chegeni, S., & Baharloo, M. (2015). Relationship of ethical leadership with psychological empowerment with mediating of procedural justice and interactional justice. Organizational Culture Management, 13(1), 267-287. (Persian)
Mehrabi, S. (2012). Investigating the relationship between organizational agility and knowledge sharing process of Shahrekord jihad agricultural organization. Master's thesis, Faculty of Science and Psychology, Isfahan. (Persian)
Mohammad Daedi, A. H., &Valai Maleki, M. (2014). The relationship between ethical leadership and organizational trust with empowerment in teachers. Quarterly Journal of Management and Leadership, 8 (1), 115-142. (Persian)
Mohammadi Fateh, A., Sobhani, M. S., & Mohammadi, D. (2011). Knowledge management, A comprehensive approach. Tehran: Pooyesh Payam Publishing. (Persian)
Paktinat, I & Fathi-Zadeh, A. R. (2001). Empowerment of staff, necessities and solutions. Management Journal, 5 (11), 33-47. (Persian)
Ravichandran, T.(2007). IT Competencies innovation capacity and organizational agility: Performance impact and the moderating effects of environmental characteristics. Lally School of Management & Technology Rensselaer Polytechnic Institute, 459-472.
RitaMen, L. (2015). The role of ethical leadership in internal communication: Influences on communication symmetry, leader credibility, and employee engagement. An open- access electronic reseaech Journal focusing on the fields of public relations and communications, 9(1), 1-22.
Salimi, Gh., Keshavarzi, F., & Heidary, E. (2014). An empirical study of the role of psychological empowerment in maturity of knowledge sharing behaviors. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 5 (3), 1-22. (Persian)
Shiribihi, N., & Hajizadeh, S. (2012). Investigating the relationship between the features of leadership style of managers of secondary schools and the empowerment of the secretaries. Quarterly Journal of Management and Leadership, 6 (4), 81-99. (Persian)
Smith, J. (2000). Empowering people, London: Kogan page.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38, 1442–1465.
Tang, P.M., Lam Bavik, Y., Nancy Chen, Y., & Tjosvold, D. (2015). Linking ethical leadership to knowledge sharing and knowledge hiding: The mediating role of psychological engagement. Staff Publications - Lingnan University, IPEDR, 84, 71-76.
Wang, J. D., & Zhang, J.(2012). An exploratory investigation on psychological empowerment among Chinese teacher`s. Advances in Psychology Study, 1(3), 13-21.
Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Academy of Management Journal, 83(1), 107-128.
Ziemba, E.(2014). Prosumers’ eagerness for knowledge sharing with enterprises – a Polish study. Online Journal of Applied Knowledge Management, 2(1), 40-58.