اثربخشی آموزش مهارت‌های فراشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار،گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار،گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

10.22098/jsp.2019.817

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های فراشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش­آموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل بود. این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 96-1397 بودند که از بین آن‌ها 24 نفر برای گروه آزمایش و 24 نفر هم برای گروه کنترل به روش نمونه گیری چندمرحله‌ای انتخاب شد. از پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی (ASEBQ) و اشتیاق تحصیلی برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش مهارت‌های فراشناختی قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده‌ها از طریق آزمون‌های تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش مهارت‌های فراشناختی به طور معناداری موجب افزایش خودکارآمدی تحصیلی و مؤلفه‌های آن به جزء توانایی در مدیریت کار، خانواده و مدرسه و اشتیاق تحصیلی و مؤلفه‌های آن در بین آزمودنی‌ها در مرحله پس آزمون شده است (01/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Metacognitive Skills Training on Academic Self-Efficacy and Academic Eagerness of 10th Grade Male Students in Ardabil

نویسندگان [English]

  • A Nakhostin Goldoost 1
  • A Ghazanfari 2
  • T Sharifi 3
  • M Chorami 3
1 PhD of Educational Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the effect of metacognitive skills training on academic self-efficacy and academic eagerness of 10th grade male students in Ardabil. This research was experimental having pre-test and post-test design with control group. The population included all 10th grade male students of Ardabil schools in the academic year of 2017-2018 from whom 24 were assigned to the experimental group and 24 were selected for the control group by multi-stage sampling. For data collection, we used the Academic Self-efficacy Beliefs Questionnaire (ASEBQ) of Zajacova et al. and the academic enthusiasm of Fredricks et al. The experimental group received 8 metacognitive training sessions during which the control group did not receive any training. The data were analyzed using multivariate covariance analysis (MANCOVA). The results showed that metacognitive skills training significantly increased the academic self-efficacy and its components, including the ability to manage homework, family and school, and academic eagerness and its components among the participants in the post-test (p < 0/001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Metacognitive skills
  • academic self-efficacy
  • Academic Eagerness
احمدی، محمد سعید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ احدی، حسن و اسدزاده، حسن. (1392). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(4)، 105-118.
بابایی امیری، ناهید و عاشوری، جمال. (1393). ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خودکارآمدی، خلاقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی. دوفصلنامهراهبردهایشناختیدریادگیری، 2(3)، 93-109.
پورکهخایی، زهرا. (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پسر در معرض خطر اعتیاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
خرازی، سید علی نقی؛ اژه­ای، جواد؛ قاضی طباطبایی، محمود و کارشکی، حسین. (1387). بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 38(3)، 69-87.
دادفر، رضا؛ بازدار، فاطمه؛ نصراللهی، عباس؛ عبدالحسینی و احمدی، وحید. (1393). بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان دره شهر در سال تحصیلی 91-90. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 21(6)، 224-231.
سپهوندی، محمدعلی؛ سبزیان، سعیده؛ گراوند، یاسر؛ بیرانوند، ساناز و پیرجاوید، فاطمه. (1395). بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهر اصفهان. مجله رویکردهاینوینآموزشی، 11(1)، 63-80.
سراج خرمی، ناصر و صفاریان، اعظم. (1395). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان.  کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه روانشناسی ایران، تهران.
سرگلزایی، مرتضی؛ جناآبادی، حسین و عرب، علی. (1397). اثربخشی شیوه­های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواسپرتی دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی). مجله ناتوانی­های یادگیری، 7(4)، 42-67.
سعید، نسیم و مهرابی، مانوش. (1392). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر تقویت این راهبردها، آمادگی یادگیری خود راهبر و خودکارآمدی دانشجویان. مجله یادگیری الکتریکی، 4(3)، 29-39.
سیف، علی اکبر. (1396). روانشناسی پرورشی نوین. تهران، نشر دوران.
صفری، هدیه؛ جناآبادی، حسین؛ سلم آبادی، مجتبی و عباسی، امیر. (1395). پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس هوش معنوی و سرسختی روان شناختی. دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(1)، 7-12.
عابدی، احمد؛ معماریان، آذین دخت؛ شوشتری، مژگان و گلشنی منزه، فرشته. (1393). بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی شناختی - رفتاری بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان. مجله روانشناسیتربیتی، 32، 79-94.
عاشوری، جمال. (1392). ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، ساختار هدف‌های ادراک شده کلاس و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی اصفهان، 13(8)، 692-700.
فاتحی پیکانی، زهرا و شکری، امید. (1393). نقش میانجی گری هیجانات پیشرفت در رابطه با باورهای خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای یادگیری. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(3)، 73-93.
فرخی، نوعلی. (1389). اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش تهران. فصلنامهروانشناسیپرورشی دانشگاهعلامهطباطباییتهران، 6(18)، 129-152.
کجباف، محمدباقر؛ عاشوری، جمال و عاشوری، محمد. (1392). بررسی ارتباط راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و خلاقیت با پیشرفت ریاضی در دانش آموزان تیزهوش اصفهان. مجلهمطالعات آموزشویادگیری، 5(1)، 65-85.
کریمی عموقین، جواد؛ فتح آبادی، جلیل؛ پاکدامن، شهلا و شکری، امید. (1393). فراتحلیل یافته‌ها در زمینه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی یادگیری بر بهبود عملکرد تحصیلی. فصلنامهمطالعاتاندازه گیریوارزشیابیآموزشی، 4(8)، 139-160.
گل محمدنژاد بهرامی، غلامرضا و رحیمی، المیرا. (1395). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان نقده. نشریهعلمی-پژوهشیآموزشوارزشیابی، 9(35)، 65-81.
گیج، ناتانیل لیز. (1917). مبانی علمی هنر تدریس. ترجمه مهرمحمدی، محمود (1384)، تهران، انتشارات سمت.
نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (1386). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران، نشر ارسباران.
نریمانی، محمد؛ جلالی­نژاد، راضیه؛ شعربافزاده، عادله و اژدری، زمان. (1393). اثربخشی آموزش برنامه‌ی دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(2)، 100-120.
نوری، عابد؛ ثناگو، اکرم؛ ادیب، مهین و جویباری، لیلا. (1395). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی‌های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. مجلهراهبردهایتوسعهدرآموزشپزشکی، 3(1)، 11-19.
یوسف زاده، محمدرضا؛ یعقوبی، ابوالقاسم و رشیدی، معصومه. (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. مجلهروانشناسیمدرسه، 1(3)، 118-133.
Abedi, A., Memarian, A. D., Shooshtari, M.,& Golshani Mozza, F. (2015). The effectiveness of cognitive-behavioral multidimensional interventions on academic achievement and academic excitement of high school students in Isfahan city. Journal of Educational Psychology, 32, 94-79. (Persian)
Ahmadi, M. S., Hatami, H. R., Ahadi, H., & Asadzadeh, H. (2014). Effect of communication skills training on self-efficacy beliefs and academic achievement of female students. New Approach Quarterly in Educational Management, 4(4), 118-105. (Persian)
Alci, B., & Yuksel, G. (2012). An examination into self-efficacy, metacognition and academic performance of pre-service ELT students: Prediction and Difference, Kalem Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 2(1),143-165.
Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J., & Pagani, L. S. (2009). Student engagement and its relationship with early high school dropout. Journal of Adolescence, 32,651-670
Ashoori, G. (2014). Relationship between cognitive and meta-cognitive learning strategies, classroom perceived goals structure and spiritual intelligence with academic achievement of nursing students. Iranian Journal of Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences, I 8, 700-692. (Persian)
Babaei Amiri, N., & Ashoori, J. (2015). Relationship between cognitive and metacognitive learning strategies, self-efficacy, creativity and emotional intelligence with academic achievement. Cognitive Strategies in Learning Learning, 2(3), 93-109.(Persian)
Bandura, A. (2001). Guide for Constructing Self-Efficacy Scales. Stanford, CA, USA: Stanford University.
Bilere, R. F., & Showman, G. (2014). Sychology applied to teaching. 15th ed. New York. Hounghton Mifflin.
Blakey, E., & Spence, Sh. (2012). Developing metacognition. Available from: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED327218.pdf.
Brown, S. D., Tramayne, S., Hoxha, D., Telander, K., Fan, X., & Lent, R. W. (2010). Social cognitive predictors of college students’ academic performance and persistence: A meta-analytic path analysis. Journal of Vocational Behavior, 72(3), 298-308.
Buric, I., & Soric, I. (2014). The role of test hope and hopelessness in self-regulated learning: Relations between volitional strategies, cognitive appraisals and academic achievement. Journal of Learning and Individual Differences, 22(4), 523-529.
Catalano, A. (2017). Development and Validation of the Metacognitive Strategies for Library Research Skills Scale (MS-LRSS). Available: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2017.02.017Get rights and content.
Cooper, S.S. (2012). Metacognition in adult learner. Available from: http://www.lifecirclesinc. com/Metacognition.html.
Dadfar, R., Bazar, F., Nasrallahi, A., Abdolhosseini., & Ahmadi, V. (2015). Investigation of familial factors affecting the academic loss of first and high School students in Dareshahr city in the years 91-90. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 22(6), 231-224. (Persian)
Farrokhi, T. (2011). The effectiveness of cognitive and meta-cognitive skills training on the understanding of secondary school students in Tehran teaching 11th district. Quarterly Journal of Allergy Tabatabai University of Psychology, 6(15), 129-152. (Persian)
Fatehi Pikani, Z., & Shokri, O. (2015). The role of mediating the emotions of progress in relation to academic self-efficacy beliefs and learning approaches. The Twofold Cognitive Strategies in Learning, 2(3), 73-93. (Persian)
Fredricks, J. A. (2004). Blumenfeld PC, Paris AH. School engagement: Potential of the concept. State of the Evidence. Rev Educ Res.74(1), 59-109.
Gage, Nathaniel Lees (1917).‌The scientific basis of the art of teaching. Translation of Mehrmohammadi, M. (2005), Tehran, Samt Publishers. (Persian)
Ghol Mohammad Nejad Bahrami, Gh. R., & Rahimi, E. (2017). Effectiveness of teaching metacognitive strategies on social adjustment and social self-efficacy of high school students in Naghadeh. Journal of Research and Education, 9(35), 65-81. (Persian)
Huang, C. (2011). Self-concept and academic achievement: A meta-analysis of longitudinal relations. Journal of School Psychology, 49, 505-528.
Jager, B., Jansen, M., & Reezigt, G. (2005). The development of metacognition in primary school learning environments. School Effectiveness and School Improvement, 16(2), 179-196.
Kajbaf, M. B., Ashoori, J., & Ashoori, M. (2014). Investigating the relationship between motivational strategies, learning strategies and creativity with the development of math in gifted students in Isfahan. Journal of Educational and Educational Studies, 5(1), 65-85. (Persian)
Karimi Amoughin, J., Fath Abadi, J., Pakdaman, Sh., & Shokri, O. (2015). Meta-analysis of the findings on the effectiveness of teaching meta-cognitive learning strategies on improving academic performance. Quarterly Journal of Measuring and Evaluation Studies,4(8), 139-160. (Persian)
Karimi Jozestani, L., Faramarzi, S., & Yarmohammadian, A. (2016). The effectiveness of training metacognition-based study skill on the students’ achievement motivation, self-efficacy, satisfaction with school and resilience, interdisciplinary. Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 7(2), 99-109.
Kharrazi, S. A. N., Aega, Jawad, Ghazi Tabatabai, M., & Kasashki, H. (2008). Study of the relationship between goals of progress, self-efficacy and metacognitive strategies. Journal of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran,38(3), 69-87. (Persian)
Lee, W., Lee, M., & Bong, M. (2016). Testing interest and self-efficacy as predictors of academic self-regulation and achievement. Journal of Contemporary Educational Psychology, 39(2), 86-99.
Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2009). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33, 486-512.
Martin, A. J. (2008). Enhancing student motivation and engagement: The effect of a multidimensional intervention. Contemporary Educational Psychology, 239–269.
Martin, A. J., & Liem, G. A. D. (2010). Academic personal bests (PBs), engagement, and achievement: A cross-lagged panel analysis. Learning and Individual Differences, 24, 265–270.
Naderi, E., & Seif Naraghi, M. (2007). Research methods and how to evaluate it in the humanities. Tehran, Arasbaran Publishers. (Persian)
Narimani, M., Jalalinejad, R., Sherbfzadeh, A., & Ajdari, Z. (2015). The effectiveness of trainingof jager's knowledge and meta-cognitive skill program on reading performance of students with reading learning disability. Journal of Learning Disabilities, 4(2), 100- 120. (Persian)
Nouri, A., Sunagou, A., Adib, M., & Jouibari, L. (2017). The effectiveness of metacognition strategies training on metacognitive knowledge and academic performance of students. Journal of Developmental Strategies in Medical Education, 3(1), 11-19. (Persian)
Öz, H. (2016). Metacognitive awareness and academic motivation: A cross- sectional study in teacher education context of Turkey. International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya, Turkey.
Pellas, N. (2014). The influence of computer self-efficacy, metacognitive self-regulation and self-esteem on student engagement in online learning programs: Evidence from the virtual world of second life. Journal of Computers in Human Behavior, 35, 157-170.
Peng, C. (2014). Self-regulated learning behavior of college students of science and their academic achievement. Journal of Physics Procedia, 33, 1446-1450.
Pietarinen, J., Soini, T., & Pyhalto, K. (2014). Students emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. International Journal of Educational Research, 67, 40-51.
Pintrich, P. R. (2003). A an achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemp Educ Psychol, 25(1), 92-104.
Pintrich, P.R., & DeGroot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of dassroom academic performance.          Journal of Educational psychology, 82, (3), 33-40
Porkekhaee, Z. (2016). The effectiveness of metacognitive strategies training on academic performance and academic engagement of male students at risk of addiction. Master thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Education and Psychology. (Persian)
Saeed, N., & Mehrabi, M. (2014). The effectiveness of teaching cognitive and metacognitive strategies on strengthening these strategies, their readiness for self-directed learning and student self-efficacy. Journal of Media, 4(3), 29-39. (Persian)
Safari, H., Jena Abadi, H., Salam Abadi, M., & Abbasi, A. (2017). Prediction of academic eagerness based on spiritual intelligence and psychological hardiness. Two-Monthly Strategies for Medical Education,9(1), 7-12. (Persian)
Saif, A. A. (2016). New psychoanalysis. Tehran, Doran Publishing. (Persian)
Sargolzae, M., Jenaabadi, H., Arab. A. (2018). Effectiveness of problem-solving metacognitive training and excitement regulation on emotional processing, impulsivity and sensuality of students with specific learning disorder (malfunctioning in mathematics). Journal of Learning Disabilities, 7(4), 42067. (Persian)
Schneider, W. (2015). Metacognitive Development: Educational Implications, Available: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.92011-7
Selcuk, G. S., Caliskan, S., & Erol, M. (2007). The Effect of gender and grade levels on Turkish.physics teacher candidates’ problem solving Strategies. Journal of Turkish since Education, 4(2), 10-19.
Sepahvandi, M. A., Sabzian, S., Gravand, Y., Biranvand, S., & Parjevide, F. (2017). The Effectiveness of Metacognitive Techniques Training on Students' Progress and Academic Performance in Isfahan Girl Students. Journal of Modern Educational Approaches, Issue 11, pp. 80-63. (Persian)
Siraj Khorrami, N., & Safarian, A. (2017). Effectiveness of metacognitive skills training on self-efficacy of sixth grade elementary school students in Isfahan city. National Conference on Knowledge and Technology of Psychology, Educational Sciences and Psychology Society of Iran, Tehran. (Persian)
Wang, M.T., & Holcombe, R. (2010). Adolescents perceptions of classroom environment, school engagement, and academic achievement. American Educational Research Journal, 47, 633-662.
Wang, M.T., Willett, J.B., & Eccles, J.S. (2012). The assessment of school engagement: Examining dimensionality and measurement invariance by gender and race/ethnicity. Journal of School Psychology, 49, 465-480.
Yang C. (2017). Learning Strategy Use of Chinese PhD Students of Social Sciences in Australian Universities [PhD thesis]. Australia: Griffith University
Yousefzadeh, M. R., Yaghoobi, A., & Rashidi, M. (2012). The effect of metacognitive skills training on self-efficacy of high school female students. School of Psychology, 1(3), 118-133. (Persian)
Zajacova, A., Lynch, S. M., & Espenshade, T. J. (2005). Selfefficacy, Stress, and academic success in college. Research in Higher Education, 46(6), 678-706.
 
 احمدی، محمد سعید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ احدی، حسن و اسدزاده، حسن. (1392). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(4)، 105-118.
بابایی امیری، ناهید و عاشوری، جمال. (1393). ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خودکارآمدی، خلاقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی. دوفصلنامهراهبردهایشناختیدریادگیری، 2(3)، 93-109.
پورکهخایی، زهرا. (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پسر در معرض خطر اعتیاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
خرازی، سید علی نقی؛ اژه­ای، جواد؛ قاضی طباطبایی، محمود و کارشکی، حسین. (1387). بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 38(3)، 69-87.
دادفر، رضا؛ بازدار، فاطمه؛ نصراللهی، عباس؛ عبدالحسینی و احمدی، وحید. (1393). بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان دره شهر در سال تحصیلی 91-90. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 21(6)، 224-231.
سپهوندی، محمدعلی؛ سبزیان، سعیده؛ گراوند، یاسر؛ بیرانوند، ساناز و پیرجاوید، فاطمه. (1395). بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهر اصفهان. مجله رویکردهاینوینآموزشی، 11(1)، 63-80.
سراج خرمی، ناصر و صفاریان، اعظم. (1395). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان.  کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه روانشناسی ایران، تهران.
سرگلزایی، مرتضی؛ جناآبادی، حسین و عرب، علی. (1397). اثربخشی شیوه­های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواسپرتی دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی). مجله ناتوانی­های یادگیری، 7(4)، 42-67.
سعید، نسیم و مهرابی، مانوش. (1392). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر تقویت این راهبردها، آمادگی یادگیری خود راهبر و خودکارآمدی دانشجویان. مجله یادگیری الکتریکی، 4(3)، 29-39.
سیف، علی اکبر. (1396). روانشناسی پرورشی نوین. تهران، نشر دوران.
صفری، هدیه؛ جناآبادی، حسین؛ سلم آبادی، مجتبی و عباسی، امیر. (1395). پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس هوش معنوی و سرسختی روان شناختی. دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(1)، 7-12.
عابدی، احمد؛ معماریان، آذین دخت؛ شوشتری، مژگان و گلشنی منزه، فرشته. (1393). بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی شناختی - رفتاری بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان. مجله روانشناسیتربیتی، 32، 79-94.
عاشوری، جمال. (1392). ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، ساختار هدف‌های ادراک شده کلاس و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی اصفهان، 13(8)، 692-700.
فاتحی پیکانی، زهرا و شکری، امید. (1393). نقش میانجی گری هیجانات پیشرفت در رابطه با باورهای خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای یادگیری. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(3)، 73-93.
فرخی، نوعلی. (1389). اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش تهران. فصلنامهروانشناسیپرورشی دانشگاهعلامهطباطباییتهران، 6(18)، 129-152.
کجباف، محمدباقر؛ عاشوری، جمال و عاشوری، محمد. (1392). بررسی ارتباط راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و خلاقیت با پیشرفت ریاضی در دانش آموزان تیزهوش اصفهان. مجلهمطالعات آموزشویادگیری، 5(1)، 65-85.
کریمی عموقین، جواد؛ فتح آبادی، جلیل؛ پاکدامن، شهلا و شکری، امید. (1393). فراتحلیل یافته‌ها در زمینه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی یادگیری بر بهبود عملکرد تحصیلی. فصلنامهمطالعاتاندازه گیریوارزشیابیآموزشی، 4(8)، 139-160.
گل محمدنژاد بهرامی، غلامرضا و رحیمی، المیرا. (1395). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان نقده. نشریهعلمی-پژوهشیآموزشوارزشیابی، 9(35)، 65-81.
گیج، ناتانیل لیز. (1917). مبانی علمی هنر تدریس. ترجمه مهرمحمدی، محمود (1384)، تهران، انتشارات سمت.
نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (1386). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران، نشر ارسباران.
نریمانی، محمد؛ جلالی­نژاد، راضیه؛ شعربافزاده، عادله و اژدری، زمان. (1393). اثربخشی آموزش برنامه‌ی دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(2)، 100-120.
نوری، عابد؛ ثناگو، اکرم؛ ادیب، مهین و جویباری، لیلا. (1395). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی‌های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. مجلهراهبردهایتوسعهدرآموزشپزشکی، 3(1)، 11-19.
یوسف زاده، محمدرضا؛ یعقوبی، ابوالقاسم و رشیدی، معصومه. (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. مجلهروانشناسیمدرسه، 1(3)، 118-133.
Abedi, A., Memarian, A. D., Shooshtari, M.,& Golshani Mozza, F. (2015). The effectiveness of cognitive-behavioral multidimensional interventions on academic achievement and academic excitement of high school students in Isfahan city. Journal of Educational Psychology, 32, 94-79. (Persian)
Ahmadi, M. S., Hatami, H. R., Ahadi, H., & Asadzadeh, H. (2014). Effect of communication skills training on self-efficacy beliefs and academic achievement of female students. New Approach Quarterly in Educational Management, 4(4), 118-105. (Persian)
Alci, B., & Yuksel, G. (2012). An examination into self-efficacy, metacognition and academic performance of pre-service ELT students: Prediction and Difference, Kalem Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 2(1),143-165.
Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J., & Pagani, L. S. (2009). Student engagement and its relationship with early high school dropout. Journal of Adolescence, 32,651-670
Ashoori, G. (2014). Relationship between cognitive and meta-cognitive learning strategies, classroom perceived goals structure and spiritual intelligence with academic achievement of nursing students. Iranian Journal of Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences, I 8, 700-692. (Persian)
Babaei Amiri, N., & Ashoori, J. (2015). Relationship between cognitive and metacognitive learning strategies, self-efficacy, creativity and emotional intelligence with academic achievement. Cognitive Strategies in Learning Learning, 2(3), 93-109.(Persian)
Bandura, A. (2001). Guide for Constructing Self-Efficacy Scales. Stanford, CA, USA: Stanford University.
Bilere, R. F., & Showman, G. (2014). Sychology applied to teaching. 15th ed. New York. Hounghton Mifflin.
Blakey, E., & Spence, Sh. (2012). Developing metacognition. Available from: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED327218.pdf.
Brown, S. D., Tramayne, S., Hoxha, D., Telander, K., Fan, X., & Lent, R. W. (2010). Social cognitive predictors of college students’ academic performance and persistence: A meta-analytic path analysis. Journal of Vocational Behavior, 72(3), 298-308.
Buric, I., & Soric, I. (2014). The role of test hope and hopelessness in self-regulated learning: Relations between volitional strategies, cognitive appraisals and academic achievement. Journal of Learning and Individual Differences, 22(4), 523-529.
Catalano, A. (2017). Development and Validation of the Metacognitive Strategies for Library Research Skills Scale (MS-LRSS). Available: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2017.02.017Get rights and content.
Cooper, S.S. (2012). Metacognition in adult learner. Available from: http://www.lifecirclesinc. com/Metacognition.html.
Dadfar, R., Bazar, F., Nasrallahi, A., Abdolhosseini., & Ahmadi, V. (2015). Investigation of familial factors affecting the academic loss of first and high School students in Dareshahr city in the years 91-90. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 22(6), 231-224. (Persian)
Farrokhi, T. (2011). The effectiveness of cognitive and meta-cognitive skills training on the understanding of secondary school students in Tehran teaching 11th district. Quarterly Journal of Allergy Tabatabai University of Psychology, 6(15), 129-152. (Persian)
Fatehi Pikani, Z., & Shokri, O. (2015). The role of mediating the emotions of progress in relation to academic self-efficacy beliefs and learning approaches. The Twofold Cognitive Strategies in Learning, 2(3), 73-93. (Persian)
Fredricks, J. A. (2004). Blumenfeld PC, Paris AH. School engagement: Potential of the concept. State of the Evidence. Rev Educ Res.74(1), 59-109.
Gage, Nathaniel Lees (1917).‌The scientific basis of the art of teaching. Translation of Mehrmohammadi, M. (2005), Tehran, Samt Publishers. (Persian)
Ghol Mohammad Nejad Bahrami, Gh. R., & Rahimi, E. (2017). Effectiveness of teaching metacognitive strategies on social adjustment and social self-efficacy of high school students in Naghadeh. Journal of Research and Education, 9(35), 65-81. (Persian)
Huang, C. (2011). Self-concept and academic achievement: A meta-analysis of longitudinal relations. Journal of School Psychology, 49, 505-528.
Jager, B., Jansen, M., & Reezigt, G. (2005). The development of metacognition in primary school learning environments. School Effectiveness and School Improvement, 16(2), 179-196.
Kajbaf, M. B., Ashoori, J., & Ashoori, M. (2014). Investigating the relationship between motivational strategies, learning strategies and creativity with the development of math in gifted students in Isfahan. Journal of Educational and Educational Studies, 5(1), 65-85. (Persian)
Karimi Amoughin, J., Fath Abadi, J., Pakdaman, Sh., & Shokri, O. (2015). Meta-analysis of the findings on the effectiveness of teaching meta-cognitive learning strategies on improving academic performance. Quarterly Journal of Measuring and Evaluation Studies,4(8), 139-160. (Persian)
Karimi Jozestani, L., Faramarzi, S., & Yarmohammadian, A. (2016). The effectiveness of training metacognition-based study skill on the students’ achievement motivation, self-efficacy, satisfaction with school and resilience, interdisciplinary. Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 7(2), 99-109.
Kharrazi, S. A. N., Aega, Jawad, Ghazi Tabatabai, M., & Kasashki, H. (2008). Study of the relationship between goals of progress, self-efficacy and metacognitive strategies. Journal of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran,38(3), 69-87. (Persian)
Lee, W., Lee, M., & Bong, M. (2016). Testing interest and self-efficacy as predictors of academic self-regulation and achievement. Journal of Contemporary Educational Psychology, 39(2), 86-99.
Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2009). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33, 486-512.
Martin, A. J. (2008). Enhancing student motivation and engagement: The effect of a multidimensional intervention. Contemporary Educational Psychology, 239–269.
Martin, A. J., & Liem, G. A. D. (2010). Academic personal bests (PBs), engagement, and achievement: A cross-lagged panel analysis. Learning and Individual Differences, 24, 265–270.
Naderi, E., & Seif Naraghi, M. (2007). Research methods and how to evaluate it in the humanities. Tehran, Arasbaran Publishers. (Persian)
Narimani, M., Jalalinejad, R., Sherbfzadeh, A., & Ajdari, Z. (2015). The effectiveness of trainingof jager's knowledge and meta-cognitive skill program on reading performance of students with reading learning disability. Journal of Learning Disabilities, 4(2), 100- 120. (Persian)
Nouri, A., Sunagou, A., Adib, M., & Jouibari, L. (2017). The effectiveness of metacognition strategies training on metacognitive knowledge and academic performance of students. Journal of Developmental Strategies in Medical Education, 3(1), 11-19. (Persian)
Öz, H. (2016). Metacognitive awareness and academic motivation: A cross- sectional study in teacher education context of Turkey. International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya, Turkey.
Pellas, N. (2014). The influence of computer self-efficacy, metacognitive self-regulation and self-esteem on student engagement in online learning programs: Evidence from the virtual world of second life. Journal of Computers in Human Behavior, 35, 157-170.
Peng, C. (2014). Self-regulated learning behavior of college students of science and their academic achievement. Journal of Physics Procedia, 33, 1446-1450.
Pietarinen, J., Soini, T., & Pyhalto, K. (2014). Students emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. International Journal of Educational Research, 67, 40-51.
Pintrich, P. R. (2003). A an achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemp Educ Psychol, 25(1), 92-104.
Pintrich, P.R., & DeGroot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of dassroom academic performance.          Journal of Educational psychology, 82, (3), 33-40
Porkekhaee, Z. (2016). The effectiveness of metacognitive strategies training on academic performance and academic engagement of male students at risk of addiction. Master thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Education and Psychology. (Persian)
Saeed, N., & Mehrabi, M. (2014). The effectiveness of teaching cognitive and metacognitive strategies on strengthening these strategies, their readiness for self-directed learning and student self-efficacy. Journal of Media, 4(3), 29-39. (Persian)
Safari, H., Jena Abadi, H., Salam Abadi, M., & Abbasi, A. (2017). Prediction of academic eagerness based on spiritual intelligence and psychological hardiness. Two-Monthly Strategies for Medical Education,9(1), 7-12. (Persian)
Saif, A. A. (2016). New psychoanalysis. Tehran, Doran Publishing. (Persian)
Sargolzae, M., Jenaabadi, H., Arab. A. (2018). Effectiveness of problem-solving metacognitive training and excitement regulation on emotional processing, impulsivity and sensuality of students with specific learning disorder (malfunctioning in mathematics). Journal of Learning Disabilities, 7(4), 42067. (Persian)
Schneider, W. (2015). Metacognitive Development: Educational Implications, Available: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.92011-7
Selcuk, G. S., Caliskan, S., & Erol, M. (2007). The Effect of gender and grade levels on Turkish.physics teacher candidates’ problem solving Strategies. Journal of Turkish since Education, 4(2), 10-19.
Sepahvandi, M. A., Sabzian, S., Gravand, Y., Biranvand, S., & Parjevide, F. (2017). The Effectiveness of Metacognitive Techniques Training on Students' Progress and Academic Performance in Isfahan Girl Students. Journal of Modern Educational Approaches, Issue 11, pp. 80-63. (Persian)
Siraj Khorrami, N., & Safarian, A. (2017). Effectiveness of metacognitive skills training on self-efficacy of sixth grade elementary school students in Isfahan city. National Conference on Knowledge and Technology of Psychology, Educational Sciences and Psychology Society of Iran, Tehran. (Persian)
Wang, M.T., & Holcombe, R. (2010). Adolescents perceptions of classroom environment, school engagement, and academic achievement. American Educational Research Journal, 47, 633-662.
Wang, M.T., Willett, J.B., & Eccles, J.S. (2012). The assessment of school engagement: Examining dimensionality and measurement invariance by gender and race/ethnicity. Journal of School Psychology, 49, 465-480.
Yang C. (2017). Learning Strategy Use of Chinese PhD Students of Social Sciences in Australian Universities [PhD thesis]. Australia: Griffith University
Yousefzadeh, M. R., Yaghoobi, A., & Rashidi, M. (2012). The effect of metacognitive skills training on self-efficacy of high school female students. School of Psychology, 1(3), 118-133. (Persian)
Zajacova, A., Lynch, S. M., & Espenshade, T. J. (2005). Selfefficacy, Stress, and academic success in college. Research in Higher Education, 46(6), 678-706.