نقش هیجانات مثبت و منفی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانش-آموزان پسر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

10.22098/jsp.2019.840

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هیجانات مثبت و منفی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر ورزشکار بود. جامعه پژوهش تمامی دانش‌آموزان ورزشکار شهر آمل در سال تحصیلی 93- 1394 بودند که تعداد 100 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. این افراد به مقیاس هیجانات مثبت و منفی پاور و بهزیستی روان‌شناختی ریف و پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها به روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد که بین بهزیستی روان­شناختی با هیجانات مثبت ارتباط مثبت و معنادار و با هیجانات منفی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد (01/0>P). تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد، هیجانات مثبت و منفی قادر به پیش‌بینی بهزیستی روان­شناختی دانش‌آموزان ورزشکار هستند (001/0>P). با توجه به تأثیرگذاری هیجانات بر بهزیستی روان‌شناختی توجه به ارتقاء هیجانات مثبت و تعدیل هیجانات منفی با استفاده از ورزش می‌تواند به افزایش بهزیستی روان­شناختی دانش‌آموزان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of positive and negative affect in predicting psychological well-being of athletic students

نویسندگان [English]

  • B Taghipour 1
  • F Qolami 2
  • M.J Ranjbar 1
  • Z Rostam Oqli 3
  • R Barzegaran 4
1 Ph.D. student in Psychology, University of Mohaghegh Ardabil
2 MA clinical Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 Ph.D. in Psychology, Azad University of Ardabil
4 M.A. student in Clinical Psychology, Azad University of Ardabil
چکیده [English]

The concept of psychological well-being symbolizes a multi-dimensional structure consisting of life attitudes. It has been designed to investigate whether one is aware of his potential, his goals, the quality of his relationships with others and what he feels about his life or not. The objective of this study is to examine the role of positive and negative affect in predicting psychological well-being of athletic students. The population included all athletic students in Amol city in the academic year of 1393-1394. 100 students were selected by multi-stage cluster random sampling, and Positive and Negative Affects Scale of Power and Psychological Well-Being Scale of Ryff was administered among the selected sample. The data were analyzed using SPSS-21 by Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results showed that there is a statistically significant positive relationship between positive affect and psychological well-being (r=0.53; p<0.01) in athletic adolescence, also there is a negative relationship between negative affect and psychological well-being (r=-34; p<0.01). The results of multivariate regression analysis showed that positive and negative emotions are able to predict psychological well-being of athletic students (R2=0.358; p<0.001). Using sport can help to increase psychological well-being of students. Therefore, it is recommended that stakeholders pay more attention to physical activity of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive emotions
  • negative emotions
  • psychological well-being
ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر و سهرابی، زهرا. (1392). ارتباط جهت گیری هدف، خودکارآمدی و هیجان‌های مثبت و منفی با عملکرد ورزشی و رضایت از زندگی در ووشوکاران دختر. مطالعات روانشناسی ورزشی، 4(1)، 25-38.
اشکانی، فرح و حیدری، حسن (1393). تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر بهزیستی روان شناختی و سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مقطع دبستان. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(1)، 6-22.
بساک‌نژاد، سودابه؛ اصفهانی اصل، مریم و محمودی قلعه نوعی، نسرین. (1391). رابطه هوش هیجانی، سبک‌های مقابله ای با سلامت روان در دانشجویان دختر. زن و فرهنگ، 3(11)، 75-88.
تبریزچی، نرگس و وحیدی، زهره (1394). مقایسه ی تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(4)، 21-35.
شهنی ییلاق، منیجه؛ شجاعی، آمنه؛ بهروزی، ناصر و مکتبی، غلام حسین. (1390). رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی چمران. دست‌آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی)، 4(1)، 73-94.
شیخ الاسلامی، علی؛ قمری کیوی، حسین؛ مرادی، مسعود و محمدی، یسرا. (1394). اثربخشی گشتالت درمانی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی، پژوهش های مشاوره، 14(53)، 111-130.
عیدی، حسین؛ عباسی، همایون؛ بخشی چناری، امین و فدایی، معصومه (1392). پیش‌بینی رضایتمندی ورزشکاران از طریق هوش هیجانی و مؤلفه های آن. مطالعات روانشناسی‌ورزشی، 2(6)، 37-48.
مظاهری، مهرداد و بهرامیان، حکیمه. (1395). پیش­بینی بهزیستی روانی بر اساس عاطفه مثبت و منفی و خودکارآمدی مقابله ای. پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت، 4(4)، 1-14.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 3(4)، 124-142.
یوسفی، جعفر (1394). رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی و هیجانات مثبت و منفی با سلامت روانی دانشجویان. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 3(1)، 66-74.
 
Ashkani, F., & Heydari, H. (2014). Effects of emotional adjustment on psychological welfare and attributional styles of students with learning disabilities in primary school. Journal of Learning Disabilities, 4(1):6-22. (Persian)
Barbar, A. (2012). Effect of morning exercise on the psychological well-being of high school female students.Annals of Biological Research, 3 (12): 5681-5686.
Basak nehad, S., Esfahani asl, M., & Mahmoudi, N. (2013). The relationship of emotional intelligence and coping style with mental health among female students of andimeshk Islamic azad university. Journal Woman and Culture, 3(11): 88-75. (Persian)
Clark, L. A., & Watson, D. (1999). Mood and the mundane: Relations between daily life events and reported Mood. Journal of Personality Social Psychology, 54, 296-308.
Edwards, S., Ngcobo, H., Edwards, D., &Palavar, A. (2005). Exploring the relationship between physical activity, psychological well-being and physical self-perception in different exercise groups. Journal for Research in Sport, 27 (1): 75-90.
Eydi, H., Abasi, H., Bakhsh, A., Fadayi, M. (2014). Anticipating of Athletes Satisfaction from Emotional Intelligence and its Sub Factors. Sport Psychology Studies, 2(6): 37-48. (Peraian)
Fist, J., & Fist, G. (2003). Personality Theory.7sted.New York press, 346-349.
Greenleaf, C., Boyer, E., & Petrie, T. (2009). High school sport participation and subsequent psychological well-Being and physical activity: The mediating influences of body image, physical competence, and instrumentality. Journal Sex Role, 61, 714-726.
John, F., Lisa. E.B., Yu, L., & Steven, G.W. (2012). Physical health, positive and negative affect, and personality: A longitudinal analysis. Journal of Reasearch in Personality, 46, 537-545.
Mazaheri, M., & Bahramian, S.H. (2016). Prediction od psychology well-being based on the positive and negative affection and coping self-efficacy. Positive psychology, 4(4), 1-14. (Persian)
Narimani, M., Yosefi, F., & Kazemi. R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(4):124-142. (Persian)
Nath, P., & Pardhan, R.K. (2012). Influence of positive effect on physical health and psychological well-being: Examining the mediating role of psychological resilience. Journal of Health Management, 14(2), 161-174.
Neil, R., Hanton, S., Mellalieu, S., & Fletcher, D. (2011). Competition stress and emotions in sport performer: The role of further appraisals. Psychology of Sport and Exercise, 12 (4), 460-470.
Nichols, A, R., Polman, R, J., & Levy, A, R. (2012). A path analysis of stress appraisals, emotions, coping and performance satisfaction among athletes. Psychology of Sport and Exercise, 13(3), 263-270.
Opdenacker, J., Boen, F., Bourdeaudhuij, D., & Auweele, Y. (2008). Explaining the psychological effects of a sustainable lifestyle physical activity intervention among rural women. Mental Health and Physical Activity, 1, 74-81.
Power, M. J. (2006). The structure of emotion: An empirical comparison of six models. Cognition and Emotion, 20, 694–713.
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything or is it? Explorations on the meaning of psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081.
Ryff, C.D., & Singer, B.H. (2006). Best News Yet on the Six-factor Model of Well-being. Social Science Research, 35(44), 1103-1119.
Shanny yaylaq, M., Shojaei, A., Behrozi, N., & Maktabi, G.H. (2013). The relationship emotional intelligence and social skills with psychological well-being in female students. Journal of Psychology Achievements, 1(4), 73-92. (Persian)
Sheikolslami, A., Qamari, H., Moradi, M., Yasra, M. (2015). Effectiveness Group on Psychological Well-being and Quality of life Mothers With mental retardation children. Quarterly of Counseling Research, 14(53), 111-130. (Persian)
Steptoe, A., O'Donnell, K., Marmot, M., & Wardle, J. (2008).Positive affect and psychosocial processesrelated to health. British Journal of Psychology, 99, 211–227.
Tabrizchi, N., & Vahidi, Z. (2015). Comparing emotional regulation, mindfulness and psychological well- being in mothers of students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 4(4):21-35. (Persian)
Üngür, G., & Karagözoğlu, C. (2013).The relationship between emotional intelligence, social physique anxiety and life satisfaction in physical education and sports students. International Journal of Humanities and Social Science, 3 (13), 102- 110.
Veenhoven, R. (2008). Healthy happiness: Effect of happiness on physical health and the consequents for preventive health care. Journal of Happiness study, 9, 449- 469.
Yosefi, J. (2015). The relationship between emotional regulation and positive and negative emotions with psychological well-being of students. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 3(1). 66-74. (Persian)