ارائه مدل علّی درگیری تحصیلی و اخلاق تحصیلی با تقلب تحصیلی: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان

10.22098/jsp.2020.869

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علّی درگیری تحصیلی و اخلاق تحصیلی با تقلب تحصیلی از طریق نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم‌آباد بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم‌آباد به تعداد 9981 نفر بود که 240 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه‌های درگیری تحصیلی زرنگ؛ اخلاق تحصیلی حسینی‌نژاد و همکاران ؛ خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز  و تقلب تحصیلی علیوردی نیا، جانعلی زاده و عمرانی استفاده شد. ماتریس همبستگی، مدل معادلات ساختاری و شاخص‌های نکویی برازش با نرم افزار Lisrel 8.5 جهت تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که اخلاق تحصیلی بر تقلب تحصیلی اثر مستقیم و با میانجی‌گری خودکارآمدی اثر غیرمستقیم بر تقلب دارد، اما درگیری تحصیلی بر تقلب تحصیلی اثر مستقیم ندارد، ولی با میانجی‌گری خودکارآمدی اثر غیرمستقیم بر تقلب تحصیلی دارد. همچنین خودکارآمدی تحصیلی اثر مستقیم بر تقلب تحصیلی دارد. نتایج پژوهش از اثر مستقیم اخلاق تحصیلی بر تقلب تحصیلی و نقش میانجی­گری خودکارآمدی در رابطه ساختاری بین درگیری تحصیلی و اخلاق تحصیلی با تقلب تحصیلی دانش‌آموزان حمایت می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a causal model of academic engagement and academic ethics with academic cheating: The mediating role of academic self-efficacy

نویسندگان [English]

  • S Sabzian 1
  • E Ghadampour 2
  • F Mirderikvand 2
1 Ph.D student of Educational Psychology, Lorestan University
2 Associate professor, Department of Psychology, Lorestan University
چکیده [English]

This study aimed to provide a causal model of academic engagement and academic ethics with academic cheating by the mediating role of academic self-efficacy. It is descriptive and correlational. The population included all female students in senior high schools in Khorramabad amounting to 9981 among whom through the Kline's Rules of Thumb, 240 participants were selected through stratified random sampling. To collect the data, academic engagement, academic ethics questionnaire, academic self-efficacy and academic cheating were used. The correlation matrix, structural equation modeling and goodness of fit index in LISREL 8.5 were used for data analysis. The results of path analysis showed that academic ethics had direct impact on academic cheating with self-efficacy as mediating variable but academic engagement had no direct effect on academic cheating but was mediated by self-efficacy indirectly. Also, academic self-efficacy had direct effect on academic cheating. The results of the direct effect of academic ethics on academic cheating and the mediating role of self-efficacy in structural relationship between academic engagement and academic provides support for ethics with students' academic cheating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic engagement
  • academic ethics
  • academic cheating
  • academic self-efficacy
  • Students
برزگربفرویی، کاظم (1393). ارتباط عوامل فردی و موقعیتی با تقلب دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. مجله روانشناسی مدرسه، 2(3)، 20-6.
حسینی نژاد، سیدمحسن؛ ثناگو، اکرم؛ کلانتری، سهیلا؛ جویباری، لیلا و سعیدی، سمیرا (1394). اخلاق تحصیلی در محیط آموزشی: دیدگاه و تجربیات دانشجویان پزشکی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9(22)، 43-34.
خامسان، احمد و امیری، محمدرضا (1390). بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. اخلاق در علوم و فناوری، 6(1)، 61-53.
خیرخواه، معصومه؛ سلطانی عربشاهی، سیدکامران و مشکوه، زهره (1395). بررسی ارتباط اخلاق حرفه‌ای اساتید و خودکارآمدی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. 11(2)، 173-161.
رازمند، نسیم و خلخالی، ولی (1394). بررسی ارتباط بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستانی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، http://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0840.html
رمضانی، زهرا (1389). الگوی پیش بینی تقلب تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و ابعاد درگیری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نورد شهرستان اسفراین. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند.
زرنگ، رمضانعلی (1391). رابطه سبک های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
علیوردی نیا؛ اکبر؛ جانعلیزاده، حیدر و عمرانی دهکهان، سجاد (1394). بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی. مسائل اجتماعی ایران، 6(2)، 103-71.
غلامعلی لواسانی، مسعود؛ آژه‌ای، جواد و افشاری، محسن (1387). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه روانشناسی، 13(3)، 305-289.
فراستخواه، مقصود (1385). اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی. اخلاق در علوم و فناوری، 1(1)، 27-13.
کریم‌زاده، منصوره و محسنی، نیک‌چهره (1385). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش‌های علوم ریاضی و علوم انسانی). مجله مطالعات زنان، 2، 45-29.
گل پرور، محسن (1389). رابطه اخلاق و عدالت آموزشی با پرهیز از فریبکاری علمی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 5 (1 و 2)، 66-57.
گل پرور، محسن و سروره، خاکسار (1387). عوامل اخلاقی و ارزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانشجویان. پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 8، 90-73.
مهجوبی قراماخر، محمود؛ خضری مقدم، نوشیروان و فضیلت پور، مسعود (1394). رابطه هویت اخلاقی فردی با عدم صداقت تحصیلی. اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
نریمانی، محمد؛ خشنودنیای چماچائی؛ بهنام؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس (1392). نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 3(1)، 127-109.
نریمانی، محمد و وحیدی، زهره (1392). مقایسه ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 3(2)، 91-78.
Akbulut, Y., Şendağ, S., Birinci, G., Kılıçer, K., Şahin, M. C., & Odabaşı, H. F. (2008) Exploring the Types and Reasons of Internet-Triggered Academic Dishonesty among Turkish Undergraduate Students: Development of Internet-Triggered Academic Dishonesty. Computers & Education, 5(1): 463-473.
Alleyne, P., & Phillips, K. (2011). Exploring academic dishonesty among university students in Barbados: An extension to the theory of planned behavior. Journal of Academic Ethics, 9(4), 323-338.
Andermen, E. M., & Midgley, C. (1997). Changes in achievement goal orientations and perceived classroom goal structures across the transition to middle level schools. ContemporaryEducational Psychology, 22, 269–298.
Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of School Psychology, 44(5), 427-445.
Baldwin, D., Daugherty, S., Rowley, B., & Schwartz, M. (1996). Cheating in medical school: A survey of second-year students at 31 schools. Academic Medicine, 71(3), 267-273.
Bandura, A. (1977). self- efficacy: Toward a unifying Theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2),191-215
Bieschke, K. J. (2006). Research self-efficacy beliefs and research outcome expectations: Implications for developing scientifically minded psychologists. Journal of Career Assessment, 14(1), 77-91.
Bloodgood, J. M., Turnley, W. H., & Mudrack, P. E. (2010). Ethics instruction and the perceived acceptability of cheating. Journal of Business Ethics, 95(1), 23-37.
Bong, M. (2008). Effects of parent-child relationships and classroom goal structures on motivation, help-seeking avoidance, and cheating. The Journal of Experimental Education, 76(2), 191-217.
Borkowski, S.C., &Urgas, Y.J. (1998). Business students and ethics: a meta-analysis. Journal of Business Ethics, 17,1117-1127.
Casuso-Holgado, M.J., Cuesta-Vargas, A. I., Moreno- Morales, N., Labajos-Manzanares, M.T., Baon-Lopez, F.J., & Vega-Cuesta, M. (2013). The association between academic engagement and achievement in health sciences students. Bio Med Educational, 13:33.
Chudzicka-Czupała, A. (2014). Psychological and moral determinants in accepting cheating and plagiarism among university students in Poland. Polish Journal of Applied Psychology, 12(1), 75-98.
Chudzicka-Czupała, A., Lupina-Wegener, A., Borter, S., & Hapon, N. (2013). Students’ attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland. The New Educational Review, 32(2), 66-76.
Davis, H. A., Shalter-Bruening, P., & Andrzejewski, C. E. (2008). Examining the efficacy of strategy intervention for ninth grade students: Are sefl-regulated learning strategies a form of social capital? Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, New York, NY.
Davis, S.F., Grover, C.A., Becker, A.H., McGregor, L.N. (1992). Academic dishonesty: Prevalence, determinants, techniques, and punishments. Teachingof Psychology, 19, 16-20.
Dawid, G., Malherb, E., Henry, R. S., & Wilhelmina, H. (2003). The contpibution of self-efficacy and outcome expectation in the prediction of  exercise adherence.  Journal  for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 25(1), 71-82
DeAndrea, D.C., Carpenter. C., Shulman. H., & Levin. T. R. (2009). The relationship between cheating behavior and sensation making. Personality and Individual Differences, 47, 936-947.
Dupeyrat, C., & Mariné, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology, 30 (1), 43-59.
Ellsworth, A. (2009). In retrospect: is youth grade retention associated with selfesteem and self-efficacy in early adulthood?International Journal of Adolescence and Youth,15,1-18.
Finn, J. D. (1993). School Engagement & Students at Risk.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109.
Greenhalgh, P. (2009). Emotional growth and learning. New York Routiedge.
Harding, T., Mayhew, M., Finelli, C., & Carpenter, D. (2007). The theory of planned behavior as a model of academic dishonesty in humanities and engineering undergraduates. Ethics and Behavior, 17(3), 255-279.
Jimerson, S. R., Campos, E., & Greif, J. L. (2003). Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms. The California School Psychologist, 8(1), 7-27.
Khodaiea, E., Moghadamzadeh, A., Salehia, K. (2011). Factors Affecting the Probability of Academic Cheating School Students in Tehran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (29), 1587-1595.
Klem, A. M., & Connell, J. P. (2004). Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement. Journal of School Health, 74 (7), 262-273.
Larkin, S. (2009). Metacognition in young children. First published by Routledge.
Lathrop, A., & Foss, K. (2005). Guiding Students from Cheating and Plagiarism to Honesty and Integrity: Strategies for Change, Libraries Unlimited.
Luthy, M. R., Padgett, B. L., & Toner, J. F. (2009). In the beginning: ethical perspectives of business and non-business college freshmen. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 12(2), 85-101.
Marks, H. M. (2000). Student engagement in instructional activity: Patterns in the elementary, middle, and high school years. American Educational Research Journal, 37(1), 153-184.
Marsden, H., Carroll, M., & Neill, J. T. (2005). Who cheats at university? A self-report study of dishonest academic behaviors in a sample of Australian university students. Australian Journal of Psychology, 57(1), 1-10.
Martin, A. J., & Dowson, M. (2009). Interpersonal relationships, motivation, engagement, and achievement: Yields for theory, current issues, and educational practice. Review of Educational Research, 79(1), 327-365.
McCabe, D.L., Trevino, L.K., & Butterfield, K. D. (2001). Cheating in academic institutions: A decade of research. Ethics & Behavior, 11(3), 219-232.
Miller, A., Shoptaugh, C., & Wooldridge, J. (2011). Reasons not to cheat, academic-integrity responsibility, and frequency of cheating. The Journal of Experimental Education, 79, 169-184.
Murdock, T. B., & Anderman, E. M. (2006). Motivational perspectives on student cheating: Toward an integrated model of academic dishonesty. Educational Psychologist, 41(3), 129-145.
Narimani, M., Khoshnoodnia Chomachaei, B., Zahed, A., & Abolghasemi, A. (2013). The role of perceived teacher support in predicting academic self-efficacy in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(1), 109-127. (Persian)
Narimani, M.,& Vahidi, Z. (2014). A comparison of alexithymia, self-efficacy and self-esteem in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 3(2), 78-91. (Persian)
Nora, W. L. Y., & Zhang, C. (2010). Motives of cheating among secondary students: the role of self-efficacy and peer influence. Asian Pacific Educational Review, 11(4), 573-584.
Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31 (6), 459-470.
Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2014). Enhancing students' engagement by increasing teachers' autonomy support. Motivation and Emotion, 28(2), 147-169
Rettinger, D., & Jordan, A. (2005). The relations among religion, motivation, and college cheating: A natural experiment. Journal of Ethics & Behavior, 15(2), 107 –129.
Rettinger, D.A., Kramer, Y. (2009). Situational and personal causes of student cheating. Research in Higher Education, 50, 293-313.
Run-Xian, Z., & Xiao-Pin, Z. (2007). On the cause of university students cheating phenomenon from the perspective of Albert Banduras reciprocal determinism. US-China Education Review, 4(5), 7-11.
Saddlemire, M. T. (2005). Faculty perceptions of undergraduate academic dishonesty. Doctoral Dissertation, Bowling Green State University.
Smith, T. R., Kudlac, C., & Fera, A. G. (2013). Deviant reactions to the college pressure cooker: A test of general strain theory on undergraduate students in the united states. International Journal of Criminal Justice Sciences, 8(2), 88-104.
Tas, Y., & Tekkaya, C. (2010). Personal and contextual factors associated with students’ cheating in science. The Journal of Experimental Education, 78(4), 440-463.
Ugwu, F.O., Onyishi, I.E., & Tyoyima, W.A. (2013). Exploring the relationships between academic burnout, self_efficacy and academic engagement among Nigerian college students. J Afr Educ Res Netw, 13(2), 37-46.
WhitIey, J. R., Bernard, E., Keith Spiegel, P. (2002). Academic Dishonesty An Educator's Guide, london: Lawrence Erlbaum Associates.