نقش تاب‌آوری ادارک شده خانواده و تنظیم هیجان در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه اصفهان

10.22098/jsp.2020.903

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تاب‌آوری خانواده و تنظیم هیجان در پیش­بینی اعتیاد به اینترنت دانش­آموزان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانش آموزاندبیرستانی شهرستان پارس­آباددر سال تحصیلی 95-1396 بودند که از بین آن­ها تعداد 250 دانش‌آموز به شیوه نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، سه عدد پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت، تاب‌آوری وتنطیم هیجانبودند. داده­های جمع­آوری شده با استفاده نسخه 21 نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش حاضر نشان دادند که ارتباط منفی و معناداری بین تاب‌آوری خانواده و ابعاد آن (ارتباط خانوادگی و حل مسأله، منابع، چشم انداز مثبت، پیوند و معنویت خانواده، ایجاد معنا) و تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش­بین می­توانند 27 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت در دانش­آموزانرا پیش­بینی نمایند (01/0>P). یافته‌های پژوهش حاضر نشان دهنده اهمیت تاب‌آوری خانواده و تنظیم هیجان به عنوان مهارت­های مهم خانوادگی و فردی در تبیین رفتارهای اعتیادی همچون اعتیاد به اینترنت در دانش­ آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of perceived family resilience and emotion regulation in prediction of internet addiction of students

نویسندگان [English]

  • E Sadri Damirchi 1
  • Sh Dargahi 2
  • R GhasemiJobaneh 3
  • N Ayadi 4
1 Associate Professor of Counselling, University of Mohaghegh Ardabili
2 PhD Candidate of Counselling, University of Mohaghegh Ardabili
3 PhD Candidate of Counselling, Shahid Chamran University of Ahvaz
4 PhD Candidate of Counselling, University of Isfahan
چکیده [English]

The aim of current research was to investigate the Role of Perceived Family Resilience and Emotion Regulation in Prediction of Internet Addiction of Students. The research method is correlation. The statistical population of this study consisted of high school students in Parsabad city in the academic year of 2016-2017that among them 250 students were selected as sample through a Random cluster sampling method. The tools used in this study were three standard questionnaires of family resiliency, emotion regulation and internet addiction. The collected data were analyzed using version 21 of the spss software. The findings of this study showed that there is negative and significant relations between family resilience(and its dimensions) and emotion regulation with internet addiction (P<0.01).Also regression analysis showed that the predictor variables could significantly predict 27 percent of variance of internet addiction among students (P<0.01). The findings of this study highlight the importance of Perceived Family Resilience and emotion regulation as important family and individual skills in explaining Internet addiction as one of addictive behaviors in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • Family Resiliency
  • emotion regulation
  • Student
تبریزچی، نرگس و وحیدی، زهره (1394). مقایسه تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4(4)، 35-21.
جلیلی نیکو، سعید؛ خرامین، شیرعلی؛ قاسمی چوبنه، رضا و محمدعلی‌پور، زینب (1394). نقش تاب‌آوری خانواده و ذهن‌آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان. ارمغان دانش، 20(4)، 368-357.
رحمتی، فاطمه و صابر، سوسن (1396). مقایسه تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری در دانش‌آموزان معتاد به اینترنت و دانش‌آموزان عادی. مجله روانشناسی کاربردی، 11(4)، 596-579.
سادات حسینی، فریده و حسین چاری، مسعود (1392). بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب‌آوری خانواده. مشاوره و رواندرمانی خانواده، 3(2)، 209-181.
گنجی، بی‌نظیر؛ توکلی، سمیرا؛ بنی‌اسدی شهر بابک، فائزه و اسدی، سکینه. (1395). بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اشتیاق تحصیلی دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(2)، 155-150.
ناظمی، عالیه و هاشمی، جواد (1397). مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 8(1)، 90-107.
همدمی، میثم؛ حکیم جوادی، منصور؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و قاسمی جوبنه، رضا. (1396). مقایسه تاب‌آوری خانواده و بلوغ هیجانی در مردان وابسته و غیروابسته به مواد. مجله مطالعات ناتوانی، 7(13)، 1-6.
Abbasi, M. Dargahi, S. Bagiyan Koole Marz, M. J. Bakhti, M. & Dargahi, A. (2014). Examining the role of difficulty in emotional Self Regulation, impulsiveness and defensive mechanisms in discriminate smokers and non smokers students. Archives of Hygiene Sciences3(2), 59-69.
Aydemir, H. (2018). Examining the internet addiction levels of high school senior students. Journal of Education and Training Studies6(4), 17-25.
Berking, M. & Wupperman, P. (2012). Emotion regulation and mental health: recent findings, current challenges, and future directions. Current Opinion in Psychiatry25(2), 128-134.
Black, K. & Lobo, M. (2008). A conceptual review of family resilience factors. Journal of Family Nursing14(1), 33-55.
Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American psychologist59(1), 20.
Butt, M. M. Sanam, F. Gulzar, S. & Yahya, F. (2013). Cognitive emotional regulation and forgiveness. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business4(12), 769-92.
Ganji, B. Tavakoli, S. Baniasadi, F. & Asadi S.)2016(. Surveying the relationship between internet addiction and Academic Engagement of students. Education strategies in Medical, 9(2): 150- 155. (Persian).
Hamdami, M. Hakim, Javadi M, Gholamali Lavasani, M. Ghasemi Jobaneh, R. )2017. (Comparison of family resilience and emotional maturity between Dependent and Non-Dependent Men. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 7(13),1-6. (Persian)
Herrman, H. Stewart, D. E. Diaz-Granados, N. Berger, E. L. Jackson, B. & Yuen, T. (2011). What is resilience? The Canadian Journal of Psychiatry56(5), 258-265.
Heru, A. & LICSW, L. M. D. (2011). Developing family resilience in chronic psychiatric illnesses. Rhode Island Medical Journal94(2), 45.
JaliliNikoo, S. Kharamin, S.H.Ghasemi Jobaneh, R. & Mohammad Alippoor, Z.)2015). Role of family resilience and mindfulness in addiction potential among students. Armaghane-danesh, 20(47), 357- 368. (Persian)
Koo, H. J. & Kwon, J. H. (2014). Risk and protective factors of Internet addiction: a meta-analysis of empirical studies in Korea. Yonsei Medical Journal55(6), 1691-1711.
Koob, G. F. (2015). The dark side of emotion: the addiction perspective. European Journal of Pharmacology753, 73-87.
Kratzer, S. & Hegerl, U. (2008). Is" Internet Addiction" a disorder of its own?a study on subjects with excessive internet use. Psychiatrische Praxis35(2), 80-83.
Kuss, D. J. & Lopez-Fernandez, O. (2016). Internet addiction and problematic Internet use: A systematic review of clinical research. World Journal of Psychiatry6(1), 143.
Mohammadkhani S, Sadeghi N, Farzad V.)2013(.The causal model relationships of negative emotions, central beliefs, the beliefs associated with drugs, craving beliefs and emotion regulation with back to substance use. Modern Psychological Research, 6(23), 160- 170. (Persian)
Nam, C. Lee, D. Lee, J. Choi, A. Chung, S. Kim, D. J. ... & Choi, J. S. (2018). The role of resilience in internet addiction among adolescents between sexes: A moderated mediation model. Journal of Clinical Medicine7(8), 222.
Nazemi, A. & Hashemi, J. (2018). Comparison of alexithymia, resilience and empathy in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 8(1), 90-107. (Persian)
Phillips, L. H. Henry, J. D. Nouzova, E. Cooper, C. Radlak, B. & Summers, F. (2014). Difficulties with emotion regulation in multiple sclerosis: Links to executive function, mood, and quality of life. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology36(8), 831-842.
Rahmaty, F. & Saber, S. (2018) Comparison of emotional cognitive regulation and resilient in Internet addicted students and ordinary students. Journal of Applied Psychology, 11(4), 579-596.
Sachdeva, A. & Verma, R. (2015). Internet gaming addiction: A technological hazard. International Journal of High Risk Behaviors & Addiction4(4).
Sadat Hoseini, F. & Hosein Chari, M. )2013. (Surveying the evidence related to the validity and reliability of family resiliency scale. Journal of Counseling and Psychotherapy of Family, 3(2), 181- 206. (Persian)
Shao, Y. J. Zheng, T. Wang, Y. Q. Liu, L. Chen, Y. & Yao, Y. S. (2018). Internet addiction detection rate among college students in the People’s Republic of China: a meta-analysis. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health12(1), 25.
Solhi, M. Armoon, B. Shojaeizadeh, D. & Haghani, H. (2014). Internet addiction and its risk factors based on the theory of planned behavior among boy students. Journal of Research & Health, 4(4), 927-934.
Tabrizchi, N. & Vahidi, Z. (2015). Comparing emotional regulation, mindfulness and psychological well- being in mothers of students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 4(4), 21-35. (Persian)
Trumello, C. Babore, A. Candelori, C. Morelli, M. & Bianchi, D. (2018). Relationship with Parents, emotion regulation, and callous-unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research International, 7914261.
Walsh, F. (1996). The concept of family resilience: Crisis and challenge. Family Process35(3), 261-281.
Weinstein, A. & Lejoyeux, M. (2010). Internet addiction or excessive internet use. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse36(5), 277-283.
Yen, J. Y. Yeh, Y. C. Wang, P. W. Liu, T. L. Chen, Y. Y. & Ko, C. H. (2017). Emotional regulation in young adults with Internet gaming disorder. International Journal of Environmental Research and Public Health15(1), 30.
Yıldız, M. A. (2017). Emotion regulation strategies as predictors of internet addiction and smartphone addiction in adolescents. Journal of Educational Sciences & Psychology7(1), 66-78.
Zerbetto, S. R. Galera, S. A. F. & Ruiz, B. O. (2017). Family resilience and chemical dependency: perception of mental health professionals. Revista Brasileira de Enfermagem, 70(6), 1184-1190.