نقش چشم‌انداز زمان در هیجان تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه یزد

2 دانشیار بخش علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی،دانشگاه یزد

10.22098/jsp.2020.908

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش چشم‌انداز زمان در هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم است. بدین منظور 200 نفر از دانش‌آموزان شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های چشم‌انداز زمانی زیمباردو و بوید (1999) و هیجان تحصیلی پکران و همکاران (2005) را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از بین ابعاد چشم‌انداز زمان فقط دیدگاه زمانی حال لذت‌گرا، آینده و حال جبرگرا با هیجان‌های تحصیلی مثبت ارتباط مثبت و معناداری دارند و نیز فقط دیدگاه زمانی گذشته منفی، حال لذت‌گرا، متعالی آینده و گذشته مثبت ارتباط مثبت و معناداری با هیجان‌های تحصیلی منفی دارند. هم‌چنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش برازنده داده‌هاست و نیز از بین ابعاد چشم‌انداز زمان، دیدگاه زمانی حال لذت‌گرا، آینده و حال جبرگرا در پیش‌بینی هیجان‌های تحصیلی مثبت و هم‌چنین دیدگاه زمانی گذشته منفی، حال لذت‌گرا و متعالی آینده در پیش‌بینی هیجان‌های تحصیلی منفی دانش‌آموزان نقش دارند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌گردد جهت افزایش هیجان‌های مثبت و کاهش هیجان‌های منفی، برنامه‌های آموزش زمان درمانی جهت هدایت دانش‌آموزان به چشم‌انداز زمانی متعادل به متخصصان ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of time perspective in prediction of academic emotions of secondary school male students

نویسندگان [English]

  • S Farzin 1
  • k Barzegar bafrooei 2
  • M Faghihi 1
1 M.A Educational Psychology, Yazd University
2 Associate Professor of Department of Psychology and Educational Science. Faculty of Humanities and Social Science. Yazd University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of time perspective in academic emotions of secondary school male students. Therefore, 200 students in Shiraz were selected by random cluster sampling and completed time perspective questionnaire of Zimbardo and Boyd (1999) and academic emotions of Pekrun et al (2005). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and path analysis. The results of the correlation indicated that there was a positive and significant relationship between the time perspective of hedonist present, future, fatalist present with positive academic emotions; Also, only the negative past, hedonist present, transcendental and positive past had a positive and significant relationship with negative academic emotions. Also path analysis results showed that the proposed model fit the data and  among the dimensions of time perspective, hedonist present, future and fatalist present played role in prediction of positive academic emotions and also negative past, hedonist present and higher education future in prediction of negative academic emotions. Regarding the results of this study, it is suggested that time management training programs should be provided to specialists to guide the students to a balanced time perspective in order to increase positive emotions and decrease negative emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Perspective
  • Academic Emotion
  • Students of Male
امیدیان، مرتضی؛ همتی، حمیده و برزگر بفرویی، کاظم. (۱۳۹۴). مدل علی نقش چشم‌انداز زمان در عملکرد تحصیلی با واسطه‌گری خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه یزد. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، ۵ (۲۰)، ۱-۲۴.
امیری ابراهیم محمدی، رمضان. (۱۳۹۴). اثربخشی آموزش چشم‌انداز زمان بر بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستان شهرستان لردگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر.
تقی‌لو، صادق و لطیفی، حمیده. (۱۳۹۵). نقش واسطه‌ای امیدواری در رابطه بین چشم‌انداز زمان و آشفتگی روان‌شناختی. فصلنامه اندیشه و رفتار، ۱۰ (۳۹)، ۶۷-۸۷.
حامدی نسب، صادق و عسگری، علی. (۱۳۹7). بررسی رابطه خوش‌بینی علمی و انگیزه پیشرفت با توجه به نقش واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلی. فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 15(2)، 49-61.
رشید، خسرو؛ یارمحمدی واصل، مسیب و فتحی، فرشته. (۱۳۹۳). رابطه نگرش به زمان با بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی، ۱ (۲)، ۶۲-۷۳.
زبردست، عذرا و شفیعی تبار، مهدیه. (۱۳۹۴). چشم‌انداز زمانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان عادی و استعداد درخشان. سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران: مؤسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
ظهیری‌ناو، بیژن و رجبی، سوران. (۱۳۸۸). بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، ۱ (۳۶)، ۸۰- ۶۹.
علی دوستی، حسین، رسولی شربیانی، رضا و تقی‌لو، صادق. (۱۳۹۶). نقش واسطه‌ای چشم‌انداز زمان در رابطه بین جهت‌گیری و باورهای مذهبی با امیدواری در زندگی دانشجویان، همایش ملی عفاف، حجاب و سبک زندگی، استان خراسان رضوی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زاوه.  
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی‌اله؛ کاوسیان، جواد و نیکدل، فریبرز. (1388). رواسازی پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی پکران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 8  (۳۲)، ۷-۲۰.
گلستانه، سید موسی؛ افشین، سید علی و دهقانی، یوسف. (۱۳۹۵). رابطه بین چشم انداز زمان با جهت‌گیری هدف، تعلل تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه خلیج فارس. فصلنامه علوم تربیتی و روان‌شناسی (شناخت اجتماعی)، ۵ (۱۰)، ۵۰-۶۹.
مجیدی، رضا؛ شهنی ییلاق، منیجه و حقیقی مبارکه، جمال. (۱۳۹۴). رابطه علّی هوش عمومی و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری اضطراب امتحان و سازگاری در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان. فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، ۲ (۶)، ۶۹-۸۰.
محمدی، مرتضی؛ اسدزاده، حسن؛ بلوچ زهی، عبدالغفار. (1395). پیش‌بینی هیجان‌های تحصیلی ریاضی بر اساس اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان بهارستان، اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه‌شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
محمدی، مهسا؛ دانش، عصمت و تقی‌لو، صادق. (۱۳۹۵). پیش‌بینی امیدواری بر اساس جهت‌گیری مذهبی و چشم‌انداز زمان، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، ۱۰ (۲)، ۱۵۷-۱۷۴.
هاشمی، اکرم السادات. (۱۳۹۴). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر تأخیر رضامندی و هیجان پیشرفت دانش‌آموزان دختر دبیرستانی یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد.
Alidoosti, H. Rasouli Sherbiani, R. & Taghiloo, S. (2017). The mediating role of time perspective in the relationship between orientation and religious beliefs with hope in the life of students, The National Conference on Chasity, Veil and Lifestyle, Khorasan Razavi, The Office of Islamic Culture and Guidance of Zaweh. (Persian)
Amiri Ebrahim mohammadi R. (2015). The effectiveness of time perspective training on psychological well-being and academic achievement of high school students in Lordegan, M.A Thesis, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch. (Persian)
Boniwell, I. & Zimbardo, P. G. (2004). Balancing one’s time perspective in pursuit of optimal functioning. Positive psychology in practice, Ed by P. A. Linley and S. Joseph. New Jersey: John Wiley & Sons, 165 – 181.
Davis, W.E. & Hicks, J. A. (2013). Maintaining hope at the 11th hour: Authenticity buffers the effect of limited time perspective on hope. Personality and Social Psychology Bulletin, 39 (12), 1634-1646.
Dissel, J. (2007). Validation of a scale to measure time perspective in an African context, MS. Dissertation, Clinical psychology, College of clinical psychology, Northwest University, Washington: United States.
Golestaneh S.M. Afshin S.A. & Dehghani, Y. (2016). The relationship between time perspective and goal orientation, academic procrastination, and academic achievement of students at different faculties of the Persian Gulf University. Educational Sciences and Psychology (Social Cognition) Quaterly, 5 (10), 50-69. (Persian)
Hall, E. (1983). The Dance of Life. Garden City, N.Y: Doubleday.
Hamedinasab, S. & Asgari, A. (2016). Investigation the relationship between scientific optimism and motivation progress with respect to the mediating role of academic self-efficacy. Education and Research Quarterly, Unpublished. (Persian)
Hashemi, A. (2015). The effectiveness of self-regulatory learning strategies Training on academic delay of gratification and academic emotions of high School girl students in Yazd.M.A Thesis, Faculty of Humanities, Yazd University. (Persian)
Hellsten, L. & Rogers, W. T. (2009). Development and preliminary validation of the time management for exercise scale, Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13(1), 13–33.
Kadivar, P. Farzad, V. Kavoosian, J. & Nikdel, F. (2009). Validation of Pekrun′s academic emotions questionaire. Educational Innovations Quarterly, 8 (32), 7-20. (Persian)
Lee, J.Q. McInerney, D.M. Liem, G.A.D. & Ortiga, Y.P. (2010). The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsic–extrinsic motivation perspective. Contemporary Educational Psychology, 35 (4), 264-279.
Luyckx, K. Lens, W. Smits, I. & Goossens, L. (2010). Time perspective and identity for malion: Short-term longitudinal dynamics in college students. International Journal of Behavioral Development, 34(3), 238 –247.
Majidi, R. Shahani yeylagh, M. & Haghighi mobarake, J. (2015). The causal relationship between general and emotional intelligence with academic performance mediated by test anxiety and adaptation in first year high school students. Education and Learning Quarterly, 2 (6), 69-80. (Persian)
Mohammadi, M. Asadzadeh, H. & Baluchzehi, A. (2016). Prediction of math academic emotions based on happiness of fifth grade elementary school students in Baharestan. The first national congress of community empowerment in the field of sociology, education and social and cultural studies, Tehran: Center for the Empowerment of Social and Cultural Skills. (Persian)
Mohammadi, M. Danesh, E. & Taghiloo, S. (2016). Prediction of hope based on religious orientation and time perspective. Applied Psychology Quarterly, 10 (2), 157-174. (Persian)
Naatanen, R. Syssoeva, O. & Takegata, R. (2004). Automatic time perception in the human brain for intervals ranging from milliseconds to seconds. Psychophysiology, 41 (4), 660–663.
Omidian, M. Hemmati, H. & Barzegar bafrooee, K. (2016). Causal model of the role of time perspective in academic performance mediated by self-efficacy and academic impulse in Yazd University students. Social Psychosocial Researche, 5 (20), 1-24. (Persian)
Osin, E. Boniwell, I. Linley, P. A. & Ivanchenko, G. (2009). Balanced time perspective in Britain and in Russia, paper presented at the first world congress on positive psychology First World Congress on Positive Psychology, Philadelphia.
 
Peetsma, T. & Der Veen, I.V. (2011). Relations between the development of future time perspective in three life domains, investment in learning, and academic achievement. Learning and Instruction, 21(3), 481-494.
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions:Assumptions, corollaries, and implications for educational research andpractice. Educational Psychology Review, 18 (4), 315–341.
Rashid, K. H. Yarmohammadi, V. & Fathi, F. (2014). The relationship between attitude to time and psychological well-being and academic achievement of students. Applied Research in Educational Psychology, 1 (2), 62-73. (Persian)
Seginer, R. (2009). Future orientation: Developmental and ecological perspectives. New York: Springer.
Taghiloo, S. Latifi, H. (2016). The mediating role of hope in relationship between time perspective and psychological disturbances. Thought and Behavior Quarterly, 10 (39), 67-87. (Persian)
Weiner, B. (1985). An attribution theory of achievement motivation and emotion, Psychological Review, 92, 548-573.
Zahiri nav, B. & Rajabi, S. (2009). Investigation the relationship between a group of variables or reduction of academic motivation of Persian language and literature students. Teaching and Learning Research, 1 (36), 69-80. (Persian)
Zebardast, O. & Shafeetabar, M. (2015). Time perspective and academic achievement in ordinary and brilliant talent students. Third National Conference on Psychology and Behavioral Sciences, Tehran: Narcish Information Institute. (Persian)
Zimbardo,P.G. & Boyed, J.N. (1999). Putting Time in Perspective: A valid, reliable individual-differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1271-1288.
Zimbardo, P. G. & Boyd J. N. (2008). The time paradox. New York: Free press.
Zambianchi, M. Ricci Bitti, P. E. & Paola, G. (2010). Time Perspective, personal agenda, and adoption of risk behaviors in adolescence. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 2, 397-414.
Zeidner, M. (2007). Test anxiety in educational contexts: Concepts, findings, and future directions, In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.). Emotion in education, San Diego, CA: Academic Press, 165–184.
Worrell, F. C. & Mello, Z. R. (2007). The reliability and validity of Zimbardo time perspective inventory scores in academically talented adolescents. Educational and Psychological Measurement, 67 (3), 487-504.