دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، پاییز 1398، صفحه 1-208 
2. رابطه مباحث آیات الاحکام با جهت‌گیری مذهبی و سرمایه روان شناختی در دانش آموزان

صفحه 26-39

بهنام بهاری اودلو؛ فرهاد ادریسی؛ محمد حسین صائینی؛ حسین مرادی


3. نقش هیجانات مثبت و منفی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانش-آموزان پسر ورزشکار

صفحه 40-55

بهزاد تقی پور؛ فائزه غلامی؛ محمد جواد رنجبر؛ زهرا رستم اوغلی؛ رقیه برزگران