دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1399 
4. تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده و هنجارسازمانی بر بهزیستی روانشناختی معلمان

صفحه 60-78

احسان بختیاری؛ پرویز صباحی؛ ابوالفضل کرمی؛ مجید صفارنیا


10. پرسشنامه مرزهای ارتباطی خانواده (RBQ): ساخت و هنجاریابی

صفحه 167-185

احمدرضا کیانی چلمردی؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی‌پور؛ الهام فتحی