دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1395، صفحه 1-157 
7. نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

صفحه 117-131

محمد علی محمدی فر؛ سکینه کاظمی‌؛ الهه زارعی مته کلایی


8. بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد در بین دانش‌آموزان متوسطه شهر سمنان

صفحه 132-145

محمد نریمانی؛ مجتبی رجب پور؛ عذرا احمدی؛ حسن یاقوتی زرگر؛ زهرا رستم‌اوغلی