نقش تنظیم هیجان و تاب‌آوری تحصیلی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.32598/JSPI.9.4.5

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‌آوری در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان بود. 
روش ها: روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری همه دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه پایه دهم رشته‌های انسانی و تجربی (N=305) بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-1397 در شهرستان شبستر مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم صد نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. 
یافته‌ها: تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه‌های تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی 37/1 درصد از کل واریانس‌های فرسودگی تحصیلی را در دانش‌آموزان تبیین می‌کنند. نسبت F نیز نشان داد که پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی معنادار است (P=0/001).
نتیجه گیری: با توجه نتایج، برنامه‌ریزی دراز‌مدت جهت افزایش این دو متغیر گام مهمی در پیشگیری از فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Academic Emotion Regulation and Resilience in Predicting Students’ Academic Burnout

نویسندگان [English]

  • Bahman Saba
  • Soheila Imanparvar
Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Objective: The current study aimed to investigate the role of Emotional Regulation (ER) and resilience in predicting students' academic burnout.  
Methods: This was a descriptive correlational study. The statistical population of the study included all female secondary school students of the 10th-grade of the humanities and experimental sciences (N=305) in the second semester of 2018-2019 in Shabestar City, Iran. Accordingly, a sample of 100 individuals was selected by cluster sampling method. To collect the required data, the Academic Burnout Questionnaire (Breso et al., 1997), the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John, 2003), and the Samuels' Academic Resilience Scale (2004) were used.
Results: The collected data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis methods. The obtained results indicated that ER and academic resilience explained 37% of the total variance of academic burnout in the examined students. The F-value indicated that the prediction of academic burnout was significantly based on ER and academic resilience in the study participants (P=0.001). 
Conclusion: As per the present study, the long-term planning to increase the explored variables will be an essential step in preventing students' academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Regulation, Academic resilience
  • Academic Burnout