مقایسه نظریه ذهن و همدلی عاطفی در دانش‌آموزان با پرخاشگری ارتباطی و آشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه نظریه ذهن و همدلی عاطفی در دانش­آموزان با پرخاشگری ارتباطی و آشکار انجام شد.
روش‌ها: روش پژوهش توصیفی و از نوع پژوهش­های علی – مقایسه­ای بود. جامعه آماری شامل تمامی  نوجوانان پرخاشگر مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان شاهرود در سال تحصیلی 97-1396 بود که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس 150 نفر (75 دانش‌آموز دارای پرخاشگری رابطه­ای و 75 نمونه دارای پرخاشگری آشکار) انتخاب شدند. همچنین محقق از پرسشنامه پرخاشگری رابطه­ای و آشکار شهیم، پرسشنامه همدلی دیویس و آزمون ذهن­خوانی از طریق چشم­ها بارون و کوهن، جهت جمع­آوری داده­ها بهره برده و داده­های به‌دست‌آمده از این طریق با آزمون t دو گروه مستقل و بررسی پیش‌فرض‌های آن تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات نظریه ذهن در نوجوانان دارای پرخاشگری بیشتر از نوجوانان عادی است و تفاوت معناداری باهم دارند. همچنین میانگین نمرات همدلی عاطفی در نوجوانان دارای پرخاشگری بیشتر از نوجوانان عادی است و تفاوت معناداری باهم دارند (05/0 <ρ).
نتیجه‌گیری: در نتیجه با افزایش نظریه ذهن و همدلی عاطفی در دانش­آموزان می­توان پرخاشگری ارتباطی و آشکار را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Theory of Mind and Emotional Empathy in Students with Overt and Relational Aggression

نویسندگان [English]

  • Hossein Pira 1
  • Mahboobe Taher 2
1 M. A. of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted with the aim of comparing theory of mind and emotional empathy in students with communicative and apparent aggression that research was conducted using descriptive research and comparative causal research.
Methods: The statistical population consisted of all ages and adolescents of the first and second grades of the Shahrood district in the academic year of 1969-97 who were selected using available sampling method in 150 people (75 students with relational aggression and 75 cases with obvious aggression). Also, the researcher used an explicit and explicit relationship between aggression questionnaire, empathy questionnaire, and eye-meditation and analysis data they were tested by two independent groups.
Results: Findings showed that there was a significant difference between the mean scores of mind theory in adolescents with relational aggression and apparent aggression, and between mean scores of emotional empathy in adolescents with relational aggression and apparent aggression (p <0.05).
Conclusion: Therefore, we conclude that there is a meaningful difference between the theory of mind and emotional empathy in students with communicative and apparent aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of mind
  • Emotional empathy
  • Communicative and apparent
امین­یزدی، سید امیر؛ کارشکی، حسین و کیافر، مریم سادات. (1392). اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ذهن در کودکان پیش­دبستانی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 7 (4)،50-41.
بگیان­کوله­مرز، محمدجواد؛ پژوهی­نیا، شیما و رضازاده، بابک. (1392). اثربخشی آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین­شخصی و خودتنظیمی عاطفی دانش­آموزان دارای نشانه­هایADHD. روانشناسی مدرسه، 2(2)، 6-28.
رجب­پور، مجتبی؛ مکوندحسینی، شاهرخ و رفیعی­نیا، پروین. (1391). اثربخشی گروه­درمانی رابطه والد-کودک بر پرخاشگری کودکان پیش­دبستانی. نشریه روان­شناسی بالینی، 4 (1)، 74- 65.              [Doi.org/10.22075/jcp.2017.2080]
رضویه، اصغر؛ لطیفیان، مرتضی؛ و عارفی؛ مژگان. (1385). نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش­بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه­پسند دانش­آموزان. مطالعات روانشناختی. 2(3-4)، 35-28.
سلطانی عظمت، ابراهیم؛ محمدیان، ابوالفضل؛ کامی،  مریم؛ جبرئیلی، مریم و دولتشاهی، بهروز. (1395). مقایسه نظریه ذهن و همدلی در دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. نشریه شفای خاتم، 4 (2)، 26- 19.         [Doi: 10.18869/acadpub.shefa.4.2.19]
شهیم، سیما. (1385). پرخاشگری رابطه­ای در کودکان پیش­دبستانی. نشریه روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، 13 (3)، 271-264http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-272-fa.html
طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجلو، نادر؛ و نریمانی، محمد. (1395). مقایسه اثربخشی آموزش­های همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله­ای. دو فصلنامه علمی  پژوهشی شناخت اجتماعی، 2(4)، 74-59.
فرزادی، فاطمه؛ بهروزی، ناصر؛ و فرامرزی، حمید. (1395). مقایسه نظریه ذهن، نگهداری توجه، و همدلی در دانش­آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نافرمانی مقابله­ای. فصلنامه سلامت روانی کودک، 3 (4)، 79-70.
محسنی، نیک­چهره. (1390). نظریه­ها در روان­شناسی رشد. تهران: جاجرمی.
محمود علیلو، مجید؛ بخشی­پور، عباس؛ بافنده قراملکی، حسن؛ خانجانی، زینب و رنجبر، فاطمه. (1390). بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک­های دارای علائم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم. نشریه پژوهش­های نوین روان­شناختی، 6 (22)، 96- 79.
ملکی، صدیقه؛ فلاحی خشکناب، مسعود؛ ره­گوی، ابوالفضل و رهگذر، مهدی. (1390). بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت کنترل خشم بر پرخاشگری دانش­آموزان پسر 15-12 سال. نشریه پرستاری ایران، 24 (69)، 35- 26.
نجاتی، وحید؛ ناصرپور، هادی؛ ذبیح­زاده، عباس؛ و رشیدی، مانا. (1393). بررسی نظریه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه­های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن­خوانی از طریق تصویر چشم. دوفصلنامه علمی  پژوهشی شناخت اجتماعی. 3(2-6)، 18-7.
هاشمی، فرح؛ امین یزدی، سید امیر؛ کارشکی، حسین (1395). نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش­بینی مشکلات رفتاری هیجانی دانش­آموزان خانواده­های طلاق و عادی.  پژوهش­های روان شناسی بالینی و مشاوره، 6(1)، 43-24.
ناظمی، عالیه و  هاشمی، جواد. (1397). مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری.  مجله ناتوانی‌های یادگیری، 8(1)، 107-90.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا. (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 142-124.
یزدی، سیده منور؛ بنی­جمالی، شکوه­السادات و سالمی، صفورا. (1392). مقایسه عملکرد دانش آموزان دختر 8-6 ساله با و بدون اختلال نافرمانی مقابله­ ای در تکالیف نظریه ذهن. مجله اصول بهداشت روانی، 15 (58)، 145- 136.
Albiero, P., & Lo Coco, A. (2001). Designing a method to assess empathy in Italian children. Constructive and destructive behavior: Implications for Family, School, and Society, 205-223. [Doi: 10.1037/10433-010]
Ali, F., Amorim, I. S., & Chamorro-Premuzic, T. (2009). Empathy deficits and trait emotional intelligence in psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 47(5), 758–762. [Link]
Amin Yazdi, S. A., Kareshki, H., Kiafar, M. (2014). Effectiveness of the theory of mind training on decreasing the aggression and on increasing the ability of the theory of mind in preschool children. Journal of Research in Psychological Health, 7(4), 41- 50. [Link]
Baghiyan, M., Pazhuhinia, SH., & Rezazadeh, B. (2013). The effectiveness of empathy group training on improving interpersonal relationships and emotional self-regulation of students with ADHD symptoms. Journal of School Psychology, 2 (2), 6- 28. [Link]
Borba, M. (2001). Building moral intelligence: The seven essential virtues that teach kids to do the right thing. Jossey-Bass.
Davis, M.H. (1983). Measuring individual differences in empathy: evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1): 113-26. [Link]
Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of human empathy. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 3(2), 71-100. [Doi:10.1177/1534582304267187]
Dziobek, I., Rogers, K., Fleck, S., Bahnemann, M., Heekeren, H. R., Wolf, O. T., & Convit, A. (2008). Dissociation of cognitive and emotional empathy in adults with Asperger syndrome using the Multifaceted Empathy Test (MET). Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(3), 464-473. [Link]
Farzadi, F., Behroozy, N., Faramarzi, H. (2017). Comparison of theory of mind, attention maintenance and sympathy in students with and without oppositional defiant disorder. Journal Child Mental Health, 3 (4), 70- 79.
Findlay, L. C., Girardi, A., & Coplan, R. J. (2006). Links between empathy, social behavior, and social understanding in early childhood. Early Childhood Research Quarterly, 21(3), 347-359.[Doi:10.1016/j.ecresq.2006.07.009]
Hashemi, F., Amin yazdi S. A., & Kareshki, H. (2010). The role of theory of mind and empathy in predicting behavioral emotional problems in students from typical and single parent (The case of divorce) families. Research in Clinical Psychology and Counseling, 6(1), 24-43. [Doi:10.22067/ijap.v6i1.35494]
Hastings, P. D., Zahn-Waxler, C., Robinson, J., Usher, B., & Bridges, D. (2000). The development of concern for others in children with behavior problems. Developmental Psychology, 36(5), 531. [Doi: 10.1037/0012-1649.36.5.531]
Hoffman, M. L. (2001). Toward a comprehensive empathy-based theory of prosocial moral development. Bohart, A. C., Stipek, D. J., & American Psychological Association (Eds.). (2001). Constructive & destructive behavior: Implications for family, school, & society. Washington, DC: American Psychological Association. [Doi: 10.1037/10433-003]
Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2004). Empathy and offending: A systematic review and meta-analysis: Aggression and violent Behavior, 9, 441-476. [Doi:10.1016/j.avb.2003.03.001]
Kusche, C. A., & Greenberg, M. T. (2011). PATHS in your classroom: Promoting emotional literacy and alleviating emotional distress. In J. Cohen (Ed.), Social-Emotional Learning and the Elementary School Child: A guide for Educators (pp. 140-61). New York: Teacher College Press.
Mahmood Alilu, M., Bakhshi, A., Bafande Gharamaleki, H., Khanjqni, Z., Ranjbar, F. (2011).Evaluation of mental theory deficits in schizophrenics with positive and negative symptoms and comparison with healthy individuals. New Psychological Research, 6 (22), 79- 96.
Maleki, S., Fallahi-Khoshknab, M., Rahgozar, M., Rahgoui, A. (2011). The effect of group training of anger management skills on aggression of 12-15 year old male students. Child and Adolescent Mental Health, 24 (69), 26- 35. [Link]
Mohseni, N. (2011).Theories in Developmental Psychology. Tehran: Jajarmi.
Narimani, M., Yosefi, F., & Kazemi, R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 124-142. (Persian) 93-3-4-8
Nazemi, A., & Hashemi, J. (2018). Comparison of alexithymia, resilience and empathy in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabillities,8(1), 90-107. (Persian) [Doi: 10.22098/jld.2018.710]
Nejati, V., Naserpoor, H., Zabihzadeh, A., Rashidi, M. (2014). A study of theory of mind and empathy in convicts of penal courts: Evidences from reading the mind test through eye image. Journal of Social Cognition, 3 (2), 7- 18.
Onishi, A., Kawabata, Y., Kurokawa, M., & Yoshida, T. (2012). A mediating model of relational aggression, narcissisticorientations, guilt feelings, and perceived classroom norms. School Psychology International, 33(4), 367-90. [Doi: 10.1177%2F0143034311421433]
Ostrov, J. M., Murray-Close, D., Godleski, S. A., & Hart, E. J. (2013). Prospective associations between forms and functions of aggression and social and affective processes during early childhood. Journal of Experimental Child Psychology, 116(1), 19-36. [Doi:10.1016/j.jecp.2012.12.009]
Ostrov, J., & Bishop, C. (2008). Preschooler’s aggression and parent- child conflict. Journal of experimental Child Psychology, 99, 309- 322. [Doi: 10.1016/j.jecp.2008.01.001]
Peterson, C. (2014). Theory of mind understanding and empathic behavior in children with autism spectrum disorders. International Journal of Developmental Neuroscience39, 16-21. [Doi:10.1016/j.ijdevneu.2014.05.002]
Rajabpour, M., Makvand Hosseini, SH., & Rafienia, P. (2012). The effectiveness of child-parent relationship therapy on aggression in preschoolers. Journal of Clinical Psychology, 1 (13), 65- 74.  [Doi:10.22075/jcp.2017.2080]
Razavie, A., Latifian, M., & Areafi, M. (2006). The role of mind and empathy theory in predicting students' communicative, manifest, and community-friendly aggressive behaviors. Journal of Psychological Studies, 2 (3), 25- 38. [Doi: 10.22051/psy.2006.1685]
Renouf, A., Brendgen, M., & Seguin, J. R. (2010). Interactive links between theory of mind, Peer Victimization and reactive and proactive aggression. Journal Abnormal Child Psychology, 38, 1109-1123. [Link
Richell, R. A., Mitchell, D., Newman, C., Leonard, A. & Baron-Cohen, S. (2003). Theory of mind and psychopathy: can psychopathic individuals read the ‘language of the eyes’? Neuropsychologia, 41(5), 523-6. [Doi:10.1016/S0028-3932(02)00175-6]
Rieffe, C., Ketelaar, L., & Wiefferink, CH. (2010). Assessing empathy in young children: Construction and Validation of an Empathy. Questionnaire (EmQue). Personality and Individual Differences. 49(5), 362-367 . [Doi:10.1016/j.paid.2010.03.046]
Shahim, S. (2007).Relational aggression in preschool children. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 13 (3), 264- 271. [Link]
Shakoor, S., Jaffe, S. R., Bowes, L., Quellet Morin, I., Andreou, P., Happe, F., Moffitt, T. E., & Arseneault, L. (2012). A prospective longitudinal study of children's theory of mind and adolescent involvement in bullying. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(3), 254-261.
            [Doi:10.1111/j.1469-7610.2011.02488.x]
Soltani Azemat, E., Mohammadian, A., Kamie, M., Jebreeili, M., Doolatshahi, B. (2016). A Comparison of Theory of Mind and Empathy in Male and Female Students at University of Welfare and Rehabilitation Sciences in Tehran. Journal of Shafaye khatam, 4(2), 19- 26 [Doi:10.18869/acadpub.shefa.4.2.19]
Sousa, A., McDonald, S., Rushby, J., Li, S., Dimoska, A., & James, C. (2011). Understanding deficits in empathy after traumatic brain injury: The role of affective responsivity. Cortex, 47(5), 526-35. [Doi:10.1016/j.cortex.2010.02.004]
Strayer, J., & Roberts, W. (2004). Empathy and observed anger and aggression in five-year olds. Social Development, 13, 1-13. [Doi:10.1111/j.1467-9507.2004.00254.x]
Taher, M., Abolghasemi, A., Hajloo, N., Narimani, M. (2016). The Comparison of Efficacy of Empathy and Anger Management Trainings on Social Cognition and Symptoms of Students with Oppositional Defiant Disorder. Journal of Child Mental Health, 2(4), 59- 74. [Link]
Wang, Y.; Wang, Y.G.; Chen, S.; Zhu, C. & Wang, K. (2008). Theory of mind disability in major depression with or without psychotic symptoms: A componential view. Psychiatry Research, 153-161.  [Doi:10.1016/j.psychres.2007.07.018]
Yazdi, S. M., Bani-Jamali, Sh., & Salemi, S. (2013). The comparison of 6-8 years girl studentsâ performance with and without oppositional defiant disorder in theory of mind tasks. Journal of Fundamentals of Mental Health, 15 (58), 136-145.[Doi:10.22038/jfmh.2013.1444]