میزان همخوانی روابط کلامی و غیرکلامی معلمان در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

d_1_1_91_3_1_3

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی میزان همخوانی روابط غیرکلامی
با کلامی معلمان ابتدایی در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان انجام گرفت. بدین منظور از بین 1600 نفر معلم
دوره ابتدایی شهرستان اردبیل، تعداد 400 نفر به شیوهی خوشهای چند
مرحلهای انتخاب گردید. دانشآموزان کلاس های این معلمان به
تعداد 10831 نفر به عنوان نمونهی بعدی انتخاب شدند. ابزار جمعآوری
دادهها، اسناد و مدارک، فهرست وارسی براساس جدول طبقهبندی
تحلیل تعاملی فلندرز و جدول همخوانی ارتباط غیرکلامی با کلامی
گالووی و فرنچ بود. کمترین ضریب پایایی (میزان ثبات بین کدگذاری
0 محاسبه شد که مقدار / مشاهدهگران) براساس فرمول اسکات برابر 84
پایایی مناسبی است. روش جمعآوری دادهها به صورت مشاهده
حضوری و روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود. دادههای
بدست آمده پس از توصیف، با استفاده از رگرسیون تحلیل گردید. نتایج
پژوهش نشان داد: ارتباط غیرکلامی معلمان در جریان تدریس با ارتباط
کلامی آنان متناسب بوده، برای دانشآموزان جنبهی ترغیبی داشته
است. اندازه های همخوانی مؤلفههای ارتباط غیرکلامی با ارتباط کلامی
معلمان پیشبین معنیداری برای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است،
سهم تمامی مؤلفهها به جز آرامبخشی-تنشی در پیشبینی پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان معنی دار است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The degree of correspondence between teachers' verbal and non-verbal communication during teaching and its association with students' academic achievement

نویسنده [English]

  • A Zahed Babelan
Assistant Professor, University of Mohaghegh Ardabil
چکیده [English]

This research was carried out to study the
degree of correspondence between teachers' nonverbal
and verbal communication during teaching
and its relationship with students' academic
achievement in primary schools. A sample of 400
teachers was selected from among 1600 primary
school teachers Ardabil through a random multistage
cluster sampling procedure. The students of these
teachers, 10831 in number constituted the later
sample. Data were gathered using official
documents, Flanders Interaction Analysis Categories
System (FIACS), and French and Galloway's table of
non-verbal and verbal communication through
classroom observation. Observers sat at the back of
the classroom in a position which allowed them to
hear and see all participants (teacher and pupils).
Inter-observer agreement was computed based on
Scott's formula. The least of Scott's coefficient
obtained from pairs of observers equal to 0.84
showed that observations had adequate reliability. A
survey research method was utilized. All data
obtained were analyzed using simultaneous
regression analysis. Findings revealed that teachers'
nonverbal and verbal communication during teaching
were appropriate and encouraging for the students.
The degree of correspondence between components
of nonverbal and verbal communication emerged as
significant predictors of academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonverbal relation
  • verbal relation
  • teaching
  • academic achievement
بیابانگرد، اسماعیل ( 1384 ). روان شناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری). تهران: نشر ویرایش.
تی وود، جولیا ( 1950 ). ارتباطات میان فردی؛ روانشناسی تعامل اجتماع . ی ترجمه مه رداد فیروزبخت و
خشایار بیگی( 1384 ).تهران: مهتاب.
سلیمی، سید حسین ( 1382 ). مطالعه تأثیر رفتار معلم بر نظم پذیری دانش آموز ان در مدرسه . فصلنامه
.96-108 ، (2) نوآور یهای آموزشی، 2
شعبانی، حسن ( 1382 ). مهارتهای آموزشی و پرورشی؛ روشها و فنون تدریس. تهران: سمت.
فتحی آذر، اسکندر ( 1382 ). رو شها و فنون تدری . س تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
قلی پور اوجقاز، عیسی ( 1386 ). آسیب شناسی رابط هی معلم و دان شآموز از دیدگاه معلمان و
دان شآموزان دوره متوسطه شهرستان پارس آبا . د کارشناسی تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان
اردبیل.
موسی پور، نعمت ا ... ( 1383 ). مفهوم تدریس و پرسش های اساسی آن . مجله گا مه ای توسعه در آموزش
.48-56 ،(1) پزشکی، 1
موسی پور، نعمت ا ... ؛ لطفعلی، عابدی ( 1382 ). رو شه ای تدریس فعال و تحول در فرایند یادده ی-
یادگیری. تهران: پژوهشکدهی تعلیم و تربیت.
هارجی، اون؛ ساندرز، کر یستین و دیکسون، دیوید ( 1999 ). مهار تهای اجتماعی در ارتباطات میان فرد . ی
ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی( 1384 ). تهران: رشد.
Andersen, P. (2006). Nonverbal Communication: Forms and Functions (2nd ed.) Waveland
Press.
Cenoz, J. & Hornberger, N.H. (2008). Classroom discourse: Approaches and perspective of
Language and Education, (2nd Ed.), V. (6): handbook of knowledge about Language,
261-272.
Christie, F. (2002). Classroom discourse analysis: A functional perspective. London; New
York: Continuum.
Cole, P.G. & chan, L.K. (1994). Teaching Principles and Praclice (2nd. ed. ). New youk:
prentice Hall.
Crowley, E. P. (1993). A qualitative analysis of mainstreamed behaviorally disordered
aggressive adolescents' perceptions of helpful and unhelpful teacher attitudes and
behaviors. Exceptionality, 4(3), 131-135.
Darling- Hammond, L. (2007). Recognizing and enhancing teacher effectiveness: A
policymarker,s guide. In L. Darling- Hammond and C. D. Prince (eds.), strengthening
teacher qualities in high- need schools- policy and practice. Washington, DC: The
Council of Chief state School Officers.
French, R. L. & Galloway, C. M. (1970). A new look at classroom interactions. Educational
Leadership, 27 (6), 548-552.
Frymie, A.B., & Houser, M.L. (2000). The Teacher- student relationship as an
Interpersonal Relation Ship. Communication Education, 49(3), 207-219. Retrieved 5
Feb. 2008 from: www. ERIC. Ed. Gov
Gayle, B. M., Preiss, R. W., Burrell, N., & Allen, M. (2006). Classroom communication
and instructional: Advances through Meta-Analysis processes. Mahwah, New Jersey,
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Gibbons, P. (2003). Mediating language learning: Teacher interactions with ESL students
and a content- based classroom. TESOL quarterly, 37(2), 247-273.
Gordon, R., Kane, T. J. & Staiger, D. O. (2006). Identifying effective teachers using
performance on the job. Washing, DC: The Brookings Institution.
Gorham, J. (1998). The Relationship between Verbal Teacher Immediacy Behaviors and
student learning. Communication Education. 37(1), 40-53. Retrieved 5, Feb.2008.
From: www.eric. Ed. Gov.
Houghton, S., Wheldall, K., Jude, R., & Sharp, A. (1990). The effects of limited private
eprimands and increased private praise on classroom behavior in four British Secondary
school classes. British Journal of Educational Psychology, 60 (3), 255-265.
Jordan, F. F. (1989). An examination of the relationship between perceived verbal and
paralinguistic immediacy and accommodation to perceived cognitive learning.
Unpublished doctoral dissertation, West Virginia University, Morgantown, WV.
Kelley,D.H., &Gorham, J. (1988). Effects of immediacy on recall of information.
Communication Education, 37, 198–207.
Kyle, P., B. (1991). Developing cooperative interaction in schools for teachers and
administrators. ndividual Psychiatric Journal of Adlerian Theory – Research on
Patricie, 42 (2), 261-265.
Luk, J. C.M. (2004). The dynamics of classroom small talk. Issues in Applied Linguistics,
14(2), 96-110.
McDowell, E. E., McDowell, C. E., & Hyerdahl. J. (1980, November). A multivariate study
of teacher immediacy, teaching effectiveness, and student attentiveness at the junior
high and senior high levels. Paper presented at he annual meeting of the Speech
Communication Association, New York.
Needles, M.C. (1988). A new design for process – product research on the quality of
discourse in teaching. American Education Research Journal, 25, 503- 526.
Ryan, K., & Cooper, J. M. (2000). Those who can teach, teach (9th ed.). Boston. MA:
Houghton Mifflin.
Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: The Finish approach.
Journal of Education Policy, 22(2), 147-171.
Thompson, K. F. & Anderson, P. G. (2008). Classroom observations: Reducing tensions
and enhancing teachers practice. Retrieved from June, 16.2009. Www. Naesp. Com.
Wragg, E. C. (2002). An introduction to classroom observation. (2nd Ed.). London,
Routledge.
Wubbels, T., Brekelmans, M., & Hooymayers, H. (1991). Interpersonal teacher behavior
in the classroom. In B. J. Fraser& H. J.Walberg (Eds.), Educational environments:
Evaluation, antecedents, and consequences (pp. 141–160). New York: Pergamon.