نقش احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت و مشکلات رفتاری درمیزان استفاده از شبکه‌های مجازی در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، روانشناسی، اداره آموزش و پرورش استان اردبیل، اردبیل، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22098/jsp.2023.2219

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت و مشکلات رفتاری در میزان استفاده از شبکه­ های مجازی در نوجوانان بود.
 مواد و روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه­ ی آماری پژوهش حاضر، تمامی دانش ­آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 1396-1397 بودند که از میان آنان 200 نفر به شیوه نمونه­ گیری خوشه­ ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع ­آوری اطلاعات شامل پرسشنامه­ های میزان استفاده از شبکه­ های مجازی، احساس تنهایی راسل، مشکلات رفتاری آچنباخ فرم گزارش­دهی نوجوان و نیاز به محبوبیت بود. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت و مشکلات رفتاری با میزان استفاده از شبکه­های مجازی در نوجوانان رابطه معنی­ داری دارد (01/0>P)؛ به ­طوری که دانش ­آموزانی که احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت و مشکلات رفتاری بیشتری دارند بیشتر از شبکه­ های مجازی استفاده می­کنند.
نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد تنها متغیر نیاز به محبوبیت سهم معناداری در پیش ­بینی میزان استفاده از شبکه ­های مجازی دانش ­آموزان مورد مطالعه داشت (01/0>P). احساس تنهایی، نشانگان درونی­ سازی و نشانگان برونی ­سازی سهم معناداری در میزان استفاده از شبکه ­های اجتماعی نداشتند (01/0<P). با توجه به نتایج پیشنهاد می ­شود که نقش نیاز به محبوبیت در دوره نوجوانی در رفتارهای نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of loneliness, need for popularity, and behavioral problems in amount of using virtual networks in adolescents

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Pourmohseni-Kolouri 1
  • Shahnaz Nezami-Rashid 2
  • Easa Jafari 1
  • sanaz Eyni 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Payme Noor University, Tehran, Iran.
2 M.A in Psychology, Education Organization of Ardabil province, Ardebil, Iran
3 Assistant professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the role of loneliness, need for popularity and behavioral problems in adolescents' use of virtual networks.
Methods: The research method was descriptive and correlational. The statistical population of this study consisted of all male and female high school students of Ardebil city in the academic year of 2018-2019, among which 200 were selected through multistage cluster sampling. Data collection tools included virtual network questionnaires, Russell's sense of loneliness, Achenbach's behavioral problems of adolescent reporting, and need for popularity. Data were analyzed using Pearson correlation test and multiple regression analysis.
Result: The results showed that loneliness, need for popularity and behavioral problems were significantly correlated with the use of virtual networks in adolescents (P <0.01). The results of regression analysis also showed that the only variable need for popularity have a significant share in predicting students' use of virtual networks (P <0.01). Loneliness, internalizing syndrome, and externalizing syndrome did not play a significant role in use of virtual networks (P <0.01).
Conclusion: According to the results recommended that the role of need for popularity in adolescence in adolescent behaviors should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loneliness
  • Need for Popularity
  • Behavioral Problems
  • Virtual Networks