نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی نگرانی آسیب شناختی (مرضی) دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10.22098/jsp.2015.357

چکیده

فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم دربرگیرنده­ی دانش، فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت و یا کنترل می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای فراشناختی با  نگرانی آسیب شناختی در دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان انجام شد. تعداد 670 دانش‌آموز (315 دختر و 355 پسر) از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تبریز به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه­ی اضطراب امتحان پاسخ دادند. سپس تعداد 183 دانش‌آموز که طبق معیار نقطه برش پرسشنامه مبتلا به اضطراب امتحان بودند، علاوه بر اطلاعات دموگرافیک به پرسشنامه‌های باورهای فراشناختی ولز و کارترایت، نگرانی پنسلوانیا و اضطراب امتحان اسپیل برگر  پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره انجام شد. بین نمرات افراد در مؤلفه‌های باورهای فراشناختی با نگرانی آسیب شناختی و اضطراب امتحان همبستگی مثبت معناداری وجود داشت، به عبارتی، با افزایش نمره ی فرد در مقیاس باورهای فراشناختی، نگرانی آسیب شناختی و اضطراب امتحان فرد نیز بیشتر می‌شود. هم چنین، رابطه­ی نمره کلی با نمرات افراد در ابعاد کنترل ناپذیری و خطر، باورهای مثبت درباره نگرانی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار و وقوف شناختی معنی داری بود (P<0.01). باورهای فراشناختی از عوامل مؤثر در سلامت روانی دانش‌آموزان است و می‌توان با تغییر فراشناخت‌هایی که شیوه ناسازگارانه­ی تفکرات منفی را زیاد می‌کنند و یا باعث افزایش باورهای منفی عمومی می‌گردند به بهبود وضعیت سلامت روانی دانش‌آموزان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of metacognitive beliefs in predicting pathological worries in students with test anxiety

نویسندگان [English]

  • M Mahmoud Alilou 1
  • Y Movahedi 2
  • H Karazi Notash 3
1 Professor of Psychology ,University of Tabriz
2 Ph D Student of Cognitive Neuroscience, University of Tabriz
3 M A of clinical psychology, Tabriz University of Medical Science, Tabriz
چکیده [English]

Metacognition is a multi-dimensional concept. It includes knowledge, processes, and strategies to appraise, monitor, and control cognition. The aim of this research was to investigate the relationship between pathological worries and metacognitive beliefs in students with test anxiety. Using cluster-random sampling, 670 students (355 males and 315 females) were selected from among high school students of Tabriz. The subjects were asked to answer demographic questions and the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) and Spellberger Anxiety Test questionnaire as well as Wells and Cartwright metacognitive questionnaire. The data were analyzed by Pearson’s correlation coefficient and multivariate regression analysis. The results showed a significant and positive correlation between metacognitive beliefs and pathological worries and test anxiety. In other words, individuals with higher scores in metacognitive scale revealed worse pathological worries and test anxiety. There was also a significant correlation between total scores of both scales and scores on uncontrollability, positive beliefs, cognitive confidence and the need to control thoughts and cognitive self-consciousness (P<0.01). Metacognitive beliefs are suggested to be effective factors in students’ general health. Also, it is possible to promote students’ mental health by changing metacognitive beliefs which enhance maladaptive and negative thinking styles or general negative beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive beliefs
  • pathological worry
  • test anxiety
  • Students
ابوالقاسمی، عباس (1381). اثربخشی دو روش درمانی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس و حساسیت زدایی منظم در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دوم دبیرستان شهرستان اهواز. مجله ی روان شناسی، 8(3)، 59-50.
ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد (1384). آزمونهای روانشناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان.
حیدری، علیرضا؛ احتشام زاده، پروین؛ حلاجانی، فاطمه (1388).رابطه تنظیم هیجانی، فراشناخت و خوش بینی با اضطراب امتحان دانشجویان. یافته‌های نو در روان شناسی، 4(11)، 19-7.
سالاری فر، محمدحسین و پوراعتماد، حمیدرضا (1390). رابطه باورهای فراشناختی با اختلال اضطراب و افسردگی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان (یافته)، 13 (4)، 74-63.
سالاری فر، محمدحسین (1389). باورهای فراشناختی، تاب آوری و سلامت عمومی. مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، 159-157.
شیرین زاده دستگیری، صمد (1385). مقایسه باورهای فراشناختی و مسولیت پذیری در بیماران دچار اختلال وسواسی-اجباری، اضطراب منتشر و افراد بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز.
Abolqasemi, A. (2002). The effectiveness of treatment against stress inoculation training and systematic desensitization in reducing anxiety of high school students in Ahwaz city. Journal of Psychology, 8 (3), 59-50.
Abolqasemi, A., Narimani, M. (2005). Psychological tests. Ardebil: the pleasure garden.
Artino, Jr. A. R. (2008). Learning online: understanding academic success from a self- Regulated learning perspective, Unpublished Doctoral Dissertation, Connecticut University.
Barahmand, U. (2010). worry and problem solving skills in University students, Journal of psychology, 1 (2), 105 . 111.
Barlow, D. (2002). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic. (2nd Ed). New York: Guilford Press.
Borkovec, T. D., Robinson, E., Pruzinsky, T., & DePree, J. A. (1983). Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes. Behaviour Research and Therapy, 21 (3), 9-16.
Cartwright . Hatton, S. , & Wells, A. (1997). Beliefs about worry and intrusions: The metacognitions questionnaire. Journal of Anxiety Disorders. 11(2), 279 - 315.
Covin, R., Ouimet, A. J., Seeds, P. M., & Dozois, D. J. A. (2008). A meta-analysis of CBT for pathological worry among clients with GAD. Journal of Anxiety Disorders, 22 (7), 108-116.
Davey, G. L. , & Wells, A. (2006). worry and its psychological disorders. John Wiley & Sons, Ltd, England.. Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. Jhon Wiley & Sons. LTD.
Davis, W., & Lysaker, L., (2005). Cognitive behavioral therapy and functional and meta-cognitive outcomes in schizophrenia: A single case study. Cognitive and Behavioral Practice, 12 (4), 468-478.
Dusek, J. (1980), the development of test anxiety in children. In I. Sarason, Test anxiety: Theory, research, and applications (pp. 87-110). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Ellis, D. M. , & Hudson, J. L. (2010). The metacognitive model of generalization anxiety disorder in children and adolescents, Clin Child Fam Psycho Rev, 13(5), 151-163.
Everson, H.T., Smodlaka, I. & Tobias, S. (1994). Exploring the relationship of test anxiety and metacognition on reading test performance: A cognitive analysis. Anxiety, Stress, and Coping, 7 (1), 85-96.
Heydari, A; Ehteshamzadeh, P; Hlajany, F (2009) The relationship of emotional adjustment, metacognition and optimism with test anxiety. New findings in psychology, 4 (11), 7-19.
Jain, S. (2006). Test anxiety and mathematics anxiety as a function of mediated learning experience and metacognitive skills. Thesis of doctoral philosophy in counselor education, university of Wyoming.
Jong-Meyer, R. D., Beck, B., & Riede, K. (2009). Relationships between rumination, worry, intolerance of uncertainty and meta-cognitive beliefs. Personality and Individual Differences, 46 (11),547-551.
Kaplan, A. (2008). Clarifying metacognition, self-regulation and selfregulated learning: What the purpose? Educational Psychology Review, 20 (5), 477-484.
Keieth, N., & Frese, M. (2005). Self-regulation in error management training: Emotion Control and Meta-cognition as Mediators of Performance Effects. Journal of Applied Psychology, 90 (13), 677-691.
Knouse, L. E. (2008). AD/HD, Meta memory, and Self- Regulation in context, unpublished Doctoral Dissertation, faculty of The Graduate school, Greensboro University.
Matthews, G., Hillyard, E.J., & Campell , S.E. (1999). Meta-cognition and maladaptive coping as components of test anxiety. Clinical Psychology and Psychotherapy, 6 (2), 111-126.
Rygh, J. L., & Anderson, W. C. (2004). Treating generalized anxiety disorder: Evidence-based, tools and techniques. New York: Guilford Press.
Salarifar, M H (2010). Beliefs, resiliency and public health. Proceedings of the Fifth Seminar mental health, 159-157.
Salarifar, M H., Pouretemad, H R (2011). The relationship between metacognitive beliefs anxiety and depression. Journal of Medical Sciences (finding), 3( 4), 74-63.
Sherinzadehdastgiri, S. (2006). Compare beliefs and accountability in patients with obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder and normal individuals. Master's thesis in clinical psychology, University of Shiraz.
Spada, M. M. , Georgiou, G. A. , & Wells, A. (2010). The relationship among metacognition, attention al control, and state anxiety. Cognitive Behavior Therapy, 39 (1), 64 . 71.
Speilberger, C.D. (1980). Preliminary Professional Manual for the Test Anxiety Inventory, Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
Spielberger, C.D., & Vagg, P.R. (1995). Book: Test anxiety: Theory, assessment and treatment, Washangton DC, US: Taylor and Francis.
Stober, J., & Esser, K. (2002). Effective of emotive- rational therapy in treatment of test anxiety. Journal of Rational- Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 20(5), 465- 479.
Tan,s. Moulding, R. , Nedeljkovic, M. , & Kyrios, M. (2010). Metacognitive, Cognitive and Developmental predictors of Generalized Anxiety disorder symptoms, Clinical Psychologist, 14 (3), 84- 89.
Thiede, K.W., Anderson, M, A., & Thrriault, D. (2003). Accuracy of meta-cognitive monitoring affects of learning of text. Journal of Educational Psychology Association, 95(1), 66-73.
Veenman, M. (2008). Test anxiety and metacognitive skillfulness. Developmental and educational psychology, social and behavioural sciences, university of leiden.
Wells, A. (1995). Metacognition and worry: A cognitive model of generalized anxiety disorder. Behavioral and cognitive psychotherapy. 23(7), 301-320.
Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. Jhon Wiley & Sons. LTD.
Wells, A. (2005). The metacognitive model of G. A. D: Assessment of meta-worry  and  Relationship  with  DSM-IV  Generalized  Anxiety Disorder, Cognitive therapy and Research, 29 (1), 107-121
Wells, A. (2010). Metacognitive Therapy for anxiety and depression Cognitive behavioral therapy book reviews, 6 (1), 1-4.
Wells, A. , & Carter, K. (2010). Further tests of a cognitive model of generalized anxiety disorder: Metacognition and worry in GAD, panic disorder, Social phobia, depression and non-patients. Behavioral therapy. 32(4), 85-102
Wells, A. , & Papageorgiou, C. (1995). Worry and the incubation of intrusive images following stress. Behavior al Research and therapy. 33(12), 579-583.
Wells, A. Certwright-Hatton, S. (2004). A short form of metacognitons  uestionnaire. Behaviour Research and therapy, 42(40), 385-396.
Yaris, S. (2010). The mediating role of Meta Cognition on the relationship among depression / Anxiety/ Negative impact of life experiences and smoking dependence. Unpublished, M. S Dissertation.
Zivcic-Becirevic, I., Guretic, J., & Miljevic, M. (2009). The role of metacognitive beliefs, automatic thoughts during learning and attribution of success in students, test anxiety and academic achievement the journal of social science, 18 (1), 119 – 136