دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1400 
3. نقش سوگیری شناختی در رفتار سرمایه گذاران (معلم) در بورس

10.22098/jsp.2021.1248

بهزاد سعادت زاده حصار؛ رسول عبدی؛ حیدر محمد زاده سالطه؛ محمد نریمانی