دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1400 
2. اثربخشی بازی‌های گروهی در پیشگیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی

صفحه 30-48

امین امینی؛ مریم صالحی؛ فائزه توحیدی تبار؛ ایمان بخشوده‌نیا؛ خدیجه سلمانی


7. طراحی و اعتباریابی مدل مدرسه شبکه‌ای در بستر شبکۀ اجتماعی مجازی مدارس

صفحه 131-146

محسن زارعی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور