روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستان شهرستان اسلامشهر با اختلال نقص‌توجه-بیش-فعالی/تکانشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی کودکان استثنایی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22098/jsp.2021.1346

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش­آموزان پیش­دبستان شهرستان اسلامشهر با نقص­توجه-بیش­فعالی/تکانشگری بود. جامعه آماری دانش­آموزان پیش‌دبستان شهرستان اسلامشهر هستند که به مراکز مشاوره مراجعه کرده­اند. نمونه پژوهش 120 دانش­آموز پیش­دبستانی­اند که 60 دانش‌آموز دارای اختلال نقص­توجه-بیش­فعال / تکانشگری­اند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند در دسترس و 60 دانش­آموز هنجاری که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. طرح پژوهش در حیطه مطالعات روایی از نوع روایی تشخیصی از نوع روان­سنجی است. در راستای تجزیه و تحلیل داده­های آماری، پس از تحلیل­های توصیفی به تحلیل­های مرتبط با روایی تشخیصی (روش نمودار پراکنش با تأکید بر روش دیویس)، روش فاصله اطمینان و بهره­گیری از محور ترکیبی نقص­توجه-بیش­فعالی/تکانشگری نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز) پرداخته گردید. یافته­ها معرف این بود که مقیاس «هوش سیال» و «سرعت پردازش» مهمترین ملاک تشخیصی برای  نقص­توجه- بیش­فعالی هستند؛ بنابراین، نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز دارای روایی تشخیصی بوده و می­تواند دانش‌آموزان دارای اختلال نقص­توجه-بیش­فعال / تکانشگری را تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic validity of Reynolds Intellectual Assessment Scale (2nd edition) in pre-school students with attention deficit-hyperactivity/impulsive disorders in Islamshahr City

نویسندگان [English]

  • F Kiyoumarsi 1
  • K Kamkary 2
  • Sh Shokrzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Exceptional Child Psychology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Tehran Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the diagnostic validity of Reynolds Intellectual Assessment Scale (2nd edition) in pre-school students with attention deficit-hyperactivity/impulsive disorders in Islamshahr City. The population included pre-school students of Islamshahr city who came to counseling centers. The sample consisted of 120 pre- school students with 60 students with attention deficit-hyperactivity/impulsive disorders who were selected through targeted sampling and 60 normative students who were selected by systematic random sampling. The research is a narrative study examining diagnostic validity as a psychometric attribute. In order to analyze the data, after descriptive analyses, through scatter plot (with emphasis on Davis) and confidence intervals, attention deficit-hyperactivity/impulsivity of the Reynolds Intellectual Assessment Scale (2nd edition) was examined. The findings indicated that the scale of "fluid intelligence" and "processing speed" are the most important diagnostic criterion for attention deficit-hyperactivity/impulsive; therefore, the second version of the Reynolds Intelligence Assessment Scale has a diagnostic validity and can predict students with attention deficit-hyperactivity/impulsive disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnostic validity
  • Reynolds Intellectual Assessment Scale (2nd edition)
  • attention deficit-hyperactivity/impulsive
افروز، غلامعلی و کامکاری، کامبیز. (1389). اصول روان­سنجی و هوش­آزمای، انتشارات دانشگاه تهران.
توکلی، زهرا. (1395). روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس­های هوش رینولدز با تأکید بر چیرگی شناختی (حافظه کوتاه­مدت و سرعت پردازش) در دانش­آموزان ناتوان یادگیری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
قنواتی، الهه. (1396). روایی تشخیصی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی های شناختی وودکاک جانسون در کودکان با نقص توجه- بیش فعالی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 
 
کاظم­زاده، زهرا. (1398). روایی تشخیصی نسخه پنجم مقیاس­های هوشی وکسلر کودکان در کودکان دارای نقص­توجه – بیش­فعال مقطع ابتدایی شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
کاکاوند، علیرضا. (1385). اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی. نشر سرافراز، چاپ اول.
کیومرثی، فیروز؛ شریفی درآمدی، پرویز و کامکاری، کامبیز. (1397). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 8(2)، 76-98.
هاشمی، سیدعلی؛ کامکاری، کامبیز و شُکرزاده، شهره. (1396). ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز در دانش­آموزان سمپاد. فصلنامه علمی- پژوهشی روان­سنجی رودهن، 7(25)، 101-115.
هاشمی، سیدعلی؛ کامکاری، کامبیز و شُکرزاده، شهره. (1397). ویژگی­های روان­سنجی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش­آموزان سمپاد. مجله علمی- پژوهشی پژوهش­های کاربردی روان­شناختی، 9(1)، 137-148.
یزدانی، سمیرا. (1391). روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه در کودکان بیش فعال توام با نقص توجه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
شُکرزاده، شهره. (1392). استانداردسازی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی­های شناختی وودکاک-جانسون در دانش­آموزان پیش­دبستانی با مشکلات یادگیری، رساله دکتری رشته روان­شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
Boehm, M. (2012), Factor structure of the Wechler Intelligence Scale for children-fourth Edition amang student with attention deficit hyperactivity disorder, Arizona State University.
 Dombrowski, S.C., Watkins, M.W. & Brogan, M.J. (2009), An exploratory investigation of the factor structure of the reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS). Journal of Psychoeducational Assessment, 27(6), 494-507.  https://doi.org/10.1177/0734282909333179
Reynolds, C.R., & Kamphaus, R.W. (2003), (2015). Manual Behavior Assessment System for Children, Third Edition, NCS Pearson.
Afrouz, Gh.A., & Kamkari, K. (2010). Principles of psychometrics and IQ, University of Tehran Press. (Persian)
Ghanavati, E. (2017). Diagnostic validity of new third version of the cognitive abilities of Woodcock-johnson in children with attention deficit hyperactivity, Master's thesis, Science and Research Branch, Islamic Azad University. (Persian)
Hashemi, S.A., Kamkari, K., Shokrzadeh, Sh. (2017). Factor structure of the second edition of Reynolds's IQ Assessment scale in students of Sampad, Iranian Journal of Psychology Psychometrics, 7(15), 101-115. (Persian)  https://jpsy.riau.ac.ir/article_1498.html
Hashemi, S.A., Kamkari, K., & Shokrzadeh, Sh. (2017). Psychometric properties of the second edition of Reynolds's IQ Assessment scale in students of Sampad. Journal of Applied Psychological Research. 9(1), 137-148. (Persian) https://japr.ut.ac.ir/article_67064.html
Kakavand, A.R. (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder, Publish Sar Afraz, Print first. (Persian)
Kazemzadeh, Z. (2019). Diagnostic validity of Fifth edition of Wechsler Intelligence scales in children with attention deficit- hyperactivity in Tehran Elementary School, Master Thesis, Clinical Psychology, Islamic Azad University of Eslamshahr. (Persian)
Kioumarsi, F., Sharifidaramadi, P., & Kamkari, K. (2019). Psychometric Properties of Second Edition of Reynolds Intelligence Measures in Students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 8(2), 76-98. (Persian)  http://jld.uma.ac.ir/article_758.html
Shokrzadeh, Sh. (2013). Standardization of new third edition of the cognitive abilities of Woodkin-Johnson students with learning problems, PhD thesis of psychology and education of exceptional children, Azad University of Science and Research Branch. (Persian)
Tavakoli, Z. (2016). Diagnostic validity of the second edition of Reynolds Intelligence Scale with emphasis on cognitive Profeciency (Short-term memory and processing speed) In the students learning Disability, the master's thesis, Islamic Azad University of Eslamshahr. (Persian)
Yazdani, S. (2012). Diagnostic validity of the new version of intelligence Tehran-Stanford-Binet with attention deficit hyperactivity in hyperactive children, Master's thesis, Central Tehran Branch, Islamic Azad University. (Persian)