تماس با ما

درس مکاتبات پستی: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، طبقه سوم، دفتر مجله روانشناسی مدرسه.

تلفن تماس: 04531505653

دورنگار: 04531505653

آدرس پست الکترونیکی:      jsp_uma@yahoo.com

آدرس سایت:       http://jsp.uma.ac.ir/


CAPTCHA Image