داوران

پروفسور محمد نریمانی

پروفسور عباس ابوالقاسمی

دکتر اسماعیل سلیمانی

دکتر رمضان حسن‌زاده

دکتر کاظم رسول‌زاده طباطبایی

دکتر حسن شمس اسفندآباد

دکتر احمد علی پور

دکتر مجید محمودعلیلو

دکتر پرویز مولوی

دکتر حبیب هادیان فرد

دکتر علی عیسی زادگان

دکتر نادر حاجلو

دکتر فرزانه میکاییلی  منیع

دکتر ناصر صبحی

دکتر سعید آریان پوران

دکتر سوران رجبی

دکتر اکبر عطادخت

دکتر سجاد بشرپور

دکتر بتول احدی

دکتر جلیل باباپور

دکتر فریبرز درتاج

دکتر مجید محمودعلیلو

دکتر موسی کافی

 دکتر علی شیخ الاسلامی

دکتر مهدی معینی کیا

دکتر علی خالق خواه

دکتر علی رضایی شریف

دکتر مجتبی حبیبی عسگرآبادی

 دکتر هیوا محمودی

دکتر زرار محمد امینی

دکتر رضا گلپور

دکتر مسلم عباسی

دکتر سمیه تکلوی

دکتر ملاحت امانی

دکتر مسعود مرادی

دکتر نیلوفر میکاییلی

دکتر حسین قمری

زهرا رستم اوغلی

پرویز پرزور