طراحی و اعتباریابی بسته آموزشی نظارت و راهنمایی (سوپرویژن) آموزشی برای مدیران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی،اراک، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی بسته آموزشی نظارت و راهنمایی(سوپر ویژن) آموزشی برای مدیران مدارس می‌باشد.
روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است و از شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری تلاش شد تا با استفاده از فن مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، تجربیات 14 نفرخبره (اعضای هیأت علمی رشته ­های مدیریت آموزشی، کارشناسان علوم تربیتی، مدیران مدارس و معاونین) که به‌صورت ملاک محور و به‌عنوان اطلاع‌رسان انتخاب شدند، مورد بررسی عمیق قرار گیرد.ابزار پژوهش بخش کیفی مصاحبه­ های نیمه ساختاریافته اکتشافی می باشد. برای تحلیل داده­ ها، در بخش کیفی از روش کُدگذاری سیستماتیک با استفاده از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید.پس از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها و تحلیل عمیق داده‌ها با استفاده از  کدگذاری مفهومی باز- انتخابی مقوله ها و مفاهیم معنایی در طبقات دسته‌بندی و طبقه بندی شدند.  4 مفهوم اصلی شامل «کیفیت آموزشی»، «تدریس و یادگیری»، «پژوهش محوری» و «حمایت اجتماعی« شناسایی شدند.
یافته‌ها:  در بحث روایی پژوهش، به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته‌ها از نظر اساتید و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه معتبر بوده‌اند استفاده شد، همچنین از روش توافق درون گروهی موضوعی استفاده گردید که درصد پایایی 70 درصد محاسبه شد.
نتیجه‌گیری: در تحقیق کنونی از پایایی باز آزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه­ های استفاده‌شده است.در نهایت یافته­ های مربوط به اعتباریابی نیز حکایت از آن داشت که اعتباریابی بسته آموزشی نظارت و راهنمایی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان اراک مناسب می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of educational supervision and guidance (supervision) trainingpackage for school principals

نویسندگان [English]

  • Zahra Amini 1
  • zabih pirani 2
  • Davood Taghvaei 2
1 PhD student in Educational Psychology, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Objective  The purpose of this study is to design and validate an educational supervisory training package for school principals.
Methods  The method of the present research is qualitative and the method of content analysis has been used. In this regard, using a purposeful approach and applying the theoretical saturation criterion, an attempt was made to use the semi-structured in-depth interview technique, the experiences of 14 experts (faculty members of educational management, educational science experts, school principals and deputies) as criteria. The focus of the qualitative section of the semi-structured interviews is exploratory. To analyze the data, in the qualitative part, the systematic coding method was used using MAXQDA software. After implementing the interviews and in-depth analysis of the data, the categories and semantic concepts were categorized and classified into categories using re-selective conceptual coding. . Four main concepts were identified, including "educational quality", "teaching and learning", "research-oriented" and "social support".
Results  In the discussion of the validity of the research, in order to ensure the accuracy of the findings in the opinion of professors and academic experts who have been credible in this field, the method of thematic intra-group agreement was used which 70% reliability was calculated.
Conclusion In the current study, the reliability of the retest and the method of agreement within the subject have been used to calculate the reliability of the interviews.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design and accreditation
  • Management supervision and training package
  • Managers
ابو المعالی، خدیجه (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات علم.https://www.adinehbook.com/gp/product/9642243846
جعفری، طیبه؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ فرحبخش، کیومرث؛ عباسپور، عباس و یونسی، جلیل (1399). طراحی شاخص­های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 12 (43)، 9-32.] Doi: 10.52547/jcoc.12.2.9]
جهانیان، رمضان و حاجی منوچهری، هدایت. (1396). نقش نظارت و راهنمایی آموزشی بر بهبود صلاحیت حرفه ای معلمان از دیدگاه مدیران شهرستان ساوجبلاغ. نشریه پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری، 33 (11)، 29-4. http://noo.rs/D69lu
ساروخانی، باقر (1393). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، اصول و مبانی (جلد اول). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 18https://www.adinehbook.com/gp/product/9644263101
سجادی، سیده اعظم؛ فتحی مقدم، عبداله؛ آزرمی، سمیه (1396). مروری بر نظارت آموزشی اثربخش. دو فصلنامه مطالعات آموزشی نما آجا، ۹  (1)، 40-۴۹. https://www.magiran.com/volume/122712
صادقی نیا، زهره؛ صالحی، کیوان و مقدم زاده، علی (1397). شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با راهبرد پدیدارشناسی. مدیریت مدرسه، 6 (2)، 78-99. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25384724.2018.6.2.5.2
فطرت، محمدعلی؛ خراسانی، اباصلت؛ ابوالقاسمی، محمود و قهرمانی، محمد (1394). طراحی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 7 (4)، 174-141. http://ihej.ir/article-1-730-fa.html
یزدانی، زهره؛ فرزانه، محمد؛ قدری، اسماعیل (1397). نظارت بالینی: رویکردی به رشد حرفه ای معلمان. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران، تهران، مرکز بین المللی همایش­ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام. https://civilica.com/doc/783768/
نیکنامی، مصطفی(1392). نظارت و راهنمایی آموزشی، تهران، انتشارات سمت.
Al-Munnir, A. (2018),’’ The Role Of Educational Supervisors Towards Improving Teachers Performance’’, Department Of Education Faculty Of Arts And Education Bauchi State University, Gadau-Nigeria,1-15.
Clarke, F. R. (2021). Educational supervision in obstetrics and Gynaecology.Obstetrics Gynaecology& Reproductive Medicine 30(7), 1-25. http://obstetricsgynecology.eu/
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences, In N. K. Denzin& Y. S. Lincoln (Eds.), “Handbook of qualitative research” (3rd ed., pp. 191-215). Thousand Oaks, CA: Sage. ]Doi: 10.4236/ajibm.2014.49053]
Han, J., Yin, H., & Wang, W(2015), ‘’The effect of tertiary teachers’ goal orientations for teaching on their commitment: The mediating role of teacher engagement’’, Educational Psychology, 1-22]  Doi: 10.1080/01443410.2015.1044943]
Harris, A., Jones, M., & Crick, T. (2020) Curriculum leadership: a critical contributor to school and system improvement, School Leadership & Management, 40 (1), 1-4. ]Doi: 10.1080/13632434.2020.1704470]
Hopkins, D. (2016) Building Capacity for School Improvement in MultiAcademy Trusts – from the inside out. SSAT Journal, 7, 19-29. https://www.bolton.ac.uk/icee/laboratory-school/
Ibatovaa, A. Z., Kuzmenkob, V. I., and Klychova, G. S. (2018). Key Performance Indicators of Management Consulting. Management Science Letters, 8, 475-482.] Doi: 10.5267/j.msl.2018.3.004]
Malterud, K., Siersma, V. D., &Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: guided by information power. Qualitative health research, 26 (13), 1753 - 1760. ]Doi: 10.1177/1049732315617444]
Mayayo, J. L.,Romaní, J. R., & Duran, R. D.Q. (2020). ‘Management and leadership of networks for educational success: analysis of emerging networks in Spain’. Journal School Leadership & Management, 40 (2-3), 183-202. ]Doi: 10.1080/13632434.2019.1692197]
Rowlands, T., Waddell, N., & McKenna, B. (2016). Are we there yet? A technique to determine theoretical saturation. Journal of Computer Information Systems, 56(1), 40 – 47. ]Doi: 10.1080/08874417.2015.11645799]