نقش هویت اجتماعی و هوش اجتماعی در پیش بینی گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: دانش­ آموزان به عنوان گروه اصلی در بروز مشکلات رفتاری تلقی می ­شوند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش هویت اجتماعی و هوش اجتماعی در پیش‌بینی گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر انجام گرفت.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش ­آموزان دختر و پسر دوره­ی دوم متوسطه مدارس دولتی شهرستان پارس‌آباد که در سال تحصیلی1398مشغول به تحصیل بودند تشکیل می­ دادند. از این جامعه نمونه­ ای به حجم 280 نفر به روش نمونه ­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش­نامه­ های رفتارهای خطرپذیری محمدی زاده و همکاران(2008)، هویت اجتماعی صفاری­نیا و همکاران(2011) و هوش اجتماعی آنگ توت­تت(2008)  پاسخ دادند. داده ­ها نیز توسط آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که نمره کل هویت اجتماعی(50/0-=r ؛ 01/0< p)،  هویت فردی(44/0-=r ؛ 01/0< p) و هویت جمعی(41/0-=r ؛ 01/0< p) و هوش اجتماعی (32/0-=r ؛ 05/0< p) رابطه منفی و معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 37 درصد از کل واریانس رفتارهای پرخطر به وسیله هوش اجتماعی و هویت اجتماعی تبیین می ­شود.
نتیجه­ گیری: نتایج این پژوهش نشان می­ دهد که  هویت اجتماعی و هوش اجتماعی توانایی پیش‌بینی گرایش دانش ­آموزان به رفتارهای پرخطر را به صورت معنی‌داری ­دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social identity and social intelligence in predicting tendency in Students High-risk behavior

نویسندگان [English]

  • Nilofar Mikaeili 1
  • Shirin Ahmadi 2
1 Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 PhD student of psychology, Faculty of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: Students are considered as main groups in the incidence of behavioral problems. This study aimed to determine the role of social identity and social intelligence in  predicting tendency in Students High-risk behavior.
Methods: This study was correlational The study population included all high school boys and girls schools Pars Abad city administration were studying in the academic year comprised 2019. One hundred and Twenty students were selected from this population through multistage random cluster sampling and they were asked to respond to Questionnaires of High-risk behavior Mohammadi-Zadeh et al. (2008),  Social identity Saffarinia et al (2011) And social intelligence Aung Thet (2008). Data were analyzed using Pearson’s correlation and multivariate regression tests.
Results: The results of correlation coefficients showed that the total score of social identity (r = -0.50; p<0.01), individual identity (r = -0.44; p<0.01) and collective identity (r =-0.41; p<0.01) and social intelligence (r = -0.32; p<0.05) have a negative and significant relationship. Results  Regression analysis also showed that 37 Percent of the total variance explained risky behavior by social intelligence and social identity.
Conclusion: The results show that social identity and social intelligence, the ability to predict trends in Students risk behaviors as significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social identity
  • Social intelligence
  • High-risk behavior
  • Students
احمدلو، ح. (1381). بررسى رابطه میزان هویت ملى و هویت قومى در بین جوانان تبریز پایان نامه کارشناسى ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانى. تهران.
بشارت، م ع. (1384). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی. مطالعات روان‌شناختی، 1، (2و3)، 38-25. [Doi:10.22051/psy.2005.1659]
سبزی، ن. (1391). بررسی الگوی علّی ابعاد شخصیت، هوش اجتماعی، خودکارآمدی عاطفی و مهارت‌های ارتباطی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. شیراز.
صفاری­­نیا، م؛ آقایوسفی، ع؛ و مصطفائی، ع. (1393). رابطة مؤلفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. علوم تربیتی و روان‌شناسی (شناخت اجتماعی)، 3(6)، 134-123.[https://www.socialpsychology.ir/article_124995.html]
محمدی­زاده ، ع؛ و احمدآبادی، ز. (1387). هم وقوعی رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دبیرستان های تهران. خانواده پژوهی، 4(1)، 187-100. [https://jfr.sbu.ac.ir/article_95055.html]
صفاری­نیا، م؛ و روشن، م. (1390). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه هویت اجتماعی، مقاله پژوهشی، زیرچاپ.
شهبازیان خونیق، آرش؛ حسنی، امید؛ و سلیمانی، س. (1397).  بررسی نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۷ (۱)، ۳۹-۵۲.
Inchley, J. C., Stevens, G. W., Samdal, O., & Currie, D. B. (2020). Enhancing understanding of adolescent health and well-being: The health behaviour in school-aged children study. Journal of Adolescent Health66(6), S3-S5. [https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(20)30129-4/fulltext]
Ahmadloo, H. (2002). The Study of Relationship between National Identity and Ethnic Identity among Youth in Tabriz Graduate Student Thesis of Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities. Tehran. (Persian)
Alberga, A.S, Sigal, RJ, Goldfield, G, Prud'Homme, D, & Kenny, GP. (2012). Overweightand obese teenagers: why is adolescence a critical period? Pediatric Obesity, 7(4), 261-273. [Doi:10.1111/j.2047-6310.2011.00046.x]
Ang Tone Tet. (2008). Social intelligence test. Translation by Mohammad Majdian. (1388). Tehran: YPPI Testing Company.
Besharat, M.A. (2005). Investigating Emotional Intelligence on the Quality of Social Relationships. Psychological studies, 1, (2 and 3), 38-25. (Persian)  [Doi:10.22051/psy.2005.1659]
Boyer, T.W. (2006). The development of risk-taking: A multi-perspective review. Developmental Review, 26(3), 291-345. [Doi:10.1016/j.dr.2006.05.002]
Brener, N. D., Eaton, D. K., Grunbaum, A., Hawkins, J., Kann, L., Kinchen, S., ... & Whalen, L. G. (2004). Methodology of the youth risk behavior surveillance system. [https://stacks.cdc.gov/view/cdc/13196]
Bruner, M. W., Boardley, I. D., Benson, A. J., Wilson, K. S., Root, Z., Turnnidge, J., ... & Côté, J. (2018). Disentangling the relations between social identity and prosocial and antisocial behavior in competitive youth sport. Journal of youth and adolescence47(5), 1113-1127. 5.    [https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-017-0769-2]
Cicchetti, D., & Rogosch, F. A. (2002). A developmental psychopathology perspective on adolescence. Journal of consulting and clinical psychology70(1), 6 [Doi:10.1037/0022-006X.70.1.6]
Demant, D., Oviedo-Trespalacios, O., Carroll, J. A., Ferris, J. A., Maier, L., Barratt, M. J., & Winstock, A. R. (2018). Do people with intersecting identities report more high-risk alcohol use and lifetime substance use? International journal of public health63(5), 621-630. [https://link.springer.com/article/10.1007/s00038-018-1095-5]
DiClemente, Ralph J, Hansen, William B, & Ponton, Lynn E. (2013). Handbook of adolescent health risk behavior: Springer Science & Business Media.
Duarte, C. S., Canino, G. J., Alegria, M., Ramos-Olazagasti, M. A., Vila, D., Miranda, P., ... & Bird, H. (2021). Developmental psychopathology and ethnicity I: The young adulthood assessment of the Boricua youth study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry60(3), 398-409. [Doi:10.1016/j.jaac.2020.02.015]
Dumitrescu, A. L., Badiṭã, D., Dogaru, C. B., Toma, C., & Duṭã, C. (2014). The association of social desirability and social intelligence with smoking among undergraduates. Procedia-Social and Behavioral Sciences159, 552-556. [Doi:10.1016/j.sbspro.2014.12.423]
Gangadharan, L., Grossman, P. J., Molle, M. K., & Vecci, J. (2019). Impact of social identity and inequality on antisocial behaviour. European Economic Review119, 199-215. [Doi:10.1016/j.euroecorev.2019.07.004]
Goleman, D., & Boyatzis, R. (2008). Social intelligence and the biology of leadership. Harvard business review86(9), 74-81.
Gullone, E., & Moore, S. (2000). Adolescent risk-taking and the five-factor model of personality. Journal of adolescence23(4), 393-407. [Doi:10.1006/jado.2000.0327]
Hampel, S., Weis, S., Hiller, W., & Witthöft, M. (2011). The relations between social anxiety and social intelligence: A latent variable analysis. Journal of Anxiety Disorders25(4), 545-553. [Doi:10.1016/j.janxdis.2011.01.001]
Honeywill, R. (2016). The man problem: destructive masculinity in Western culture. Springer.[ https://link.springer.com/book/10.1057/9781137551696?page=1&oscar-books=true]
Jenkines, R. (2008). Social identity. London: Rutledge.
Jenkins, R. (2014). Social identity. Routledge. [Doi:10.4324/9781315887104]
Jessor, R., & Turbin, M. S. (2014). Parsing protection and risk for problem behaviorversus pro-social behavior among US and Chinese adolescents.Journal of youth and adolescence, 43(7), 1037-1051.[ https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-014-0130-y]
Lando-King, E., McRee, A.L., Gower, A.L., Shlafer, R.J., McMorris, B.J., Pettingell, S, et al.(2015). Relationships between social-emotional intelligence and sexual risk behaviors in adolescent girls. The Sex Res J; 52(7): 835-40. [Doi:10.1080/00224499.2014.976782]
Mohammadi Zadeh, A., & Ahmad Abadi, Z. (2008). Also, high risk behaviors among adolescents in high schools in Tehran. Family Research, 4 (1), 187-100. (Persian)  [https://jfr.sbu.ac.ir/article_95055.html]
Myers, C. D. (2022). The Dynamics of Social Identity: Evidence from Deliberating Groups. Political Psychology43(2), 237-254. [Doi:10.1111/pops.12749]
Ndugwa, R. P., Kabiru, C. W., Cleland, J., Beguy, D., Egondi, T., Zulu, E. M., & Jessor, R. (2011). Adolescent problem behavior in Nairobi's informal settlements: applying problem behavior theory in Sub-Saharan Africa. Journal of Urban Health, 88(2), 298-317. [https://link.springer.com/article/10.1007/s11524-010-9462-4]
Pegg, K. J., O'Donnell, A. W., Lala, G., & Barber, B. L. (2018). The role of online social identity in the relationship between alcohol-related content on social networking sites and adolescent alcohol use. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking21(1), 50-55. [https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/CYBER.2016.0665]
Sabzi, N. (2012). Investigating the Pattern of Personality Dimensions, Social Intelligence, Emotional Self-Efficacy and Communication Skills. Master's Thesis. University of Shiraz, Faculty of Education and Psychology, Shiraz. (Persian)
Safari Nia, M., Roshan, M. (2011). Making and standardizing social identity questionnaire, research article, sub-print. (Persian)
Saffari Nia, M., Solgi, Z., & Tavakoli, S. (2011) Construction and standardization of social intelligence questionnaire. Quarterly Journal of Social Psychology, 1 (3): 70-57. (Persian) [https://www.socialpsychology.ir/article_124995.html]
Foley, J. E., Ram, N., Susman, E. J., & Weinraub, M. (2018). Changes to sleep-wake behaviors are associated with trajectories of pubertal timing and tempo of secondary sex characteristics. Journal of adolescence68, 171-186. [Doi:10.1016/j.adolescence.2018.07.017]
Shahbazian Khanicheh A., Hasni O., Soleimani S. (2018). The study of the role of ethical and social intelligence in high risk behaviors of Kurdistan University of Medical Sciences students in the academic year of 2011-2012. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 17 (1): 39-52. (Persian) [http://journal.rums.ac.ir/article-1-3961-fa.html]
Sorndike, E. L. (1920). Intelligence and its uses. Harper’s Magazine, 140,227-235.[https://psycnet.apa.org/record/1920-10067-001]