نقش هویت اجتماعی و هوش اجتماعی در پیش بینی گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2022.1796

چکیده

هدف: دانش­ آموزان به عنوان گروه اصلی در بروز مشکلات رفتاری تلقی می ­شوند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش هویت اجتماعی و هوش اجتماعی در پیش‌بینی گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر انجام گرفت.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش ­آموزان دختر و پسر دوره­ی دوم متوسطه مدارس دولتی شهرستان پارس‌آباد که در سال تحصیلی1398مشغول به تحصیل بودند تشکیل می­ دادند. از این جامعه نمونه­ ای به حجم 280 نفر به روش نمونه ­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش­نامه­ های رفتارهای خطرپذیری محمدی زاده و همکاران(2008)، هویت اجتماعی صفاری­نیا و همکاران(2011) و هوش اجتماعی آنگ توت­تت(2008)  پاسخ دادند. داده ­ها نیز توسط آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که نمره کل هویت اجتماعی(50/0-=r ؛ 01/0< p)،  هویت فردی(44/0-=r ؛ 01/0< p) و هویت جمعی(41/0-=r ؛ 01/0< p) و هوش اجتماعی (32/0-=r ؛ 05/0< p) رابطه منفی و معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 37 درصد از کل واریانس رفتارهای پرخطر به وسیله هوش اجتماعی و هویت اجتماعی تبیین می ­شود.
نتیجه­ گیری: نتایج این پژوهش نشان می­ دهد که  هویت اجتماعی و هوش اجتماعی توانایی پیش‌بینی گرایش دانش ­آموزان به رفتارهای پرخطر را به صورت معنی‌داری ­دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social identity and social intelligence in predicting tendency in Students High-risk behavior

نویسندگان [English]

  • Nilofar Mikaeili 1
  • Shirin Ahmadi 2
1 Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 PhD student of psychology, Faculty of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: Students are considered as main groups in the incidence of behavioral problems. This study aimed to determine the role of social identity and social intelligence in  predicting tendency in Students High-risk behavior.
Methods: This study was correlational The study population included all high school boys and girls schools Pars Abad city administration were studying in the academic year comprised 2019. One hundred and Twenty students were selected from this population through multistage random cluster sampling and they were asked to respond to Questionnaires of High-risk behavior Mohammadi-Zadeh et al. (2008),  Social identity Saffarinia et al (2011) And social intelligence Aung Thet (2008). Data were analyzed using Pearson’s correlation and multivariate regression tests.
Results: The results of correlation coefficients showed that the total score of social identity (r = -0.50; p<0.01), individual identity (r = -0.44; p<0.01) and collective identity (r =-0.41; p<0.01) and social intelligence (r = -0.32; p<0.05) have a negative and significant relationship. Results  Regression analysis also showed that 37 Percent of the total variance explained risky behavior by social intelligence and social identity.
Conclusion: The results show that social identity and social intelligence, the ability to predict trends in Students risk behaviors as significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social identity
  • Social intelligence
  • High-risk behavior
  • Students