ویژگی‌های روا‌‌ن‌سنجی پرسشنامه بهزیستی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22098/jsp.2022.1804

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه بهزیستی تحصیلی، در بین دانش آموزان جامعه ایرانی اجرا شد.
روش‌ها:  روش پژوهش از نوع پیمایشی و نمونه شامل 200 دانش‌آموز دختر و پسر دوره متوسطه اول و دوم مدارس منطقه صیدون از توابع شهرستان باغ‌ملک در استان خوزستان بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. اعتبار پرسشنامه و خرده مقیاس‌ها با ضریب آلفای کرونباخ و ضریب اعتبار مرکب یا p دلوین –گلدشتاین بررسی شد که این ضرایب برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 84/0 = α و 88/0 p= به دست آمد.  پایایی سؤال‌ها به‌وسیله مجذور همبستگی سؤال و عامل بررسی شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که مدل 6 عاملی و مدل 4 عاملی نسبت به مدل تک‌عاملی شاخص‌های برازش مناسب­تری دارند اما بار عاملی و مجذور همبستگی  سوال های  خرده مقیاس فرسودگی تحصیلی در مدل 6 عاملی کمی بالاتربودند.
نتیجه ­گیری: یافته‌ها نشان داد که طبق تعریف تومینی و همکاران (2012) چهار بعد ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به مدرسه، درگیری با وظایف مدرسه و رضایت تحصیلی زیربنای پرسشنامه بهزیستی تحصیلی در جامعه  دانش آموزان  متوسط اول و دوم ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychometric Properties of the Academic Well-Being Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Noorali Farrokhi 1
  • Zahra Tabatabaie jabali 2
  • Hassan Mahmoudian 2
  • Somayeh Bahmanabadi 2
  • Mostafa Alikhani 2
1 Associate Professor of Measurement and Assessment, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Measurement and Assessment, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Objective: The purpose of this study was to determine the psychometric properties of the academic well-being questionnaire among Iranian students.
Methods: The research method was a survey. The sample consisted of 200 girls and boys from the first and second high school of Seydun district from the district of Baghmalek in Khuzestan state, who were selected by random cluster sampling. The validity of the questionnaire and subscales was assessed by Cronbach's alpha coefficient, combined validity coefficient (or p-Delvin-Goldstein), and confirmatory factor analysis. Item reliability was measured by estimating reliability coefficients.
Results: The results showed that the 6-factor model and 4-factor models had better fit than the one-factor, but the factor loads and the squared correlation for items of the school burnout in the 6-factor model are slightly larger than the factor loads and squared correlation for model M2.
Conclusion: The findings showed that the academic well-being questionnaire, in accordance with the definition of Tuominen-Soini et al (2012), includes four dimensions of school value, school burnout, schoolwork engagement, and satisfaction with educational choices among Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic well-being
  • School burnout
  • School value
  • Psychometric properties