پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی و پذیرش اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22098/jsp.2022.1809

چکیده

هدف:  پژوهش حاضر با هدف پیش ­بینی عملکرد تحصیلی براساس مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی (مهارت اجتماعی مطلوب و نامطلوب) و پذیرش اجتماعی انجام شد.
روش‌ها: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.  جامعه‌ی آماری کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر قم به تعداد 4950 نفر بود. نمونه شامل 357 نفر دانش‌آموز دختر بود که با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های مهارت‌های اجتماعی اﻳﻨﺪرﺑﻴﺘﺰن و ﻓﻮﺳﺘر و پذیرش اجتماعی کراون- مارلو  پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مهارت اجتماعی مطلوب و پذیرش اجتماعی توانایی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی را داشتند (05/0> P)؛ اما مهارت اجتماعی نامطلوب توانایی پیش بینی عملکرد تحصیلی را نداشت (05/0< P).
نتیجه‌گیری:  بنابراین به منظور ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان لازم است کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ی گروهی جهت تبیین و بهبود مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی و پذیرش اجتماعی دانش‌آموزان برگزار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting academic performance based on the components of social skills and social acceptance

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Salehi Seresht 1
  • Reza Jafari Harandi 2
1 MA in Educational Psychology, University of Qom, Qom, Iran
2 Associate Professor in Educational Sciences Department, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Objective: The present research was conducted with the aim of predicting academic performance based on the components of social skills (desirable and undesirable social skills) and social acceptance.
Methods: The descriptive research method is correlation type. The statistical population was all female students of the first year of high school in Qom, numbering 4950 people. The sample consisted of 357 female students who were selected by a multi-stage cluster method and answered the social skills questionnaires of Inderbitzen and Foster and social acceptance of Crown-Marlow. The data were analyzed using correlation and multiple regression analysis.
Results: The Results showed that desirable social skills and social acceptance had the ability to predict academic performance (P<0.05); However, unfavorable social skills did not have the ability to predict academic performance (P < 0.05).
Conclusion: Therefore, in order to improve the academic performance of students, it is necessary to hold educational workshops and group counseling to explain and improve the components of social skills and social acceptance of students.               

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social skill
  • Social acceptance
  • Academic performance