بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی موفق، باورهای معرفت‌شناختی، نیازهای اساسی روانشناختی با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه‌ روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیارگروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 استادیارگروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22098/jsp.2022.1810

چکیده

هدف: انگیزه پدیده ­ای است درونی که فرد را از درون به فعالیت واداشته و منبعث از نیازهای فرد است. در این میان جهت افزایش انگیزه دانش ­آموزان لازم است به پرورش شاخص­ هایی از قبیل هویت تحصیلی موفق، باورمعرفت ­شناختی و نیازهای اساسی پرداخت.
روش ­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه­ ی دانش ­آموزان دختر شاغل به تحصیل در پایه­ ی یازدهم ناحیه­ی 1و2و3 در سال تحصیلی 98-97 در کرمانشاه است. نمونه مورد نظر برای انجام پژوهش با بکارگیری روش نمونه­ گیری خوشه ­ای چند مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر برآورد گردید.
یافته­ ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین هویت تحصیلی موفق، باورهای معرفت شناختی، نیازهای اساسی دانش­آموزان و انگیزش تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (05>p). همچنین نتایج موید نقش واسطه­ی خودکارآمدی در رابطه میان هویت تحصیلی موفق، باورهای معرفت­شناختی، نیازهای اساسی دانش­آموزان و پیشرفت تحصیلی آن­هاست (05>p).
نتیجه ­گیری: بنابراین، توجه به متغیرهایی همچون خودکارآمدی، نیازهای اساسی دانش­آموزان، باورهای معرفت شناختی و هویت تحصیلی موفق در افزایش انگیزش پیشرفت دانش­آموزان امری ضروری می ­­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of academic self-efficacy in the relationship between successful academic identity, epistemological believes, basic psychological needs, and students' achievement motivation

نویسندگان [English]

  • Jeyran Moradi 1
  • Yahya Yarahmadi 2
  • Mahmoud Goodarzi 3
  • Omid Moradi 3
1 PhD student, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor, Counseling Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Objective: Motivation is an intrinsic phenomenon that drives the individual into action and derives from one's needs. In order to increase students' motivation, it is necessary to develop indicators such as successful academic identity, ethological believes and basic needs.
Methods: This study was descriptive-correlational. The statistical population of the present study is all female students studying in eleventh grade is district 1, 2 and 3 in Kermanshah in the academic year 2017-2018.
Results: The results showed that there is a significant relationship between successful academic identities, epistemological believes, basic needs of students and academic motivation (p<0.05). The results also confirm the mediating role of self-efficacy in the relationship between successful academic identities, epistemological believes, students' basic needs, and their academic achievement (p<0.05).
Conclusion: Therefore, attention to variables such as self-efficacy, basic needs of students, epistemological believes, and successful academic identity are necessary to increase students' motivation for student achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement Motivation
  • Epistemological Believes
  • Self-Efficacy
  • Essential Needs
  • Successful Academic Identity