نقش عوامل روان‌شناختی در عملکرد دانش‌آموزان کشتی‌گیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل-ایران

2 دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2022.8375.4660

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل روانشناختی شامل استرس، اضطراب و افسردگی در عملکرد دانش‌آموزان کشتی‌گیر در رقابت‌های قهرمانی کشوری انجام شد. روش پژوهش توصیفی و همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی دانش‌آموزان کشتی‌گیر بود که در مسابقات قهرمانی کشور در سال 97 شرکت کرده‌اند. نمونه مورد بررسی شامل 76 دانش‌آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. میزان استرس، اضطراب و افسردگی از پرسش‌نامه داس-21 به‌دست آمد ه و برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون لوژستیک استفاده شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که میزان استرس، اضطراب و افسردگی در عملکرد کشتی‌گیران دانش‌آموز تأثیر منفی معنی‌داری (000/0 =P) دارد . بعلاوه، استرس با ضریب تأثیر 554/1- ، اضطراب با ضریب تأثیر 478/1- و افسردگی با ضریب تأثیر 705/0- به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر عملکرد دانش‌آموزان کشتی‌گیر دارند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت کنترل استرس، اضطراب و افسردگی می‌تواند تاثیر بسزایی در موفقیت دانش‌آموزان کشتی‌گیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of psychological factors in the performance of wrestling students

نویسندگان [English]

  • reza farzizadeh 1
  • akbar abravesh 2
1 Department of Physical Education and Sport Sciences-Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardebili-Ardebil-Iran
2 university of mohaghegh ardebili
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of psychological factors including stress, anxiety and depression in the performance of wrestling students in national championships. The research method was descriptive and correlational. The study population included all wrestling students who participated in the national championship in 2018. The sample consisted of 76 students who were selected by random sampling. Stress, anxiety and depression were obtained from DASS-21 questionnaire and logistic regression was used to analyze the data. The findings of this study showed that stress, anxiety and depression had a significant negative effect (P=0.000) on the performance of wrestler students. Furthermore, stress with a coefficient of -1.554, anxiety with a coefficient of -1.478 and depression with a coefficient of -0.705 had the most effect on performance of the wrestler students, respectively. Based on the findings of the study, it can be said that controlling stressors has a significant effect on wrestler students' success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Anxiety
  • Depression
  • Wrestling