پیش‌بینی رفتار قلدری دانش‌آموزان بر اساس صفات تاریک شخصیت و چشم‌انداز زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف:  پژوهش حاضر با هدف پیش ‏بینی‏ رفتار قلدری دانش ‏آموزان‏ بر اساس صفات تاریک شخصیت و ‏‏چشم ‏انداز‏ زمان بود.
روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏ آموزان‏ پسر مشغول به تحصیل سال 1397-98 در شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‏‏‏ ای ‏200 نفر از دانش‏آموزان‏ واجد شرایط انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه درک زمان ملو و وورل، مقیاس قلدری ایلی نویز اسپلاگه و هولت و پرسشنامه شخصیت تاریک جانسون و وبستر ‏‏به‏ عنوان‏ ابزار استفاده شد.
یافته‌ها:  نتایج نشان داد که صفات تاریک شخصیت کلی، مولفه ‏‏‏های ‏ماکیاولی و خودشیفته، و گذشته منفی می‏ توانند در مجموع ۶۱ درصد از تغییرات رفتار قلدری در دانش‏ آموزان‏ را پیش‏بینی‏ کنند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که گذشته منفی بصورت ‏‏غیرمستقیم‏ و با میانجی‌گیری مولفه ماکیاولی، رفتار قلدری را پیش‏ بینی‏ می‏ کند ( 001/0 P< ).
نتیجه‌گیری:  نتایج حاصل از این یافته ‏ها ‏به ضرورت توجه به ابعاد ‏‏چشم‏انداز‏ زمان و صفات تاریک شخصیت در کاهش رفتار قلدری دانش‏آموزان‏ تأکید ویژه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting bullying behavior of students based on dark triad of personality and time perspective

نویسندگان [English]

  • Leyla Sadeghi 1
  • Susan Alizadehfard 2
1 M.Sc., Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to predict bullying behavior of students based on dark triad of personality and time perspective.
Methods: The research method of this study was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all male students studying in Tehran in academic year 2018-2019. Using cluster random sampling, 200 eligible students were selected. In this study, The Adolescent Time Inventory (Mello & Worrell), Illinois Bullying Scale (Espelage & Holt) and dark triad of personality (Jonason &Webster) were used as the instruments.
Results: The results indicated that dark triad of personality, machiavellialism, narcissism, and past negative can predict 61% of variances in bullying behavior in students. In addition, negative past indirectly predicts bullying behavior by mediating machiavellialism (P< 0/001).
Conclusion: The results of this study emphasize the importance of understanding the dimensions of time perception and dark triad of personality in reducing bullying behavior in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bullying
  • Time perception
  • Dark Tetrad Personality
  • Machiavellialism
  • Narcissism
چالمه، رضا. (1392). کفایت روانسنجی مقیاس قلدری ایلی نویز در دانش آموزان ایرانی: بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی. فصلنامه علمی - پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 3 (11)، 52-39. [Doi: 20.1001.1.22285516.1392.3.11.3.5]
سلیمانی، اسماعیل. (1396). اثربخشی مهارت‌های زندگی بر سازگاری و تکانشوری (بی توجهی، حرکتی و بی برنامگی) دانش‌آموزان زورگو(غیرمنضبط). روان شناسی مدرسه و آموزشگاه، 6 (4)، 69-45.   [Doi: 10.22098/jsp.2018.604]
عزتی بابی، مریم و اقاجانی، سیف‌اله. (1401). مقایسه اضطراب اجتماعی با رفتار قلدری - قربانی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 12(1)، 72-62.[Doi: 10.22098/JLD.2022.7793.1837]
عزتی بابی، مریم و میکائیلی، نیلوفر. (1400). مقایسه شایستگی اجتماعی با رفتار قلدری - قربانی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 11(2)، 103-91.[Doi: 10.22098/JLD.2022.7142.1762]
علیزاده فرد، سوسن؛ محتشمی، طیبه؛ حقیقت‌گو، مرجان؛ زیمباردو، فیلیپ جورج. (1399). بررسی خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه چشم‌انداز زمان در جمعیت بزرگ‌سالان شهر تهران. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 14 (2)، 169-157.[Doi: 10.22070/14.2.157]
علیزاده فرد، سوسن؛ محمدنیا، معصومه؛ زیمباردو، فیلیپ جورج. (1395).  مدل رابطه ابعاد چشم انداز زمان و رضایت زناشویی با توجه به اثرات میانجی بهزیستی روان شناختی. خانواده پژوهی، (2)12، 214-197.
علیزاده فرد، سوسن. (1397). بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه درک زمانی نوجوانان در شهر تهران. شناخت اجتماعی، 7(1)، 24-9.
علیزاده فرد، سوسن؛ مدائنی بیله درق (1401). بررسی مدل ساختاری رفتارهای خودآسیب‌رسان بر اساس درک زمان، افسردگی و خودبخششگری در نوجوانان. روان‌شناسی معاصر، (درحال چاپ).
علیزاده فرد، سوسن؛ وثاقتی، خدیجه. (1401). پیش بینی اختلال بدریخت انگاری بدن بر اساس چشم انداز زمان در دختران نوجوان. روان‌شناسی سلامت، (درحال چاپ).
قمرانی، امیر؛ صمدی، مریم؛ تقی نژاد، محدثه؛ شمسی، عبدالحسین. (1394). شاخص‌های روانشنجی مقیاس شخصیت تاریک در دانشجویان. فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روان‌شناختی، 6 (20)، 86-73. [Doi: 20.1001.1.22285516.1394.6.20.5.2]
هومن، حیدرعلی. (1395). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
میکائیلی منیع، فرزانه؛ صالحی، مجتبی؛ احمدی خویی، شاهپور. (1399). سه‌گانه تاریک شخصیت در افراد مجرم و غیر مجرم: خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه‌ستیزی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 15 (1)، 126-113.[Doi: 10.22070/cpap.2017.15.1.113]
ولیزاده شفق، شهاب؛ آزادمرد، شهنام؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجیلو، جلیل. (1396). نقش ابعاد شخصیتی و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی رفتارهای سازگارانه نوجوانان زورگو. روان شناسی مدرسه و آموزشگاه، 6 (3)، 153-136.[Doi: 10.22098/jsp.2017.589]
Albayrak, S., Yildiz, A., & Erol, S. (2016). Assessing the effect of school bullying prevention programs on reducing bullying. Children and Youth Services Review, 63, 1–9. [Doi:10.1016/j.childyouth.2016.02.005]
Alizadehfard, S., Mohtashami, T., Haghighatgoo, M., Zimbardo, F.G. (2017). Investigation of psychometric characteristics of time perspective inventory (Short Form) in adult population of Tehran. Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality (CPAP), 14 (2):157-169. (Persian) [Doi:10.22070/14.2.157]
Alizadehfard, S. (2018). The study of psychometric characteristics of adolescent time inventory in Tehran. Social Cognition, 7 (1), 9-22. (Persian)
Alizadehfard, S., Mohamadnia, M., Zimbardo, F.G. (2016). [The Model of Relationship between Time Perspective Dimensions and Marital Satisfaction with Considering the Mediative Role of Psychological Wellbeing. Journal of Family Research, 12 (2), 197-214. (Persian).
Alizadehfard, S., Madaeni Belehdargh, R. (2022). Exploring of structural pattern of the self-harm behaviors based on time perception, depression and Self Forgiveness in adolescents. Contemporary Psychology. [unpublished] (Persian).
Alizadehfard, S., Vesaghati Fazel, Kh. (2022). Prediction of body dysmorphic disorder based on time perspective in adolescent girls. HealthPsychology. [unpublished] (Persian).
Andre, L., Vianen, A.E.M., Peetsma, T.T.D., Oort, F.J. (2018) Motivational power of future time perspective: Meta-analyses in education, work, and health. PLoS ONE, 13(1): e0190492. [Doi:10.1371/journal.pone.0190492]
Betts, L. R. (2016). Cyberbullying: approaches, consequences, and interventions. In J. Binder (Ed.), Palgrave studies in Cyberpsychology. London: Palgrave Macmillan.
Bolotova, A. K. & Hachaturova, M. R. (2013). The role of time perspective in coping behavior. Psychology in Russia: State of the Art, 6(3), 120-131. [Doi:10.11621/pir.2013.0311]
Camodeca, M., Caravita, S. C, & Coppola, G. (2015). Bullying in preschool: The associations between participant roles, social competence, and social preference. Aggressive Behavior, 41(4), 310–21. [Doi:10.1002/ab.21541]
Chamaleh, R. (2013). Psychometric competence of Illinois bullying scale among Iranian students: study of validity, reliability and factor structure. Journal of Psychological Methods and Models, 3(11), 39-52. (Persian) [Doi:20.1001.1.22285516.1392.3.11.3.5]
Crysel, L. C., Crosier. B. C., Webster, G. D. (2013). The Dark Triad and risk behavior. J pers indiv deffer. 54: 35-40.
Crick, N. R. & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of information-processing mechanisms in children social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74-101. [Doi:10.1037/0033-2909.115.1.74]
Delprato, M., Akyeampong, K., & Dunne, M. (2017). The impact of bullying on students’ learning in Latin America: A matching approach for 15 countries. International Journal of Educational Development, 52, 37-57.
Espelage, D. L., & Holt, M. (2001). Bullying and victimization during early adolescence: Peer influences and psychosocial correlates. Journal of Emotional Abuse, 2, 123–142. [Doi:10.1300/J135v02n02_08]
Ezzati Babi, M., & Aghajani, S. (2022).  Comparison of social anxiety with bullying – victim behavior in students with and without learning disability.  Journal of Leearning Disabilities, 12(1), 62-72. (Persian) [Doi: 10.22098/JLD.2022.7793.1837]
Ezzati Babi, M., & Mikaeili, N. (2022). Comparison of social competence with bullying – victim behavior in students with and without learning disability.  Journal of Leearning Disabilities, 11(2), 91-103. (Persian) [Doi: 10.22098/JLD.2022.7142.1762]
Fry, D., Fang, X., Elliott, S., Casey, T., Zheng, X., Li, J., Florian, L., & McCluskey, G. (2018). The relationships between violence in childhood and educational outcomes: a global systematic review and meta-analysis. Child Abuse and Neglect, 75, 6–28. [Doi:10.1016/j.chiabu.2017.06.021]
Holt, M. K., Kantor, G.K. and Finkelhor, D. (2009). Parent/child concordance about bullying involvement and family characteristics related to bullying and peer victimization. Journal of School Violence, 8:42–63. [Doi:10.1080/15388220802067813]
Holt, M. K., Vivolo-Kantor, A. M., Polanin, J. R., Holland, K. M., DeGue, S., Matjasko, J. L., Wolfe, M., & Reid, G. (2015). Bullying and suicidal ideation and behavior: a meta-analysis. Pediatrics, 135(2), e496–e509. [Doi:10.1542%2Fpeds.2014-1864]
Hong, J. S. Espelage, D.L. (2012). A review of research on bullying and peer victimization in school: An ecological system analysis. Aggression and Violent Behavior, 17(4): 311-322. [Doi:10.1016/j.avb.2012.03.003]
Hooman, H. A. (2015). A Practical Guide to Qualitative Research. Tehran: Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books of Universities (SAMT).
Houben, M., Cles, L., Vansteelandt, K., Berens, A., Sleuwaegen, E., Kuppens, P. (2017). The emotion regulation function of nonsucidal self-injury: A momentary assessment study in inpatients with borderlin personality disorder feathres. Journal of Abnormal psychology, 126(1), 89-95. [Doi:10.1037/abn0000229]
Gaffney, H., David P. Farrington, D.P., Ttofi, M.M. (2019). Examining the Effectiveness of School-Bullying Intervention Programs Globally: a Meta-analysis. International Journal of Bullying Prevention, 1, 14–31. [Doi: 10.1007/s42380-019-0007-4]
Ghamarani, A., Samadi, M., Taghinejad, M., Shamsi, A. (2016). The Study of the Validity and Reliability of the dark personality scale in students. Psychological Methods and Models6(20), 73-86. [Doi:20.1001.1.22285516.1394.6.20.5.2]
Gómez-Ortiz, O., Romera-Félix, E-M., & Ortega- Ruiz, R. (2017). Multidimensionality of social competence: Measurement of the construct and its relationship with bullying roles. Revista de Psicodidá ctica (English ed.), 22(1), 37–44. [Doi:10.1387/RevPsicodidact.15702]
Gao, Y., Tang, S. (2013). Psychopathic personality and utilitarian moral judgment in college students. Journal Crim just, 41, 342–349. [Doi:10.1016/j.jcrimjus.2013.06.012]
Jonason PK, Webster GD. (2010). The dirty dozen: a concise measure of the dark triad. Psychology Assessment, 22(2):420.
Jones, D.N. (2013). What’s mine is mine and what’s yours is mine: The dark triad and gambling with your neighbor’s money. Journal of Research in Personality, 47, 563–571. [Doi:10.1016/j.jrp.2013.04.005]
Jonason, P. K., Webster, G. V. (2012). A protean approach to social influence: Dark Triad personalities and social influence tactics. Personality and Individual Differences, 52, 521-526. [Doi:10.1016/j.paid.2011.11.023]
Juvonen, J., Graham, S., & Schuster, M. (2003). Bullying among young adolescents: The strong, the weak, and the troubled. Pediatrics, 112, 1231–1237. [Doi:10.1542/peds.112.6.1231]
Juvonen, J, Esponoza & schacter (2016). Encyclopedia of Mental Health (Second Edition). Pages 216–221. ISBN: 978-0-12-397753-3.
Kowalski, R. M., Toth, A., & Morgan, M. (2018). Bullying and cyberbullying in adulthood and the workplace. Journal of Social Psychology, 158(1), 64–81. [Doi:10.1080/00224545.2017.1302402]
Li, J., Fraser, M. W., & Wike, T. L. (2013). Promoting social competence and preventing childhood aggression: A framework for applying social information processing theory in intervention research. Aggression and Violent Behavior, 18(3), 357-364. [Doi:10.1016/j.avb.2013.01.001]
Mohebbi, M., Mirnasab, M., & Wiener, J. (2016). Parental and school bonding in Iranian adolescent perpetrators and victims of bullying. School Psychology International, 37(6), 583–605. [Doi:10.1177/0143034316671989]
Modecki, K.L., Minchin, J., Harbaugh, A.G., Guerra, N. G., & Runions, K. C. (2014). Bullying prevalence across contexts: a meta-analysis measuring cyber and traditional bullying. Journal of Adolescent Health, 55, 602–611. [Doi:10.1016/j.jadohealth.2014.06.007]
Mello, Z. R. & Worrell, F. C. (2007). The Adolescent Time Inventory-English. Unpublished scale: University of California, Berkeley.
Michaeli Manee F., Salehi M., Ahmadi Khouie S. (2017). The dark Triad of personality in convict and non-convicts: Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy. CPAP; 15 (1):113-126. (Persian) [Doi: 10.22070/cpap.2017.15.1.113]
Oliveira, F. R., de Menezes, T. A., Irffi, G., & Oliveira, G. R. (2017). Bullying effect on student’s performance. EconomiA, 19(1), 57–73. [Doi:10.1016/j.econ.2017.10.001]
Oyanadel, C., & Buela-Casal, G. (2014). Time perception and psychopathology: Influence of time perspective on quality of life of severe mental illness. Actas Espanolas de Psiquiatria, 42(3), 99–107. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24844809/
Paulhus DL, Williams KM. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of Research in Personality, 36(6),556–563. [Doi:10.1016/S0092-6566(02)00505-6]
Przepiorka, A., Blachnio, A., & Cudo, A. (2019). The role of depression, personality, and future time perspective in internet addiction in adolescents and emerging adults. Psychiatry Research272, 340–348. [Doi:10.1016/j.psychres.2018.12.086]
Ramon, M., & Murillo, J. (2011). Latin America: School bullying and academic achievement. Cepal Review, 104, 37-
Shujja, S. and Atta, M. (2011). Translation and Validation of Illinois Bullying Scale for Pakistani Children and Adolescents, Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 79-82.
Sekol, I., & Farrington, D.P. (2015). Psychological and background correlates of bullying in adolescent residential care. Journal of Social Work. Sage Online Publication. [Doi:10.1177/1468017315581530]
Stead. R., Fekken, G. c., Kay, A., Mcdermott, K. (2012). Conceptualizing the Dark Triad of personality: Links to Social Symptomatology. Personality and Individual Differences, 53, 1023-1028.
Stolarski, M., Matthews, G., Postek, S., Zimbardo, P.G., & Bitner, J. (2013). How we feel is a matter of time: relationships between time perspectives and mood. Journal of Happiness Studies, 15(4), 809-827.
Stanescu, D.F., Iorga, M.E. (2015). An exploratory study regarding the relations between time perspective, achievement motivation and self-regulation. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 3 (1), 7-24.
Stapinski, L.A., Montgomery, A.A., Araya, R. (2016). Anxiety, depression and risk of cannabis use: Examining the internalizing pathway to use among Chilean adolescents. Drug Alcohol Depend, 166, 109-15. [Doi:10.1016/j.drugalcdep.2016.06.032]
Soliemani, E. (2018). Effectiveness of life skills training on adaptation and impulsivity (inattention, motor, and disorganization) in bullying students. Journal of School Psychology, 6 (4),  45-69. (Persian) [Doi:10.22098/jsp.2018.604]
Sword, R. M., Sword, R. K., Brunskill, S. R., & Zimbardo, P. G. (2014). Time perspective therapy: A new time-based metaphor therapy for PTSD. Journal of Loss and Trauma, 19(3), 197-201. [Doi:10.1080/15325024.2013.763632]
Ttofi, M.M., Farrington, D. P., Lösel, F., Crago, R. V., & Theodorakis, N. (2016). School bullying and drug use later in life: a meta-analytic investigation. School Psychology Quarterly, 31(1), 8–27. [Doi:10.1037/spq0000120]
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation. (2018). School violence and bullying: global status and trends, drivers and consequences. Paris: UNESCO.
Vailzadeh Shafagh, S. H., Azadmard, S. H., Aabolghasemi, A., & Hajilo, J. (2017). The role of HEXACO personality dimensions and attachment styles in bullying adolescence adjustment behaviors. Journal of School Psychology, 6 (3), 153-160. (Persian) [Doi:10.22098/jsp.2017.589]
Walters, G. D., & Espelage, D. L. (2018). From victim to victimizer: Hostility, anger, and depression as mediators of the bullying victimization– bullying perpetration association. Journal of School Psychology, 68, 73–83. [Doi:10.1016/j.jsp.2017.12.003]
Werner, R. S., Cassidy, K. W., & Juliano, M. (2006). The role of social-cognitive abilities in preschoolers’ aggressive behavior. British Journal of Developmental Psychology, 24, 775–799. [Doi:10.1348/026151005X78799]
Worrell, F. C., Mello, Z. R., & International Collaborators. (2015). Validating Adolescent Time Inventory-Time Attitude scores in samples from eight, no ten countries. In Z. R. Mello and M. Buhl (Co-Chairs), International studies on time perspective: How thoughts about the past, the present, and the future predict adolescent outcomes. Poster Symposium presented at the biennial meeting of the Society for Research on Child Development, Philadelphia, PA.
Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). Time perspective: A valid, reliable individual differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1271–1288. [Doi:10.1037/0022-3514.77.6.1271]
Zimbardo, P.G., Boyd, J. (2008). The Time Paradox: The New Psychology of Time That Can Change Your Life. New York: Free Press.