پیش‌بینی رفتار قلدری دانش‌آموزان بر اساس صفات تاریک شخصیت و چشم‌انداز زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22098/jsp.2022.1823

چکیده

هدف:  پژوهش حاضر با هدف پیش ‏بینی‏ رفتار قلدری دانش ‏آموزان‏ بر اساس صفات تاریک شخصیت و ‏‏چشم ‏انداز‏ زمان بود.
روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏ آموزان‏ پسر مشغول به تحصیل سال 1397-98 در شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‏‏‏ ای ‏200 نفر از دانش‏آموزان‏ واجد شرایط انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه درک زمان ملو و وورل، مقیاس قلدری ایلی نویز اسپلاگه و هولت و پرسشنامه شخصیت تاریک جانسون و وبستر ‏‏به‏ عنوان‏ ابزار استفاده شد.
یافته‌ها:  نتایج نشان داد که صفات تاریک شخصیت کلی، مولفه ‏‏‏های ‏ماکیاولی و خودشیفته، و گذشته منفی می‏ توانند در مجموع ۶۱ درصد از تغییرات رفتار قلدری در دانش‏ آموزان‏ را پیش‏بینی‏ کنند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که گذشته منفی بصورت ‏‏غیرمستقیم‏ و با میانجی‌گیری مولفه ماکیاولی، رفتار قلدری را پیش‏ بینی‏ می‏ کند ( 001/0 P< ).
نتیجه‌گیری:  نتایج حاصل از این یافته ‏ها ‏به ضرورت توجه به ابعاد ‏‏چشم‏انداز‏ زمان و صفات تاریک شخصیت در کاهش رفتار قلدری دانش‏آموزان‏ تأکید ویژه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting bullying behavior of students based on dark triad of personality and time perspective

نویسندگان [English]

  • Leyla Sadeghi 1
  • Susan Alizadehfard 2
1 M.Sc., Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to predict bullying behavior of students based on dark triad of personality and time perspective.
Methods: The research method of this study was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all male students studying in Tehran in academic year 2018-2019. Using cluster random sampling, 200 eligible students were selected. In this study, The Adolescent Time Inventory (Mello & Worrell), Illinois Bullying Scale (Espelage & Holt) and dark triad of personality (Jonason &Webster) were used as the instruments.
Results: The results indicated that dark triad of personality, machiavellialism, narcissism, and past negative can predict 61% of variances in bullying behavior in students. In addition, negative past indirectly predicts bullying behavior by mediating machiavellialism (P< 0/001).
Conclusion: The results of this study emphasize the importance of understanding the dimensions of time perception and dark triad of personality in reducing bullying behavior in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bullying
  • Time perception
  • Dark Tetrad Personality
  • Machiavellialism
  • Narcissism