بررسی اثربخشی بسته آموزشی درمانی خانواده محور بر انطباق اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال طیف اسکیزوفرنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی دانشگاه آزاد اردبیل

2 استاد دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه روانشناسی

10.22098/jsp.2022.9803.5056

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته آموزشی - درمانی خانواده محور بر شناخت اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال طیف اسکیزوفرنی بود. این پژوهش، یک مطالعه، آزمایشی با کارآزمایی بالینی بود که به صورت نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه خانواده‌ها و مراقبین افراد مبتلا به طیف اسکیزوفرنیا بود که در سال 1399 در اداره بهزیستی شهرستان اردبیل تشکیل پرونده داده و تحت مراقبت بهزیستی و توسط روانپزشک تشخیص گذاری شده بودند (منظور از خانواده بیمار، پدر، مادر، همسر و یا فرزندی بود که با بیمار رابطه نزدیکی داشتند و داوطلب شرکت در جلسات آموزشی و درمانی بودند). نمونه پژوهش شامل 40 نفر از مراقبین مبتلا به طیف اسکیزوفرنی بود که به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه؛ 20 نفر از مراقبین و خانواده‌ها برای دریافت بسته آموزشی درمانی خانواده محور گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل گمارده شدند. . جهت توصیف داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و جهت آزمون فرضیه‌ها از تحلیل کوواریانس (mancova) به منظور کنترل اثر پیش آزمون استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بین گروه آزمایش و کنترل، انطباق اجتماعی (001/0P<، 99/37F=) تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش بسته آموزشی درمانی خانواده محور باعث بهبود انطباق اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال طیف اسکیزوفرنی می‌شود (01/0P<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

design a family- oriented, therapeutic – educational package and consider its influence on social adaption in patients with schizophrenia disorder

نویسندگان [English]

  • babak hemmati 1
  • mohammad narimani 2
  • vakil nazary 3
  • Reza Kazemi 3
1 department facthuli
2 university of mohaghegh ardabili
3 department psychology
چکیده [English]

The present study is going to design a family- oriented, therapeutic – educational package and consider its influence on social adaption in patients with schizophrenia disorder. The present study is an experimental one with clinical trial which was completed in semi- empirical, pre- and post- test form. Our statistic society includes all families and caregivers of patients with schizophrenia disorder who had formed a file in Ardabil social welfare Bureau in 1399, and were under care of that administrative Oregon and psychiatrist (our mean by patient's family was father, mother, partner and child who had a close relationship with the patient and attended in therapeutic- instructional sessions, voluntarily). Study samples include 40 individuals who were caregivers of the patients with schizophrenia, and were selected in a accessible manner and then divided randomly into two groups of experimental and control. In order to describe data, descriptive statistics method, and for analyzing the hypotheses, analysis of covariance, (Mancova), and for controlling the influence of the package, pre-test were employed. Obtained results demonstrated that there is a meaningful difference between twoGroups regarding, social adaption (F=37.99, P<0.001), and Respecting to the obtained results, family- oriented therapeutic- educational package causes social cognition, social adaption and control of symptoms in patients with schizophrenia disorder to improve (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family- oriented
  • social adaption
  • schizophrenia