پیش بینی اهمالکاری بر اساس سبک های اسناد و سرسختی روان شناختی با میانجیگری خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحدزنجان، دانشگاه آزاداسلامی، زنجان،ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاداسلامی ،زنجان،ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.22098/jsp.2022.1880

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین پیش ­بینی اهمال­کاری تحصیلی بر اساس سبک­های اسناد و سرسختی روانشناختی با میانجیگری خود­پنداره تحصیلی در دانش­آموزان دوره دوم متوسطه کنگاور بود.
 روش ها: روش پژوهش، همبستگی، و جامعه آماری، شامل تمامی دانش­آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهر کنگاور بود. از بین دانش آموزان  330 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری روش طبقه­ای­ نسبتی بود.  ابزار پژوهش پرسشنامه اهمال­کاری سولومن وراث (1984) ، پرسشنامه سبک­های اسنادی سلیگمن و همکاران(1983)، مقیاس خودپنداره تحصیلی یسن چن (2004)، پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز(1377) بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که سبک اسناد و سرسختی به صورت مستقیم در سطح 5 0/0 قدرت پیش بینی اهمال­کاری تحصیلی را داشت. اما خود پنداره تحصیلی به طور سهمی نقش واسطه­ای بین  اهمال­کاری  و سبک­ های اسناد را نداشت. همچنین خودپنداره تحصیلی نقش واسطه ­ای بین اهمال­کاری و سرسختی روان شناختی تأیید نگردید.
 نتیجه گیری: بنابراین محیط های آموزشی باید به دنبال پرورش سرسختی روان شناختی، خودپنداره مثبت و سبک­های اسناد درونی و قابل کنترل در دانش­آموزان  باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting academic procrastination based on attributional style and psychological hardiness with the meditation of academic self-concept in second year students

نویسندگان [English]

  • Karami Moghaddam Pari 1
  • G.H Entesarfoumany 2
  • M Haghazi 3
1 Ph.D. Student of Educational Psychology, Zanjan Branch, ,Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor of Psychology, Zanjan Branch, , Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Assistant Professor of Psychology, Branch, Zanjan, Islamic Azad University, Zanjan , Iran.
چکیده [English]

Objective:  The aim of this research was to predict academic Procrastination based on attributional style  and hardiness with the meditation of academic self-concept  in secondary school  students of Kangawer.
Methods:The research method was descriptive and the design was correlation of the kind of structural equation  modeling. The statistical population consisted of all secondary school students of Kangawer in 2017-2018 academic years and 330 of whom were selected  through stratified random sampling and cocranꞌs formula. Data was collected by academic  procrastination of Solomon Herr questionnaire (1984) , attributional style Seligman et al. (1983 )questionnaire, academic Self-Concept Yessen Chen's questionnaire(2004) and psychological hardiness of Ahwaz questionnaire (1998). 
Results:The result showed that attributional style and hardiness directly predictive of Academic Procrastination at a level of 0.05. academic self-concept has not partially mediating role among academic self-efficacy and attributional style. also academic self-concept was not a mediator role between procrastination and psychological hardiness.
Conclusion: Therefore, educational environments should seek to cultivate psychological toughness, positive self-concept, and internal and controllable attribution styles in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic procrastination
  • Attributional style
  • Hardiness
  • Self-concept