تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خود پنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران

3 کارشناس ارشد روان شناسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی یک برنامه موفقیت
تحصیلی بر عملکرد تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، خودپنداره
تحصیلی، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی
دانشآموزان بود . نمونه مو رد مطالعه 52 دانش آموز پایه دوم راهنمایی
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اهواز بودند که به روش تصادفی
چند مرحله ای انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش ( 26 دانش آموز ) و
کنترل ( 26 دانش آموز) تقسیم شدند . طرح پژوهش از نوع آزمایشی با
پیش آزمون- پس آزمون بود . ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش
عبارت بودند از : مقیاس خودپنداره تحصیلی دلاور، آزمون شخصیت
سنج کالیفرنیا، مقیاس یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه گرلر و مقیاس
نگرش نسبت به مدرسه گرلر . میانگین نوبت اول و نوبت دوم نیز به عنوان
شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد . نتایج تحلیل کواریانس چند
باعث « موفقیت تحصیلی » متغیری (مانکوا) نشان داد که آموزش برنامه
افزایش معنی دار نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در
مدرسه، عملکرد تحصیلی و سازگاری اجتماعی می شود . نتایج این
پژوهش نشان داد که این برنامه می تواند به عنوان یک برنا مه تکمیلی
باعث بهبود عملکرد دانشآموزان پایه دوم راهنمایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a "Succeeding in School" program on the academic performance, academic self-concept, attitude towards school, learning how to succeed in school and social adjustment of school students

نویسندگان [English]

  • R Khojasteh Mehr1 1
  • Z Abbaspour 2
  • A Koraei 3
  • R Kochaki 3
1 Associate Professor, Department of Counseling, Shahid Chamran University
2 Ph.D student, Department of Counseling, Shahid Chamran University
3 M.A student of Psychology, Department of Psychology
چکیده [English]

The purpose of this study was to
investigate the effectiveness of a "Succeeding in
School" training program on the academic
performance, academic self-concept, attitude towards
school, learning how to succeed in school and social
adjustment of second graders of junior high schools
of Ahvaz city. The sample included 52 students who
were selected randomly, according to a multistage
sampling method. They were then randomly assigned
to experimental (26 students) and control (26
students) groups. The design of the study was of the
pretest-posttest control group type. Instruments used
in this study were Gerler’s Attitude toward School
Scale, Delavar’s Academic Self-Concept Scale,
California Personality Test and Gerler’s Learning
How to Succeed in School Scale. The average of first
and second term scores was considered as an index of
the academic performance of the students. The results
of MANCOVA showed that the "Succeeding in
School" training program significantly increased
attitude towards school, learning how to succeed in
school, academic performance and social adjustment.
The results of this study showed that this program
can be used for improving the performance of junior
high school second graders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succeeding in School
  • academic performance
  • attitude towards school
  • academic selfconcept & social adjustment
ابراهیمی قوام آبادی، صغری ( 1377 ). اثربخشی سه روش راهبرد یادگیری ( آموزش دوجانبه، توضیح
مستقیم و چرخه افکار) بر درک مطلب، حل مسئله، دانش فراشناخت، خودپنداره تحصیلی و سرعت
یادگیری در دان شآموزان دختر دو مراهنمایی معدل پایی نتر از 15 شهر تهران. پایان نامه دکتری
روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
حسینی نسب ، سید داود و میکائیل ی منیع، فرزانه ( 1377 ). ادراک دانش آموزان از محیط روانشناختی کلاس
و رابطه آ ن با پیشرفت تحصیلی ، انگیز ش درونی و اضطراب آنان . مجله علو م تربیت ی و روانشناسی،
.55-72 ،(5) دانشگاه شهید چمران اهواز، 3
خجستهمهر، غلامرضا ( 1373 ) مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بینا و نابینا. مجله علوم تربیتی و
.90-105 ،(1) روانشناسی، 3
رشیدی، مهرداد ( 1387 ). بررسی برخی متغیرهای شناختی و غیر شناختی به عنوان پیش بی نهای موفقیت و
عدم موفقیت تحصیلی دانشآموزان پسر سال اول دبیرستا نهای شهرستان رامهرم . ز پایان نامه کارشناسی
ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
سیف، علی اکبر ( 1384 ). روانشناسی پرورشی (روانشناسی برای یادگیری وآموزش). تهران: انتشارات آگاه.
Brigman, G. & Campbell, C. (2003). Helping students improve academic achievement and
school success behavior. Professional School Counseling, 7, 91-99.
DeEadra A. N.. (2005). Teacher’, Parents’, and Students’ perception of effectiveness
school characteristics of two Texas urban exemplary open –enrolment charter schools.
A Dissertation Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University.
Gerler, E. R. & Anderson, R. F. (1986). The effects of classroom guidance on children’s
success in school. Journal of Counseling & Development, 65, 78-81.
Gerler, E. R. & Drew, N. S. (1990). Succeeding in middle school: A multimodal approach.
Elementary School Guidance & Counseling, 24, 263-272.
Gerler, E. R. & Herndon, E. Y. (1993). Learning how to succeed academically in middle
school. Elementary School Guidance & Counseling, 27, 186-198.
Gerler, E. R. (2001). Succeeding in School. Retrieved April 23, 2006, from http://
genesislight.com/web%20files/index.htm.
Lee, R. S. (1993). Effects of classroom guidance on student achievement. Elementary
School Guidance & Counseling, 27, 163-172.
Moyer, V. S. (2008). The role of user motivations in moderating the relationship between
video games playing and children’s adjustment. Dissertation submitted to the Graduate
College of Bowling Green State University.
Pentelichuk,. M. W. (1989). A Study of the School Attitudes of Grades 4-6 Indian Students
in the Schools Northwestern Saskatchewan. A thesis submitted to The Faculty of
Graduate Studies and Research, University of Saskatchewan.
Ruben, A. M. (1989). Preventing school dropouts through classroom guidance. Elementary
School Guidance and Counseling, 24, 21-29.
Zyromski, B. E. D. (2007). Succeeding in School: A Qualitative Analysis. A dissertation
submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State University.