اثربخشی آموزش مهارت‌های هوش اخلاقی بر همدلی دانش‌آموزان پسر زورگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2022.8140.4575

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های هوش اخلاقی بر همدلی دانش‌آموزان پسر زورگو انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش به شیوه‌ی آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‌ی‌ آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر در حال تحصیل در دوره‌ی متوسطه‌ی دوّم شهر اردبیل در سال‌تحصیلی 98-1397 تشکیل ‌می‌دادند. برای انتخاب نمونه ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از میان نواحی آموزش و پرورش شهر اردبیل یک ناحیه انتخاب شد. سپس از بین مدارس پسرانه‌ی دوره‌ی متوسطه‌ی دوّم این ناحیه، دو مدرسه انتخاب شد، پرسشنامه‌ی زورگویی بین دانش‌آموزان این مدارس توزیع گردید، و در نهایت 40 دانش‌آموز با بیشترین نمره در پرسشنامه‌ی زورگویی، انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش، 11 جلسه آموزش مهارت‌های هوش اخلاقی بوربا (2005) را دریافت نمودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس همدلی اساسی جولیف و فارینگتون (2006) و پرسشنامه‌ی زورگو/قربانی اولویوس (1986) استفاده شد. داده‌ها با روش آماری کوواریانس تک‌متغیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که دانش‌آموزان زورگو گروه آزمایش نسبت به دانش‌آموزان زورگو گروه کنترل در پس‌آزمون به‌طور معناداری همدلی بیشتری داشتند (01/0>P).

نتیجه‌گیری: بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت‌های هوش اخلاقی در افزایش همدلی دانش‌آموزان زورگو اثربخش بوده و می‏تواند قابل کاربست توسط روانشناسان و مشاوران مدارس باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Ethical Intelligence Skills Training on Empathy of Bullying Male Students

نویسندگان [English]

  • Ali Sheykholeslami 1
  • Nastaran Seyedesmaili Ghomi 2
1 Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor of Psychology and Education of Exceptional Children, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate effectiveness ethical intelligence skills training on empathy in bullying male students.

Methods: The research method was experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of study included male students are studying in the secondary school of Ardabil city in the academic year 2018-2019. To select the sample, first, using a cluster random sampling method, an area was selected from the education districts of Ardabil. Then, two schools were selected from the boys' secondary schools in this area, a bullying questionnaire was distributed among the students of these schools, and finally 40 students with the highest score in the bullying questionnaire were selected and randomly divided into two experimental groups (20 people) and the control group (20 people) were replaced. The experimental group received 11 sessions of moral intelligence skills training. Data were collected using the Basic Empathy Scale of Juliff and Farrington Scale (2006) and the Bullying/Victim Olvius Questionnaire (1986). Data were analyzed by multivariable co-variance test.

Results: The results showed that bullying students in the experimental group were significantly more empathy than the control group in the post-test (P<0/01).

Conclusion: Therefore, it can be concluded that teaching moral intelligence skills is effective in increasing bullying students' empathy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical intelligence skills
  • Empathy
  • Bullying male students