پیش‌بینی قلدری سنتی و سایبری براساس سبک‌های هویت و بلوغ عاطفی در نوجوانان شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی،واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی ، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی قلدری سنتی و سایبری براساس سبک‌های هویت و بلوغ عاطفی در نوجوانان انجام شد.
روش ها: جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول شهر اصفهان بود. برای تحقق اهداف این پژوهش توصیفی- همبستگی 225 دانش‌آموز (112 دختر و 113 پسر) با شیوه‌ی نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های قلدری  (BS)پاتچین و هیندوجا، سبک‌های هویت برزونسکی و بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام بوسیله نرم افزارSPSS-23 انجام شد.
یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد متغیرهای هویت اطلاعاتی و هنجاری از ابعاد سبک‌های هویت و بلوغ عاطفی قلدری سنتی را پیش­ بینی می‌­کنند (05/0>p). اما سبک‌های هویت سردرگم و تعهد قادر به پیش‌بینی قلدری سنتی نبودند. همچنین متغیر هویت اطلاعاتی از ابعاد سبک‌های هویت و بلوغ عاطفی قلدری سایبری را پیش ­بینی می‌کنند (05/0>p). اما سبک‌های هویت هنجاری، سردرگم و تعهد قادر به پیش‌بینی قلدری سایبری نبودند.
نتیجه­ گیری: براساس یافته­ های این مطالعه نوجوانانی که دارای هویت اطلاعاتی و هنجاری و بلوغ عاطفی بالا هستند کمتر به قلدری سنتی و نوجوانانی که دارای هویت اطلاعاتی و بلوغ عاطفی بالا هستند کمتر به قلدری سایبری روی می‌آورند. بنابراین از آنجا که سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری و رشد بلوغ عاطفی نوجوانان، رفتارهای قلدری را کاهش می‌دهد پیشنهاد می‌شود برنامه هایی جهت شکلگیری هویت مناسب و رشد بلوغ عاطفی تدوین و اجرا شود تا رفتارهای قلدرانه نوجوانان کاهش یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting traditional and cyber bullying based on identity styles and emotional maturity in adolescents in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Samira Sabet 1
  • Felor Khayatan 2
1 Master of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran,
چکیده [English]

Objective The aim of this study was to predict traditional and cyber bullying based on identity styles and emotional maturity in adolescents.
Method The statistical population included all male and female high school students in Isfahan. To achieve the goals of this descriptive-correlational study, 225 students (112 girls and 113 boys) were selected by stratified random multi-stage sampling method and the Patchin and Hinduja Bullying Questionnaire (BS), Berzonsky Identity Styles and Singh and Bhargaqa Emotional Maturity. Data were analyzed using Pearson correlation test and stepwise regression by SPSS-23 software.
Results The results of data analysis showed that informational and normative identity variables predict the dimensions of traditional bullying identity styles and emotional maturity (p<0.05). But confused identity styles and commitment could not predict traditional bullying. The identity variable also predicts information on the dimensions of identity styles and emotional maturity of cyber bullying (p<0.05). But normative identity styles, confusion, and commitment could not predict cyberbullying.
Conclusion According to the findings of this study, adolescents with high information and normative identity and emotional maturity are less likely to engage in traditional bullying and adolescents with high informational identity and emotional maturity are less likely to engage in cyber bullying. Therefore, since informational and normative identity styles and the development of adolescent’s emotional maturity reduce bullying behaviors, it is suggested that programs be developed and implemented to form appropriate identity and emotional maturity development to reduce adolescents bullying behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional bullying
  • Cyber bullying
  • Identity styles
  • Emotional maturity
  • Adolescents
  اثنی عشری، ندا و شیخ الاسلامی، راضیه. (۱۳۹۴). نقش واسطهای بلوغ عاطفی در رابطه بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی نوجوانان دختر. روش ها و مدلهای روانشناختی، ۶(۲۲)، 52-۳۵.  http://jpmm.miau.ac.ir/article_1886_23c27a9c6d51caa15377ca53491b4beb.pdf
احمدپور، زهرا و عباس تبار، مایده. (۱۳۹۶). نقش گرایش به خشونت و همدلی در پیش‌بینی قلدری سایبری نوجوانان. چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران.     https://civilica.com/doc/670383/
امیر بگلوی داریانی، مهسا؛ شعبانی، سمیه؛ نعیمی جو، پرستو؛ بهرام پور، سارا و سیف زر گرنایج، امین حسام. (1394). بلوغ عاطفی و سبک های هویت در دانشجویان. کنگره انجمن روانشناسی ایران، 10(ویژه نامه)، 161-158. https://www.sid.ir/FileServer/SF/3421394h0544.pdf     
ایمانی، رویا و محب،  نعیمه. (1388). رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان. زن و مطالعات خانواده. 2(6)، 49-29.
برک، لورا. (1397). روانشناسی رشد نوجوانی تا پایان زندگی. ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ارسباران. https://viraketab.com/publisher/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ فتحی آذر، اسکندر و علائی، پروانه. (۱۳۹۱). قلدری سنتی و سایبری در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی: نقش کیفیت ارتباط معلم- دانش‌آموز. فصلنامه‌ی روانشناسی تربیتی، ۸(۲۶)،  175-152.https://jep.atu.ac.ir/article_2464.html
پورطالب، نرگس و میرنسب، میرمحمود. (۱۳۹۵). مقایسه سبک‌های هویت دانش‌آموزان با رفتارهای قلدری، قربانی و دانش‌آموزان عادی. نشریه علمی- پژوهشی آموزش و ارزشیابی، ۹(۳۶)،  ۱۴۵-۱۳۱.http://jinev.iaut.ac.ir/article_527355.html
حافظ آبادی، فهیمه و بافتی، فاطمه. (1386). تفاوت بلوغ عاطفی دانشجویان خانم 30-18 ساله. پایان نامه کارشناسی روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
سیدزاده ثانی، سیدمهدی و عبدالهی، احمد رفیع. (1398). شیوع قلدری سنتی و سایبری در بین نوجوانان شهر هرات-افغانستان. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(2)، 211-197.http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5767-fa.html
شلانی، بیتا و آبباریکی، اکرم. (1395). بررسی رابطه سبک‌های هویتی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان مقطع متوسطه. رویش روان شناسی، 5(3)،  66-51.http://frooyesh.ir/article-1-139-fa.html
عزتی‌بابی، مریم و آقاجانی، سیف‌اله. (1401). مقایسه اضطراب اجتماعی با رفتار قلدری - قربانی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 12(1)، 62-72. 10.22098/JLD.2022.7793.1837
عزتی‌بابی، مریم و میکائیلی، نیلوفر. (1400). مقایسه شایستگی اجتماعی با رفتار قلدری - قربانی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 11(2)، 91-103.  10.22098/JLD.2022.7142.1762
غفارزاده، صدیقه و ابوالقاسمی، عباس. (1397). مقایسه مشکلات هیجانی، سبک‌های هویتی و رفتارهای ایمنی در دانش‌آموزان زورگو و عادی. مجله روان شناسی مدرسه، 7(4)، 117-103.http://jsp.uma.ac.ir/article_750.html
کرامتی، هادی؛ حسنی، جعفر و محکی، زینب. (۱۳۹۵). بررسی رضایت از زندگی، همدلی و سبک‌های هویت در دانش‌آموزان قلدر و عادی. سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.  تهران- ۲۷ و28 اردیبهشت. https://www.sid.ir/image/pdf-v.gif
مهرابی کوشکی، راضیه؛ امام جمعه زاده، جواد؛ مسعودنیا، حسین و ربانی خوراسگانی، علی. (۱۳۹۵). نقش سبک‌های هویتی در تبیین هویت ملی(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان). جامعه شناسی کاربردی، ۲۷(۲)، 43-60.https://doi.org/10.22108/jas.2016.20490
وزیری، شهرام و لطفی کاشانی، فرح. ( 1391). سبک‌های هویت و پریشانی روانی. اندیشه و رفتار، 7(26). 77-86.https://jtbcp.riau.ac.ir/article_33.html
ویسکرمی، حسنعلی؛ عبدالهی، مریم و مرادی زاده، سیروس. (۱۳۹۸). مقایسه بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر خرم آباد. رویش روانشناسی، ۸(۱)، ۱۱۶-۱۰۹.
هاشمی، تورج؛ بدری گرگری، رحیم و اسماعیل پور، فاروق. (۱۳۹۷). نقش سبک‌های فرزند پروری ادراک شده و اختلال شخصیت مرزی در قلدری سایبری: نقش میانجی همدلی. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، ۵(۲)، ۹۲-۸۱.http://dx.doi.org/10.29252/shenakht.5.2.81
Adiyanti, M. G., Nugraheni, A. A., Yuliawanti, R., Ragasukmasuci, L. B., & Maharani, M. (2020). Emotion regulation and empathy as mediators of self-esteem and friendship quality in predicting cyberbullying tendency in Javanese-Indonesian adolescents. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 251-263.               https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1614079
Ahmadpour, Z., & Abbas Tabar, M. (2017). The role of propensity violence and empathy in predicting adolescent cyber bullying. Fourth International Conference on Recent Innovation in Psychology, Counseling and Behavioral Sciences, Tehran. )Persian)  https://civilica.com/doc/670383/
Amirbagloie Daryani, M., Shabani, S., Naeimijoo, P., Bahrampour, S., &   Seif Zargar Nayej, A. H. (2015). emotional maturity and identity styles in students. Contemporary of the Iranian psychology Association, 10(Special Letters),158-161.)Persian) https://www.sid.ir/FileServer/SF/3421394h0544.pdf
Asnaashari, N., Shikholislami, R. (2015). The mediating role of emotional maturity in the relationship between self-esteem and social anxiety among females adolescence. Psychological Methods and Models, 6(22), 35-52.)Persian)     https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1394.6.22.3.4
Berzonsky, M. D. (2003). Identity style and well-being: Does commitment matter? Identity: An International Journal of Theory and Research, 3(2), 131-142. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S1532706XID030203
Berzonsky, M. D., & Kuk, S. L. (2005). Identity style, psychosocial maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39(1), 235-247.   https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.01.010
Berzonsky, M. D., Macek, P., & Nurmi, J. E. (2003). Interrelationship among identity process, content, and structure: A cross-cultural investigation. Journal of Adolescent Research, 18(2), 112-130.   https://doi.org/10.1177/0743558402250344
Berzonsky, M. D. (1997). Reliability data for the third revision of the Identity Style Inventory (ISI3). Unpublished raw data.  javascript:void(0)
Beyrami, M., Hashemi, T., Fathi-Azar, I., & Alaie, P. (2012). Traditional and cyber bullying   in middle school girl’s adolescents: The role of teacher-student communication quality. Journal of Educational Psychology, 8(26), 152-175. )Persian)  https://jep.atu.ac.ir/article_2464.html
Burke, L. (2018). Psychology of Adolescent Development Until the end of life. Translated by Yahya Seyyed Mohammadi, Tehran: Arasbaran publishing. (Persian) https://viraketab.com/publisher/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/
Ezzati Babi, M., & Mikaeili, N. (2022). Comparison of social competence with bullying – victim behavior in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 11(2), 91-103. (Persian) 10.22098/JLD.2022.7142.1762
Ezzati Babi, M., & Aghajani, S. (2022). Comparison of social anxiety with bullying – victim behavior in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 12(1), 62-72. (Persian) 10.22098/JLD.2022.7793.1837
Ghaffarzadeh, S., & Abolghasemi, A. (2018). Comparing emotional problems, identity styles and safe behaviors of normal and bullying students. Journal of School Psychology. 7(4), 103-117. (Persian) http://jsp.uma.ac.ir/article_750.html
Hafezabadi, F., & Bafti, F. (2007). Differences in emotional maturity of female students aged 18-30. Bachelor Thesis in Psychology, Sistan and Baluchestan University. (Persian)            https://library.tebyan.net/image/Pointer.png
Hashemi, T., Badri, R., & Esmaeilpour, F. (2018). The role of perceived parenting styles and borderline personality disorder in cyber bullying: role mediator of empathy.Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 5(2), 81-92. )Persian)
Imani, R., & Moheb, N. (2009). The relationship between Mothers' emotional maturity and their children's behavioral disorders. Women and Family Studies, 2(6), 29-49. )Persian)  http://jwsf.iaut.ac.ir/article_519796.html
Jolliffe, D., & Farrington, D. (2011). Is low empathy related to bullying after controlling for individual and social background variables? Journal of Adolescence, 34(1), 59-71. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.02.001
Keramati, H., Hassani, J., & Mahaki, Z. (2016). Survey of life satisfaction, empathy and identity styles in bullying and normal students. Third National Congress of Social Psychology of Iran. Tehran - 27 and 28 Ordibehesht. (Persian)
Luyckx, k., Soenens, B., Berzonsky, M. D., Smits, I., Goossens, L., & Vansteenkiste, M. (2007). Information-oriented identity Processing, identity coonsolidation, and well-being: The moderating role of autonomy, self-reflection, and self rumination. Personality and Individual Differences, 43(5), 1099-1111.  https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.03.003                                                                                                                        
Mehrabi-Kooshki, R., Emamjomehzadeh, J., Massoudnia, H., & Rabbani Khorasgani, A. (2016). Investigating the role of identity styles in explaining national identity (case study: students of the University of Isfahan). Applied Sociology, 27(2), 43-60. (Persian)     https://doi.org/10.22108/jas.2016.20490
Modecki, K. L., Minchin, J., Harbaugh, A. G., Guerra, N. G., & Runions, K. C. (2014). Bullying prevalence across contexts: A meta-analysis measuring cyber and traditional bullying. Journal of Adolescent Health, 55(5): 602–611.        https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.06.007
Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2011). Traditional and nontraditional bullying among youth: A Test of General Strain Theory. Youth & Society, 43(2), 727- 751.  https://doi.org/10.1177/0044118x10366951
Pourtaleb, N., & Mirnasab, M. M. (2016). A Comparison of Identity Styles among Students with bully, victim and normal Behaviors. Journal of Education and Evaluation, 9(36), 131-145. )Persian)          http://jinev.iaut.ac.ir/article_527355.html
Rice, E., Petering, R., Rhoades, H., Winetrobe, H., Goldbach, J., Plant, A., Montoya, J., & Kordic, T. (2015). Cyberbullying perpetration and victimization among middle-school students. Am J Public Health, 105(3), 66-72.   
Saint-Eloi Cadely, H., Kerpelman, J. L., & Pittman, J. F. (2019).  Connections among identity attachment and psychological dating aggression during adolescence: Correction. Identity: An International Journal of Theory and Resarch, 19(1), 80-81.   https://psycnet.apa.org/record/2019-08601-001
Seyedzadeh Sani, S. M., & Abdullahi, A. R. (2019). Prevalence of Traditional and Cyber Bullying Among Teenagers Herat-Afghanistan. Sjsph. 17(2): 197-211.  (Persian) http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5767-fa.html
Shalani, B., & Abbariki, A. (2016). The relationship between identity styles with emotional, social, and educational adjustment in high school students. Rooyesh, 5(3), 51-66. (Persian) http://frooyesh.ir/article-1-139-fa.html
Sharma, N., Sharma, S., & Kang, T. K. (2017). Assesment of social and emotional maturity in guvenile delinquents. Indian Journal of Positive Psychology, 8(4), 645-647.    https://doi.org/10.15614/ijpp%2f2017%2fv8i4%2f165907
Vaziri, Sh., & Lotfi Kashani, F. (2012). Styles of identity and psychological distress. Thought and behavior, 7(26), 77-86. (Persian) https://jtbcp.riau.ac.ir/article_33.html
Viskarami, H. A., Abdollahi, M., & Moradizadeh, S. (2019). Compare emotional and social maturity and sensation seeking in adolescents and ordinary criminals Khorramabad. Rooyesh, 8(1), 109-116. (Persian) http://frooyesh.ir/article-1-571-fa.html