بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در مدرسه با کمک طلبی تحصیلی دانش آموزان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه آموزشی رفتار حرکتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف نقش خوش بینی تحصیلی و خوتنظیمی تحصیلی در مدرسه در پیش بینی کمک طلبی تحصیلی  انجام گرفت.
روش‌ها: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش شامل کلّیه ­ی دانش ‏آموزان ورزشکار دوره ­ی متوسطه ­ی اول شهر اردبیل در سال‏تحصیلی 99-1398 بود که دارای حداقل دو سال سابقه ورزشی در رشته های مختلف ورزشی بودند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 186 دانش‏آموز ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه ­ی خوش بینی تحصیلی شانن- مورال و همکاران، پرسشنامه­ ی خودتنظیمی تحصیلی سواری و عرب زاده  و پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی ریان و پنتریچ  برای جمع‏ آوری داده ­ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: یافته ‏ها نشان داد که بین خوش بینی تحصیلی (و مولفه ‏های آن) و خود­تنظیمی تحصیلی (و مولفه ‏های آن) با کمک طلبی تحصیلی دانش‏آموزان رابطه‏ ی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 47 درصد از کل واریانس کمک طلبی تحصیلی براساس خوش‌بینی تحصیلی و خود­تنظیمی تحصیلی قابل پیش بینی است که متغیر خود­تنظیمی تحصیلی سهم بیشتری داشت.
نتیجه‌گیری: بنابراین، می ‏توان نتیجه گرفت که خوش بینی تحصیلی و خود­تنظیمی تحصیلی از متغیرهای مرتبط با کمک طلبی تحصیلی دانش‏آموزان می ‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between academic optimism and academic self-regulation with academic help-seeking in athlete students

نویسنده [English]

  • Mahrokh Dehghani
Associate Professor, Department of physical education and sport sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between academic optimism and Academic self-regulation with help-seeking in Athlete students.
Methods: The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of all Athlete students of Ardebil in the academic year of 2019-2020. That 186 students were selected using stratified sampling method. To collect data, Tschannen-Moran, et al. Academic optimism questionnaire, Savari and Arabzade Academic self-regulation questionnaire and Ryan & Pintrich help-seeking questionnaire were used. The obtained data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.
Results: The findings showed that there is a positive and significant relationship between academic optimism and academic self-regulation with help-seeking (P<0.01). The results of regression analysis also revealed that help-seeking are able to predict 0.47 of changes in help-seeking a positive direction.
Conclusion:  Therefore, to increase the level of academic vitality, we can pay attention to the variables of between academic optimism and academic self-regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Optimism
  • Academic Self-Regulation
  • Academic Help-Seeking
  • Athlete
تقدیری، عزت؛ نریمانی، محمد و موسی‌زاده، توکل. (1400). مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک‌های تنظیم هیجان بر خودتنظیمی یادگیری در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 11(1)، 20-32.   Doi: 10.22098/JLD.2021.9344.1935
جناآبادی، حسین، سارانی، فهیمه. (1398). اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کمک طلبی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان. مطالعات روانشناسی تربیتی، 16(36)، 1-28.   DOI: 10.22111/JEPS.2019.5211
سواری، کریم، عرب زاده، شیما. (1392). ساخت و تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه­ی خود تنظیمی تحصیلی. مجله روانشناسی مدرسه، 2 (2)، 75-92.   DOI:  D-2-2-92-4-5
شیرازی تهرانی، علی رضا، غضنفری، فیروزه، جادانی، مریم. (1394). رابطه جهت گیری هدف، یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. مجله پویش در علوم تربیتی و مشاوره، 1 (1)، 2-9.
صادقی، مسعود و گشنیگانی، زهرا. (1395). نقش ابعاد خودراهبر در پیش بینی کمک طلبی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مجله پژوهش در اموزش علوم پزشکی، 8(2)، 9-17. http://doi.org/10.18869/acadpub.rme.8.2.9
فیض آبادی، زهرا، ناعمیف علی محمد. (1397). تاثیر آموزش مهارتهای حرکتی ظریف بر توجه انتخابی و ادراک دیداری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی دوره اول ابتدایی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، 8(31)، 79-100. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.32243.1774
قنبری طلب، محمد، شیخ الاسلامی، راضیه، فولادچنگ، محبوبه، حسین چاری، مسعود. (1398). دانش فراشناختی و بهزیتسی مدرسه: نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی. روانشناسی تحولی، 16(61)، 1-12.
گلستانه، سید موسی، عسکری، فهیمه. (1393). بررسی رابطه برخی از پیشایندهای مهم انگیزشی، شناختی و شخصیتی بر کمک‌طلبی تحصیلی و اجتناب از کمک طلبی. مجله دست آوردهای روان شناختی، 21(1)، 101-.122.
مرادی، مرتضی، دهقانی زاده، محمدحسین و سلیمانی خشاب، عباس. (1394). حمایت اجتماعی ادراک شده و کمک طلبی تحصیلی با نقش واسطه ای باورهای خودکارآمدی تحصیلی. دو فصلنامه مطالعات اموزش و یادگیری، 7(1)، 1-24. https://doi.org/10.22099/jsli.2015.3093
ممبینی،شریف، مکتبی، غلامحسین، بهروزی، ناصر. (1394). تاثیر خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت بر اضطراب امتحان و رفتار کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان. دانش و پزوهش در روانشناسی کاربردی، 16(3)، 42-48.
یاسمی نژاد، پریسا، طاهری، مرضیه، گل محمدیان، محسن. (1392). رابطه خودتنطیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران. پژوهش های آموزش و یادگیری، 10(2)، 325-338.
Amarasuriya, S.D., Jorm, A.F., & Reavley, N. J. (2018). Predicting intentions to seek help for depression among undergraduates in Sri Lanka. BMC Psychiatry,18(1),122. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1700-4
Bodrova, E., & Leong, D. (2005). Promoting student self regulation learninf Educational digees, 71(2), 54-57.
Boekaerts, M., & Como, L. (2005). Self-regulation in the classroom: A Perspective on assessment and intervention . Applied Psychology: An International Review, 19, 221-235. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2005.00205.x
Butler, R. (2006). An achievement goal perspective on student help seeking and teacher help giving in the classroom: Theory, research, and educational implications. In S. Karabenick & R. Newman (Eds.), Help seeking in academic settings: Goals, groups, and contexts (pp. 15-44), Lawrence Erlbaum Associates
Feizabadi, Z., & Naemi, A. (2019). The effect of fine motor skills training on the selective attention and visual perception of primary school students with math disabilities. Psychology of Exceptional Individuals, 8(31), 79-100. [In Persian] doi: https://doi.org/10.22054/jpe.2019.32243.1774
Ghanbari Talab,  M., Sheikholeslami, R., Fouladchang, M., & Hosseinchari, M. (2019). The meditating role of academic help seeking in the relationship between types of meta cognitive knowledge and school well- being. Journal of Developmental Psychology, 16(61), 49-60. [In Persian]
Goddard, R., Hoy, W., & Hoy, A. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479-507.
Golestaneh, M., & Askari, F. (2014). An investigation of the relationships between some important antecedents of motivational, cognition and personality variables on help seeking and avoidance help-seeking. Psychological Achievements, 21(1), 101-122. [In Persian]
Hoy, W., Sweetland, S., & Smith, P. (2002). Toward an organizational model of achievement in high schools: The significance of collective efficacy. Educational Administration Quarterly, 38(1), 77-93. https://doi.org/10.1177/0013161X02381004
Hoy, W., Tarter, C., & Woolfolk, S., & Hoy, A. (2006). Academic optimism of schools: A force for student achievement. American Educational Research Journal, 43(3), 425–446.
Jenaabadi, H., & Sarani, F. (2020). The effect of self-efficacy training on academic help-seeking and academic engagement among junior high school students in Zahedan. Journal of Educational Psychology Studies, 16(36), 1-28. [In Persian] doi:  10.22111/JEPS.2019.5211
Karabenick, S. A., & Newman, R. A. (2010). Seeking Help as an Adaptive Response to Learning Difficulties: Person, Situation, and Developmental Influences. In B. McGaw, P. L. Peterson, & Eva Baker (Eds), International Encyclopedia of Education,(3rd ed., 653-659). Amsterdam, Elsevier.
Kiefer, S. M., & Shim, S. S. (2016). Academic help seeking from peers during adolescence: The role of social goals. Journal of Applied Developmental Psychology, 42, 80-88.
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford.
Lei, N., & Pellitteri, J. (2017). Help-seeking and coping behaviors among Asian Americans: The roles of Asian values, emotional intelligence, and optimism. Asian American Journal of Psychology, 8(3), 224–234. https://doi.org/10.1037/aap0000086
Long, R. F., & Huebner, E. S. (2014). Differential validity of global and domain-specific measures of life satisfaction in the context of schooling. Child Indicators Research, 7, 671-694.
McGuigan, L. & Hoy, W. (2006). Principal leadership: Creating a culture of academic optimism to improve achievement for all students. Leadership and Policy in Schools, 5, 203-229. https://doi.org/10.1080/15700760600805816
Mihlon, M. A. (2010). The role of self- theories of intelligence and self- efficacy in adaptive help seeking by college students. The City University of New York.
Mombeyni, SH., Maktabi, GH., & Behrozi, N. (2015). The effect of academic self-efficacy and metacognition on test anxiety and academic help-seeking behavior in 3rd Grade high school boys. Knowledge & Research in Applied Psychology, 16(3), 42-48. [In Persian]
Moradi, M., Dehghanizadeh, M. H., & Soleimani Khashab, A. (2014). Perceived social support and academic help-seeking with the mediating role of academic self-efficacy beliefs. Two Quarterly Journals of Teaching and Learning Studies, 7(1), 1-24. [In Persian] https://doi.org/10.22099/jsli.2015.3093
Newman, R. (2010). Encourage students to seek academic help: The role of the educational therapist. The Educational Therapist, 31 (2), 8-10.
Ning, K. H., & Downing, K. (2010). The reciprocal relationship between motivation and selfregulation: A longitudinal study on academic performance. Learning and Individual Differences, 20(6), 682-686. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.09.010
Pintrich, P.(1995). Understanding self- regulated. New Directions for Teaching and Learning, 63, 3-12.
Pintrich, P.R., & Degroot, E.V.(1990). Motivatinal and self regulated learning component of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
Roll, I., Aleven, V., Maclaren, B. M., & Koedinger, K. R. (2011). Improving students help-seeking skills using meta cognitive feedback in an intelligent tutoring system. Learning and Instruction, 21, 267-280.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.
Sadeghi, M., & Khalili Geshnigani, Z. (2016). The role of self-directed learning on predicting academic buoyancy in students of Lorestan University of Medical Sciences. Research in Medical Education, 8(2), 9-17. [In Persian]
Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and Applications (pp. 315-337).
Schunk, D. H., & Zimmeman, B.J. (1997). Socisl origins of self regulatory competence. Educational Psychologist, 32, 195-208.
Sevari, K., & Arabzade, SH. (2013). Construction and measurement of the psychometric properties of academic self- regulation questionnaire. Journal of School Psychology and Institutions, 2(2), 75-92. [In Persian] doi: D-2-2-92-4-5
Shank, m. & pacharus, F. (2013). Gender and perceived self- efficacy in self – regulated learning. Theory in to practice, Spring.
Shirazitehrani, A. R., Ghazanfari, F., & Jadani, M. (2015). The relation among between goal achievement orientation, self-regulation learning and academic performance. Journal of Research in Educational Sciences and Counseling, 1 (1), 2-9. [In Persian]
Spendelow, J., & Jose, P. (2010). Does the optimism bias affect help-seeking intentions for depressive symptoms in young people. The Journal of General Psychology, 137(2), 190-209. https://doi.org/10.1080/00221301003645277
Taghdiri, E., Narimani, M., & Mousazadeh, T. (2021). Comparison of the effectiveness of motivational model based on progress and emotion regulation techniques on learning self-regulation in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 11(1), 20-32. (Persian)  https://doi.org/10.22098/JLD.2021.9344.1935
Tschannen-Moran, M., Bankole, R., Mitchell, R., & Moore, Jr. D. (2011). Student academic optimism: a confirmatory factor analysis. Journal of Educational Administration, 51(2), 150- 175.
Yasminejad, P., Taheri, M., & Gol Mohammadian, M. (2012). The relationship between self-regulation and achievement motivation and academic achievement of middle school female students in Tehran. Teaching and Learning Research, 10(2), 325-338. [In Persian]
Yusuke, U., & Masato, K. (2012). Optimistic bias in help-seeking intentions and behaviors for depressive symptoms. The Japanese Journal of Psychology 83(5), 430-439. http://doi.org/10.4992/jjpsy.83.430
Zimmerman, B. (1990). Self regulated learning and academic achivement. An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17. http://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_2