نقش سرمایه‌های رشدی بر امید تحصیلی و مشغولیت تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین نقش سرمایه ­های رشدی بر امید تحصیلی و مشغولیت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت.
روش‌ها: روش انجام تحقیق توصیفی همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بندرلنگه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به تعداد ۶۰۰ نفر که براساس جدول کرجسی مورگان ۲۳۴ نفر به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مورد استفاده پرسشنامه امید به تحصیل خرمایی و کمری، مشغولیت تحصیلی تینیو و نیمرخ سرمایه‌های رشدی بنسون و همکاران بود. جهت تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج این پژوهش نشان داد بین سرمایه­های رشدی و امید تحصیلی دانش­آموزان و همچنین بین سرمایه ­های رشدی و مشغولیت تحصیلی دانش­آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (01/0P<). همچنین بین امید تحصیلی و مشغولیت تحصیلی دانش­آموزان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (01/0P<). نتایج بیانگر این بود که سرمایه­ های رشدی می­تواند امید تحصیلی و مشغولیت تحصیلی دانش ­آموزان را در سطح معناداری پیش ­بینی نماید (01/0P<).
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد با افزایش سرمایه ­های رشدی، امید تحصیلی و مشغولیت تحصیلی دانش ­آموزان افزایش می ­باید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Developmental Assets on Student's Academic Hope and Academic Engagement

نویسندگان [English]

  • Hossein Jenaabadi 1
  • Mahnaz Bahri 2
1 Professor of Psycholog University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Master of Educational Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study was conducted to determine the role of growth capital on students' academic hope and academic performance.
Methods: The method of descriptive research was correlation. The statistical population of this study includes all female high school students in Bandar Lengeh in the academic year 1401-1400 in the number of 600 people, which according to Krejcie Morgan table, 234 people were selected randomly. The research instruments used were three questionnaires: education expectancy Khormaei and Kamri, academic engagement Tinio and growth capital profile Benson et al. Linear regression test and Pearson correlation coefficient were used to analyze the research questions.
Results: The results of this study showed that between growth capital and students 'academic hope and also between growth capital and students' academic activity (P <0.01). There was a positive and significant relationship. Also, a positive and significant relationship was observed between students' academic hope and academic performance (P <0.01). Other results indicated that growth capital could predict students' academic hope and academic engagement at a high level (P <0.01).
Conclusion: The results showed that with increasing growth capital, students' academic hope and academic activity should increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Hope
  • Growth Capital
  • Academic Engagement
افشانی، سیدعلیرضا.، و جعفری، زینب. (1395). رابطه دینداری و امیده به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد. فرهنگ در دانشگاه آزاد اسلامی، 6(2)، 191-210.
جعفری هرندی، رضا.، ستایشی اظهری، محمد.، و الهی قمشه­ای، سیف­الله. (1397). تاثیر آموزش هوش معنوی اسلامی بر افزایش امیدواری دانش­آموزان ابتدایی شهر قم. اسلام و پژوهش­های تربیتی،10(1)، 57-71.
حسنی، فهیمه.، درتاج، فریبرز.، باقری، فریبرز.، سعادتی شامیر، ابوطالب. (۱۳۹۸). مشغولیت تحصیلی بر سرمایه روان­شناختی دانش آموزان دختر متوسطه دوم. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی، ۱۲(۴۶)، ۱۲۵-142. https://doi.org/10.30495/jinev.2019.668243
خرمائی، فرهاد.، و کمری، سامان. (۱۳۹6). ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس امید به تحصیل. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، ۵(۸)، ۱۵-۳۷.  https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2017.9549.1284
خلیلیان شلمزاری، محمود.، جندقی، غلامرضا.، پسندیده، عباس. (1392). ساخت و روایی­سنجی مقیاس امید براساس منابع انسانی. روان­شناسی و دین، 6(1)، 59-76.
رضائی ورمزیار، مرادعلی.، سعدی­پور، اسماعیل.، ابراهیمی قوام، صغرا.، دلاور، علی.، و اسدزاده، حسن. (۱۳۹۷). الگوی ساختاری نقش میانجی سرمایه های تحولی درونی و سرمایه روان­شناختی در پیوند بین سرمایه های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش آموزان. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7(1)، 9-37.  https://doi.org/20.1001.1.2423494.1397.7.1.1.5
زینلی، شینا.، اکبری، بهمن.، صادقی، عباس.، مقتدر، لیلا. (۱۳۹۹). مدل ساختاری رابطه سرمایه­های تحولی و امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی و بازداری رفتاری با نقش میانجی پایستگی تحصیلی در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاه. سلامت اجتماعی، ۸ (۱)، ۱-۱۲. https://doi.org/10.22037/ch.v8i1.31234
سپهرنوش مرادی، فاطمه.، حجازی، الهه. (۱۳۹۷). رابطه سرمایه­های تحولی خانواده، مدرسه و سایرین با بهزیستی روان­شناختی: نقش واسطه­ای امید. مجله دست­آوردهای روان­شناختی(علوم تربیتی و روان­شناسی)، ۲۵ (۲)، ۷۳-۹۰.  https://doi.org/10.22055/psy.2019.25139.2024
سلیمانی، لیلا. (1397). بررسی نقش سرمایه های تحولی مدرسه و تاب آوری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی،پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، تهران: ایران.
شفیعی، صابر.، سهیلی، سعید. (۱۳۹۹). بررسی مشغولیت تحصیلی دانش­آموزان، مجله پژوهش­های معاصر در علوم و تحقیقات، ۲(۱۱)، 14-23.
عزیزی سعید، یاسر.، کردنوقابی، رسول.، عرفانی، نصراله.، فرهادی، مهران. (۱۳۹۹). پیش­بینی عزت نفس بر اساس سرمایه های رشدی درونی و بیرونی در دختران دانش­آموز. مطالعات آموزش و یادگیری، ۱۲(۱)، ۱۰۳-۱۱۸. https://doi.org/10.22099/jsli.2020.5784
عینی، ساناز؛ عبادی، متینه؛ سعادتمند، صغری و ترابی، نغمه. (1399). نقش تفکر خلاق، ذهن آگاهی و هوش هیجانی در پیش‌بینی تنیدگی تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش. تفکر و کودک، 11(2)، 183-210. https://doi.org/10.30465/fabak.2021.6214
غلامعلی لواسانی، مسعود.، مهدی­پور مارالانی، فرناز.، و الهه حجازی. (1398). الگوی ساختاری رابطه دلبستگی به معلم، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان. فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، 8(3)، 69-88.  https://doi.org/10.22059/japr.2017.70994
کمری، سامان.، فولادچنگ، محبوبه.، خرمائی، فرهاد.، شیخ الاسلامی، راضیه.، جوکار، بهرام. (۱۳۹۷). تدوین علی مشغولیت تحصیلی براساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه ای هیجان های مثبت تحصیلی و اجتماعی. روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، ۱۴ (۵۵)، 269-284.
گلستانه سید موسی، سلیمانی لیلا، دهقانی یوسف (۱۳۹6). رابطه سرمایه های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان شناختی. مجله دست آوردهای روان شناختی، ۲۴ (۱)، ۱۲۷-۱۵۰. https://doi.org/10.22055/psy.2017.17909.1534
مهدی­نژاد، مرضیه. (۱۳۹۹). پیش­بینی شیفتگی تحصیلی براساس مجذوبیت، انگیزش و خوش بینی تحصیلی در دانش­آموزان هنرستانی شهر کرج. مجله پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری، ۵(۴۶)، ۱-۱۱.
نریمانی، محمد؛ شاه محمدزاده، یحیی؛ امیدوار، عظیم و امیدوار، خسرو. (1393). مقایسه‌ی سرمایه روان‌شناختی و سبک‌های عاطفی در بین دانش‌آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4(1)، 100-118. 
یاسمی­نژاد، پریسا.، طاهری، مرضیه.، گل محمدیان، محسن.، و احدی، حسن. (1392). رابطه بین خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران. پژوهش­های آموزش و یادگیری(دانشور رفتار)، 20(3)، 325-338.
یاوری، هانیه.، درتاج، فریبرز.، و اسدزاده، حسن. (۱۳۹۵). بررسی اثربخشی آموزش امیدبر سرزندگی تحصیلی دانش­آموزان دوره دوم متوسطه. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، ۲ (۳۵)، ۲۱-۳۴.  
Afshani, A., & Jafari. Z. (2016). The relationship between religiosity and hope to the future among students of Yazd university. Culture in the Islamic University, 6(19), 191-210. (Persian)
Azizi Saeed, Y., Kurdnoqabi, R., Erfani, N., Farhadi, M. (2019). Prediction of self-esteem based on internal and external growth capitals in female students. Education and Learning Studies, 12(1), 103-118. (Persian) https://doi.org/10.22099/jsli.2020.5784
Benson, P. L., Scales, P. C., & Syvertsen, A. K. (2011). The contribution of the developmental assets framework to positive youth development theory and practice. In Advances in Child Development and Behavior, 41,197-230.
Datu, J.A.D., & King, R.B. (2018). Subjective well-being is reciprocally associated with academic engagement: A two-wave longitudinal study. Journal of School Psychology, 69, 100-110.
Eyni, S., Ebadi, M., Saadatmand, S., & Torabi, N. (2021). The role of creative thinking, Mindfulness and emotional intelligence in predicting the academic stress of gifted students. Thinking and Children, 11(2), 183-210. https://doi.org/10.30465/fabak.2021.6214
Fowler, D. R., Weber, E. N., Klappa, S. P., & Miller, S. A. (2017). Replicating future orientation: Investigating the constructs of hope and optimism and their subscales through replication and expansion. Personality and Individual Differences, 116, 22-28.
Gholamali Lavasani,  M., Mehdipour Maralani, F., & Hejazi, E. (2017). The structural model of attachment to the teacher, academic engagement and test anxiety. Journal of Applied Psychological Research, 8(3), 69-88. (Persian) https://doi.org/10.22059/japr.2017.70994
Gholestane, M., Soleimani, L., & Dhghni, Y. (2017). Relationship between develomental assets and academic achievement: Mediating role of psychological capital. Psychological Achievements, 24(1), 127-150. (Persian) https://doi.org/10.22055/psy.2017.17909.1534
González, A., Paoloni, P. V., Donolo, D., & Rinaudo, C. (2015). Behavioral engagement and disaffection in school activities: exploring a model of motivational facilitators and performance outcomes. Analesps Psychological, 31, 869– 878. https://doi.org/%2010.6018/analesps.32.176981
Hassani, F., Dortaj, F., Bagheri, F., & Saadati Shamir, A. (2019). The effectiveness of teaching academic engagement on sychological capital female students secondary school. Scientific Journal of Education and Evaluation, 12(46). 125-142. (Persian)  https://doi.org/10.30495/jinev.2019.668243
Hershberger, M.A., & jones, M.H. (2018). The influence of social relationships and school engagement on academic achievement in maltreated adolescents. Journal of Adolescence, 67, 98-108.
Jafari Harandi, R., Satayshi Azhari, M., & Elahi Qomshaei, S. (2017). The effect of teaching Islamic spiritual intelligence on increasing the hope of elementary school students in Qom city. Islam and Educational Research, 10(1), 57-71. (Persian)
Kemari, S., Fouladcheng, M., Khormai, F., Sheikhul-Islami, R., Jokar, B. (2018). Causal formulation of academic engagement based on social cognition: Mediating role of positive academic and social emotions. Evolutionary Psychology: Iranian Psychologists, 14 (55), 269-284. (Persian)
Khalilian Shalmazari, M., Jandaghi, Gh., & Pasandideh, A. (2012). Construction and validation of hope scale based on human resources. Psychology and Religion, 6(1), 59-76. (Persian)
Khormaee, F., & Kamari, S. (2017). Construction and examine the psychometric characteristics the Academic Hope Scale. Biquarterly Journal of Cognitive Strategiesin Learning, 5(8), 15-37. (Persian) https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2017.9549.1284
Lennbrink, E. A. & penterich.P. R. (2003). The role of self-efficacy belief in student engagement and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, 19,119 -130. http://doi.org/10.1080/10573560308223
Mana, A., Saka, N., Dahan, O., Ben-Simon, A., & Margalit, M. (2020). Implicit theories, social support, and hope as serial mediators  for  predicting  academic  self efficacy  among  higher  education  students.  Learning Disability Quarterly, 2(3), 73-85. https://doi.org/10.1177%2F0731948720918821
Matthew J. X., Katrina R., & Kate, Sh. (2018). Student engagement in academic activities: a social support perspective. Higher Education, 75(4), 589–605. https://doi.org/10.30495/jinev.2019.668243
Mehdi-Najad, M. (2019). Prediction of academic fascination based on academic fascination, motivation and optimism in Karaj conservatory students. Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 5(46), 1-11. (Persian)
Narimani, M., Shahmohammadzadeh, Y., Omidvar, A., & Omidvar, Kh. (2014). A comparison of psychological capital and affective styles in students with learning disorder and normal students. Journal of Learning Disabilities, 4(1), 100-118. (Persian)
Pashak, T., Hagen, J., Allen, J., & Selley, R. (2014). Developmental assets: Validating a model of successful adaptation for emerging adults. College Student Journal, 48(2), 243-248. https://doi.org/10.1007/s12144-016-9488-1
Rezaei varmazyar, M., Sadiopour, I., Ibrahimi Ghavam, S., Delavar, A., & Asadzadeh, H. (2018). Structural modeling of the mediating role of internal development and psychological capitals in the relationship between exogenous development capitals and students' academic involvement. Journal of Educational and Scholastic Studies, 7(1), 9-37. (Persian) https://doi.org/20.1001.1.2423494.1397.7.1.1.5
Scales, P. C., Benson, P. L., Roehlkepartain, E. C., Sesma, A., & van Dulmen, M. (2006). The role of developmental assets in predicting academic achievement: A longitudinal study. Journal of Adolescence, 29 (5), 691-708.
Sepehrnoush moradi, F., & Hejazi moghary, E. (2018). The relationship between developmental assets of family, scholl and others with psychological well-being: The mediating role of hope. Psychological Achievements, 25(2), 73-90. (Persian) https://doi.org/10.22055/psy.2019.25139.2024
Shafiei, S.,& Sohaili, S. (2019). Examining students' academic engagement, Journal of Contemporary Research in Science and Research, 2(11), 14-23. (Persian)
Shek, D. T., Ma, C. M., & Liu, T. T. (2015). Adolescent developmental assets and service leadership. International Journal on Disability and Human Development, 14(3), 275-283. https://doi.org/10.1515/ijdhd-2015-0408
Soares, A. S. B., Pais-Ribeiro, J. L., & Silva, I. M. S. L. (2019). Developmental assets predictors of life satisfaction in adolescents. Frontiers in Psychology, 10, 236. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00236
Soleimani, L. (2017). Investigating the role of school transformational capital and academic resilience with academic progress, the 5th National School Psychology Conference, Tehran: Iran. (Persian)
Syvertsen, A. K., Scales, P. C., & Toomey, R. B. (2019). Developmental assets framework revisited: confirmatory analysis and invariance testing to create a new generation of assets measures for applied research. Applied Developmental Science, 1-16. https://doi.org/10.1080/10888691.2019.1613155
Werner, S. (2012). Subjective well-being, hope, and needs of individuals with serious mental illness. Journal of Psychiatry Research, 14(2), 1-6. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2011.10.012
Yasmin-Nejad, P., Taheri, Marzieh., Gul Mohammadian, Mohsen., and Ahadi, Hassan. (2012). The relationship between self-regulation and the motivation to progress and the academic progress of middle school female students in Tehran. Education and Learning Research (Behavioural Science), 20(3), 325-338. (Persian)
Yavari, H, Dartaj, F., & Asadzadeh, H. (2016). Investigating the effectiveness of Omid education on the academic vitality of second year high school students. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2 (35), 21-34. (Persian)
Zeinali, SH., Akbari, B., Sadeghi, A., & Moghtader, L. (2020). Structural model of the relationship between transformational capitals and study hope with academic welfare and behavioral inhibition with the mediating role of academic retention among university volunteer students. Community Health, 8(1),1-12. (Persian) https://doi.org/10.22037/ch.v8i1.31234