بررسی نقش اجتناب تجربی، فشار اجتماعی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال بازی‌های اینترنتی در دانش‌آموزان نوجوان شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دکترای روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی، فارس، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: اعتیاد به بازی­های آنلاین یکی از مشکلات دانش ­آموزان در سال­های اخیر است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اجتناب تجربی، فشار اجتماعی و تنظیم هیجانی در پیش ­بینی اختلال بازی­ های اینترنتی در دانش­ آموزان نوجوان شهر اردبیل انجام شد.
روش­ ها: در این پژوهش 422 نفر از دانش ­آموزان دوره متوسطه دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی 98-97 به شیوه نمونه ­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­ های اختلال بازی ­های اینترنتی، تنظیم هیجانی، مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند و پرسشنامه پذیرش و عمل پاسخ دادند.
یافته­ ها: یافته ­ها نتایج نشان داد که بین اجتناب تجربی و فشار اجتماعی  با اختلال بازی­های اینترنتی رابطه مثبت و معنی­ داری به دست آمد (01/0p<). همچنین بین خود تنظیمی هیجانی با اختلال بازی اینترنتی رابطه منفی معنی­ داری به دست آمد (01/0p<). نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد اجتناب تجربی، فشار اجتماعی و تنظیم هیجانی 40 درصد از اختلال بازی­های اینترنتی را در دانش ­آموزان تبیین می­ کنند.
 نتیجه­ گیری: بنابراین نتایج نشان می­ دهد که توجه به اجتناب تجربی، فشار اجتماعی و تنظیم هیجانی می­تواند نقش بسزایی در کاهش گرایش نوجوانان به بازی ­های اینترنتی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Empirical Avoidance, Social Pressure and Emotional Regulation in Predicting Internet Gaming Disorder in Adolescent Students in Ardabil

نویسندگان [English]

  • seyyed Mohammad reza Asadi 1
  • Moohammad Ali Ghaseminejad 2
  • Fatemeh Sargazi 3
  • Seyed Amir Masoud Asadi 4
1 M. A. in social Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Ph.D in Psychology. Farhangian University, Pardis Shahid Rejaei Fars. Iran
3 M. A. in Psychology, Vice Chancellor For Public Health, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
4 Bachelor student of Counseling, Farhangian University, Pardis Alameh Tabatabaei Ardabil. Iran.
چکیده [English]

Objective: Addiction to online games is one of the problems of students in recent years, Therefore, the present study was conducted with the aim of investigate the role of empirical avoidance, social pressure and emotional regulation in predicting internet gaming disorder in adolescent students in Ardabil.
Methods: In this study, 422 high school students of Ardebil Secondary School were selected by cluster sampling method in year of 2016-2017 and completed the Internet Games Disorder Questionnaire, Emotion Regulation Questionnaire, Avoidance and Disorder Scale the acceptance and practice questionnaire responded.
Results: The results showed that there was a positive and significant relationship between empirical avoidance and social pressure with Internet gaming disorder (p <0.01). There was also a significant negative relationship between emotional self-regulation and Internet game disorder (p <0.01). Step-by-step regression results showed that experiential avoidance, social disclosure, and emotional adjustment account for 40% of Internet game disorder in students.
Conclusion: Therefore, the results show that attention to empirical avoidance, social pressure, and emotional regulation can play a significant role in reducing adolescents' tendency to online games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet gaming disorder
  • empirical avoidance
  • social pressure
  • emotional regulation
تقدیری، عزت؛ نریمانی، محمد و موسی‌زاده، توکل. (1400). مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک‌های تنظیم هیجان بر خودتنظیمی یادگیری در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 11(1)، 20-32.   10.22098/JLD.2021.9344.1935
زندی، پیام، آرش، داودی، ایران و مهرابی زاده، مهناز (1395). رابطه اجتناب تجربی، جو عاطفی خانواده و خودکنترلی با اعتیاد به بازی­های آنلاین در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله آموزش و سلامت جامعه. 3(1)، 28-35. [10.21859/jech-03014]
عباسی، ایمانه، فتی، لادن، مولودی، رضا و ضرابی، حمید. (1391). کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل-نسخه دوم. روش ها و مدل های روانشناختی، 10(3)، 65-80. [https://jpmm.marvdasht.iau.ir/article_61.html?lang=fa]
عینی، ساناز؛ عبادی، متینه؛ سعادتمند، صغری و ترابی، نغمه. (1399). نقش تفکر خلاق، ذهن‌آگاهی و هوش هیجانی در پیش‌بینی تنیدگی تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش. تفکر و کودک، 11(2)، 185-210. 10.30465/FABAK.2021.6214
غفوری، نجمه و حقایق، عباس. (1400). رابطه عملکرد خانواده با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی در نوجوانان. فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11(3)، 47-64. [https://ictedu.sari.iau.ir/article_680413.html]
کارشکی، حسین. (1392). ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبک های عاطفی در دانشجویان. تحقیقات علوم رفتاری، 3(11)، 182-195. [20.1001.1.17352029.1392.11.3.5.0]
نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس (1384) آزمون های روانشناختی، تهران: انتشارات باغ رضوان. [https://ketab.ir/book/4f388624-54b9-45b3-b53f-96bb96852cc6]
Abasi, E., Fti, L., Molodi, R., & Zarabi, H. (2012). Psychometric properties of Persian Version of Acceptance and Action Questionnaire –II. Psychological Methods and Models3(2), 65-80.(Persian)  https://jpmm.marvdasht.iau.ir/article_61.html?lang=fa
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., ... & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior therapy42(4), 676-688.]doi: 10.1016/j.beth.2011.03.007[
Bonetti, L., Campbell, M. A., & Gilmore, L. (2010). The relationship of loneliness and social anxiety with children's and adolescents' online communication. Cyberpsychology, Behavior, and Social networking13(3), 279-285. https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0215
Chawla, N., & Ostafin, B. (2007). Experiential avoidance as a functional dimensional approach to psychopathology: An empirical review. Journal of Clinical Psychology, 63, 871–890. https://doi.org/10.1002/jclp.20400
Cheung, J. C. S., Chan, K. H. W., Lui, Y. W., Tsui, M. S., & Chan, C. (2018). Psychological well-being and adolescents’ internet addiction: A school-based cross-sectional study in Hong Kong. Child and Adolescent Social Work Journal35(5), 477-487. DOI:10.1007/S10560-018-0543-7
Chiu, S. I. (2014). The relationship between life stress and smartphone addiction on taiwanese university student: A mediation model of learning self-Efficacy and social self-Efficacy. Computers in Human Behavior34, 49-57. DOI: 10.1016/j.chb.2014.01.024
Chou, W. P., Lee, K. H., Ko, C. H., Liu, T. L., Hsiao, R. C., Lin, H. F., & Yen, C. F. (2017). Relationship between psychological inflexibility and experiential avoidance and internet addiction: Mediating effects of mental health problems. Psychiatry Research257, 40-44. DOI: 10.1016/j.psychres.2017.07.021
Corstorphine, E., Mountford, V., Tomlinson, S., Waller, G., & Meyer, C. (2007). Distress tolerance in the eating disorders. Eating Behaviors8(1), 91-97. 10.12691/rpbs-5-1-3
Enez Darcin, A., Kose, S., Noyan, C. O., Nurmedov, S., Yılmaz, O., & Dilbaz, N. (2016). Smartphone addiction and its relationship with social anxiety and loneliness. Behaviour & Information Technology35(7), 520-525. https://doi.org/10.1080/0144929X.2016.1158319
Eyni, S., Ebadi, M., Saadatmand, S., & Torabi, N. (2021). The role of creative thinking, mindfulness and emotional intelligence in predicting the academic stress of gifted students. Tafakkor va Kudak, 11(2) 183-210. (Persian) 10.30465/FABAK.2021.6214
Garcia-Oliva, C., & Piqueras, J. A. (2016). Experiential avoidance and technological addictions in adolescents. Journal of Behavioral Addictions5(2), 293-303. DOI: 10.1556/2006.5.2016.041
Ghafoori, N., & Haghayegh, A. (2021). The relationship family functioning and social network addication with regard to the mediating role of emotional self-regulation in adolescents. Information and Communication Technology in Educational Sciences11(3), 47-64. [https://ictedu.sari.iau.ir/article_680413.html] (Persian)
Gross, j.& j. john, o. p. (2004). Healthy and unhealthy Emotion regulation: personality processes, individual differences and life span development. Journal of Personality, 72, 1334-1301. DOI: 10.1111/j.1467-6494.2004.00298.x
Hafman. S. G. & Kashdan, T. B. (2010). The affective style questionnaire: development and psychometric properties. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 32(2), 255-263. DOI: 10.1007/s10862-009-9142-4
Hayes, S. C., Strosahl, K., Wilson, K. G., Bissett, R. T., Pistorello, J., Toarmino, D., . & Stewart, S. H. (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The Psychological Record54(4), 553-578. https://doi.org/10.1007/BF03395492
Karshki, H. (2013). Evaluating factorial structure of emotional styles in students. RBS, 11 (3): 185-195. 20.1001.1.17352029.1392.11.3.5.0 (Persian)
Kim, E. J., Namkoong, K., Ku, T., & Kim, S. J. (2008). The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. European Psychiatry23(3), 212-218. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2007.10.010
Kirk, A., Meyer, J. M., Whisman, M. A., Deacon, B. J., & Arch, J. J. (2019). Safety behaviors, experiential avoidance, and anxiety: A path analysis approach. Journal of Anxiety Disorders, 64, 9–15. DOI: 10.1016/j.janxdis.2019.03.002
Ko, C. H., Yen, J. Y., Yen, C. F., Lin, H. C., & Yang, M. J. (2007). Factors predictive for incidence and remission of internet addiction in young adolescents: a prospective study. CyberPsychology & Behavior10(4), 545-551. DOI: 10.1089/cpb.2007.9992
Ko, M. N., & Kwak, Y. H. (2018). A Study on the Mediating Effects of Experiential Avoidance on the Relationship between Anxious Attachment and Smartphone Addiction. Indian Journal of Public Health Research & Development9(8).
Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition and Emotion23(1), 4-41. https://doi.org/10.1080/02699930802619031
Lam, L. T. (2014). Internet Gaming Addiction, Problematic Use of the Internet, and Sleep Problems: A Systematic Review. Current Psychiatry Reports, 16(4), 444. DOI: 10.1007/s11920-014-0444-1
Levin, M. E., Lee, E. B., & Twohig, M. P. (2019). The role of experiential avoidance in problematic pornography viewing. The Psychological Record69(1), 1-12. https://doi.org/10.1007/s40732-018-0302-3
Lo, S.-K., Wang, C.-C., & Fang, W. (2005). Physical Interpersonal Relationships and Social Anxiety among Online Game Players. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 8(1), 15-20.  DOI: 10.1089/cpb.2005.8.15
O'Keeffe, G. S., & Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics127(4), 800-804.  DOI: 10.1542/peds.2011-0054
Pontes, H. M., & Griffiths, M. D (2015). Measuring DSM-5 Internet gaming disorder: Development and validation of a short psychometric scale. Computers in Human Behavior, 45, 137-143. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.006
Prizant-Passal, S., Shechner, T., & Aderka, I. M. (2016). Social anxiety and internet use–A meta-analysis: What do we know? What are we missing?. Computers in Human Behavior62, 221-229. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.003
Rawal, A., Park, R. J., & Williams, J. M. G. (2010). Rumination, experiential avoidance, and dysfunctional thinking in eating disorders. Behaviour Research and Therapy48(9), 851-859. Rawal, A., Park, R. J., & Williams, J. M. G. (2010). Rumination, experiential avoidance, and dysfunctional thinking in eating disorders. Behaviour Research and Therapy48(9), 851-859.
Rahmani, A. M., Bayramov, S., & Kiani Kalejahi, B. (2022). Internet of things applications: opportunities and threats. Wireless Personal Communications122(1), 451-476.https://doi.org/10.1007/s11277-021-08907-0
Romer, D., Bagdasarov, Z., & More, E. (2013). Older Versus Newer Media and the Well- being of United States Youth: Results From a National Longitudinal Panel. Journal of Adolescent Health, 52(5), 613-619.  DOI: 10.1016/j.jadohealth.2012.11.012
Rozental, V. N., Portela, T. F., Souto, D. V., Ferreira, H. B., & Mello, D. A. (2011). Experimental analysis of singularity-avoidance techniques for CMA equalization in DP-QPSK 112-Gb/s optical systems. Optics express19(19), 18655-18664. https://doi.org/10.1364/OE.19.018655
Savci, M., & Aysan, F. (2017). Technological addictions and social connectedness: predictor effect of internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction on social connectedness. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences30(3), 202-216. DOI: 10.5350/DAJPN2017300304
Sevalnev, V. V., & Tsirin, A. M. (2022). Globalization Using Network Effects. In The Platform Economy: Designing a Supranational Legal Framework . 379-389.https://doi.org/10.1007/978-981-19-3242-7_26
Spinhoven, P., Drost, J., de Rooij, M., van Hemert, A. M., & Penninx, B. W. (2014). A longitudinal study of experiential avoidance in emotional disorders. Behavior therapy45(6), 840-850. https://doi.org/10.1016/j.beth.2014.07.001
Tang, J. H., Chen, M. C., Yang, C. Y., Chung, T. Y., & Lee, Y. A. (2016). Personality traits, interpersonal relationships, online social support, and Facebook addiction. Telematics and Informatics33(1), 102-108:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10315
Taghdiri, E., Narimani, M., & Mousazadeh, T. (2021). Comparison of the effectiveness of motivational model based on progress and emotion regulation techniques on learning self-regulation in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 11(1), 20-32. (Persian)  10.22098/JLD.2021.9344.1935
Trumello, C., Babore, A., Candelori, C., Morelli, M., & Bianchi, D. (2018). Relationship with parents, emotion regulation, and callous-unemotional traits in adolescents’ Internet addiction. BioMed research international2018. DOI: 10.1155/2018/7914261
van Deursen, A. J., Bolle, C. L., Hegner, S. M., & Kommers, P. A. (2015). Modeling habitual and addictive smartphone behavior: The role of smartphone usage types, emotional intelligence, social stress, self-regulation, age, and gender. Computers In human Behavior45, 411-420. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.039
Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of consulting and clinical psychology33(4), 448. https://doi.org/10.1037/h0027806
Yao, M. Z., & Zhong, Z. J. (2014). Loneliness, social contacts and Internet addiction: A cross-lagged panel study. Computers in Human Behavior30, 164-170. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.08.007
Yang, X., Ebo, T. O., Wong, K., & Wang, X. (2023). Relationships between psychological flexibility and internet gaming disorder among adolescents: Mediation effects of depression and maladaptive cognitions. Plos one18(2), e0281269. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281269
Zhang, J.-T., Yao, Y.-W., Potenza, M. N., Xia, C.-C., Lan, J., Liu, L., et al. (2016). Altered resting-state neural activity and changes following a craving behavioral intervention for Internet gaming disorder. Scientific Reports, 6, 28109. doi: 10.1038/srep28109.