مدل یابی علی تاب‌آوری تحصیلی بر اساس هوش شخصی با میانجیگری جهت‌گیری مذهبی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی -دانشگاه محقق اردبیلی

3 رزیدنت اطفال، گروه پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: دانش آموزان هر جامعه، قشر کارآمد و آینده‌سازان هر کشور هستند. در راستای شناسایی عوامل مرتبط با تاب‌آوری تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف مدل یابی علی تاب‌آوری تحصیلی بر اساس هوش شخصی با میانجیگری جهت‌گیری مذهبی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال 1401 بود. تعداد 200 نفر از این افراد با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس از بین جامعه آماری فوق انتخاب و به مقیاس‌های تاب‌آوری تحصیلی، جهت‌گیری مذهبی و هوش شخصی پاسخ دادند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم‌افزارهای SPSS 25 و smartpls.4 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که هوش شخصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با میانجی‌گری جهت‌گیری مذهبی در تاب‌آوری تحصیلی نقش دارند. شاخص‌های برازش مدل نیز بیانگر مطلوب بودن مدل است.

نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج این مطالعه علاوه بر دستآوردهای بنیادی، قابل کاربست در سازمان آموزش‌وپرورش و مراکز مشاوره می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Causal modeling of academic resilience based on personal intelligence mediated by religious orientation in high school students

نویسندگان [English]

  • mohammad narimani 1
  • shirin ahmadi 2
  • Azin Narimani 3
1 Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 university of mohaghegh ardabili
3 Professional doctorate student, Department of Medicine, Faculty of Medical Sciences, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: Students of every society are efficient and future makers of every country. In order to identify the factors related to academic resilience, the present research was conducted with the aim of finding a causal model of academic resilience based on personal intelligence with the mediation of religious orientation in secondary school students.

Methods: The present research method was descriptive and correlational. The statistical population included all second year high school students in Ardabil city in 2022. 200 of these people were selected from the above statistical population using available sampling and responded to the scales of academic resilience, religious orientation and personal intelligence. SPSS 25 and smartpls.4 software were used to analyze the collected data.

Results: The results showed that personal intelligence directly and indirectly and with the mediation of religious orientation play a role in academic resilience. Model fit indices also indicate that the model is desirable.

Conclusion: In general, the results of this study are in addition to the fundamental achievements that can be applied in education organizations and counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic resilience
  • personal intelligence
  • religious orientation
  • students
بشرپور، سجاد و عینی، ساناز. (1401). تدوین مدل علی سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 12(2)، 18-33. https://doi.org/10.22098/jld.2022.7608.1814
جان بزرگی، مسعود (1378) بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت با و بدون جهت‌گیری مذهبی بر مهار اضطراب و تنیدگی. پایان‌نامه دکتری. تهران دانشگاه تربیت مدرس
دهقانی، فاطمه؛ و اندیشمند، ویدا. (1396). رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه‌ی شهر کرمان سال تحصیلی 94 – 95. پژوهش در دین و سلامت.3(4)، 77-66[https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/15488]
سلطانی نژاد، مهرانه؛ آسیایی، مینا؛ ادهمی، بیانه؛ و توانایی یوسفیان، سمیرا (1393). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی. 15(5)، 34-17. [https://jem.atu.ac.ir/article_267.html?lang=en]
طاهری خرامه، زهرا؛ شریفی فرد، فاطمه؛ آسایش، حمید؛ و سپهوندی، محمدرضا. (1396). ارتباط تاب‌آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10(5)،375-383 [http://edcbmj.ir/article-1-1183-en.html]
Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology5(4), 432.[https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0021212]
Basharpoor, S., & Eyni. S. (2023). Developing a causal model of academic adjustment of Students with learning disabilities based on academic self-efficacy and academic eagerness: The mediating role of the academic resilience. Journal of Learning Disabilities, 12(2), 18-33. (Persian) https://doi.org/10.22098/jld.2022.7608.1814
Chatters, L. M., Taylor, R. J., Jackson, J. S., & Lincoln, K. D. (2008). Religious coping among African American, Caribbean Blacks, and Non-Hispanic Whites. Journal of Community Psychology, 36(3), 371-386.[ https://doi.org/10.1002%2Fjcop.20202]
Chow, M. I. S. P., Hashim, A. H., & Guan, N. C. (2020). Resilience in adolescent refugees living in Malaysia: The association with religiosity and religious coping. International Journal of Social Psychiatry, 0020764020957362.[https://doi.org/10.1177/0020764020957362]
De Feyter, J. J., Parada, M. D., Hartman, S. C., Curby, T. W., & Winsler, A. (2020). The early academic resilience of children from low-income, immigrant families. Early Childhood Research Quarterly, 51, 446-461.https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.01.001
Dehghani, F.,Andishmand, V. (2017). The Relationship of Religious Orientation and Spiritual Health to Resilience among High School Sophomores in Kerman. Journal Res Relig Health. 3(4),66-77.[https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/15488]
Diana, M. (2015). Art Activity and Personal Intelligence: It's Influence to Children Adaptation Skill (Experiments at Hidayatullah Islamic School). Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3(4), 133-139.
Feagin, J. R. (1964). Prejudice and relegious types: A focused study of Southern fundamentalists. Journal for the Scientific study of Religion4(1), 3-13.
Fiorilli, C., Farina, E., Buonomo, I., Costa, S., Romano, L., Larcan, R., & Petrides, K. V. (2020). Trait emotional intelligence and school burnout: the mediating role of resilience and academic anxiety in high school. International journal of environmental research and public health17(9), 3058.[https://doi.org/10.3390%2Fijerph17093058]
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. [https://doi.org/10.1177/002224378101800313]
Javanmard, G.H., 2013. Religious beliefs and resilience in academic students. Procedia-Social and Behavioral Sciences84, pp.744-748.[https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.638]
John Bozorgi M. Effect of short -term psychotherapy and religious orientation on anxiety and tension [PhD Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 1999
Kvangarsnes, M., Torheim, H., Hole, T. & Crawford, P. (2013). Nurses’perspectives on Compassionate Care for Patients with Exacerbated Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Journal Allergy Ther, 4(158), 1-6[http://dx.doi.org/10.4172/2155-6121.1000158]
Liu, B. and Platow, M.J., 2020. Chinese adolescents’ belief in a just world and academic resilience: The mediating role of perceived academic competence. School Psychology International41(3), pp.239-256.https://doi.org/10.1177/0143034320908001
Martin, A. J., Burns, E. C., Collie, R. J., Cutmore, M., MacLeod, S., & Donlevy, V. (2022). The role of engagement in immigrant students’ academic resilience. Learning and Instruction82, 101650.[https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2022.101650]
Mayer, J. D., & Faber, M. A. (2010). Personal intelligence and resilience. Handbook of adult resilience94.
Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Panter, A. T. (2015). Personal intelligence and competencies.[https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.25073-3]
Mayer, J. D., Wilson, R., & Hazelwood, M. (2010). Personal intelligence expressed: A multiple case study of business leaders. Imagination, Cognition and Personality30(2), 201-224.[https://doi.org/10.2190/IC.30.2.g]
Ononye, U., Ndudi, F., Bereprebofa, D., & Maduemezia, I. (2022). Academic resilience, emotional intelligence, and academic performance among undergraduate students. Knowledge and Performance Management6(1), 1.http://dx.doi.org/10.21511/kpm.06(1).2022.01
Puchalski, C. M. (2012). Spirituality in the cancer trajectory. Annals of Oncology, 23(suppl 3), 49–55. doi:10.1093/annonc/mds088[https://doi.org/10.1093/annonc/mds252]
Romano, L., Angelini, G., Consiglio, P., & Fiorilli, C. (2021). Academic resilience and engagement in high school students: The mediating role of perceived teacher emotional support. European Journal of Investigation Health, Psychology and Education, 11(2), 334-344. [https://doi.org/10.3390/ejihpe11020025]
Sattler, K., & Gershoff, E. (2019). Thresholds of resilience and within-and cross-domain academic achievement among children in poverty. Early Childhood Research Quarterly, 46, 87-96.[https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.04.003]
Skalisky, J., Wanner, S., Howe, B., & Mauseth, K. (2020). Religious coping, resilience, and involuntary displacement: A mixed-methods analysis of the experience of Syrian and Palestinian refugees in Jordan. Psychology of Religion and Spirituality. [https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/rel0000390]
Soltaninejad, M., asiabi, M., Ahmdi, B., & Tavanaiee yosefian, S. (2014). A Study of the Psychometric Properties of the Academic Resilience Inventory (ARI). Quarterly of Educational Measurement4(15), 17-35. [https://jem.atu.ac.ir/article_267.html?lang=en]
Taheri Kharameh, Z., Sharififard, F., Asayesh, H., & Sepahvandi, M. R. (2017). Academic resilience and burnout relationship of the student of Qom University of Medical Sciences. Education Strategies in Medical Sciences10(5), 375-383. [http://edcbmj.ir/article-1-1183-en.html]
Wagnild, G. M., & Young, H. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. Journal of Nursing Measurement, 1(2), 165-178.
Woestman, A., Farrell, J., Goodwin, B., & Jensen, B. (2007). Effects of LDS Doctrine Versus LDS Culture on Self-Esteem. Journal of Psychology3(1), 1-8 [https://scholarsarchive.byu.edu/intuition/vol3/iss1/6/]