اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر شایستگی اجتماعی، بدتنظیمی هیجانی و روابط با همسالان در دانش آموزان زورگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار،گروه علوم تربیتی، واحداردبیل،دانشگاه آزاداسلامی ، اردبیل، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ادربیل

10.22098/jsp.2023.10349.5209

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر شایستگی اجتماعی، بدتنظیمی هیجانی و روابط با همسالان در دانش آموزان زورگو بود.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش، شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه دانش آموزان پسر پایه دوازدهم مدراس شهر سراب در سالتحصیلی 1400-1399 بودکه از بین آنها نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس و پس از کسب معیارهای ورود به مطالعه، در دو گروه 15 نفره جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه تجدیدنظرشده زورگو/ قربانی الویوس، مقیاس شایستگی اجتماعی فلنر، مقیاس دشواری تنظیم هیجان (DERS) گرتز و روئمر و شاخص روابط با همسالان (IPR) هادسون بود. گروه آزمایش طی 11 جلسه 90 دقیقه ای آموزش هوش اخلاقی و در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد.

یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد آموزش هوش اخلاقی بر بهبود شایستگی اجتماعی و روابط با همسالان و کاهش بدتنظیمی هیجانی دانش‌آموزان زورگو اثر مثبت دارد (01/0>P).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، به روشنی معلوم می شود که بکارگیری آموزش هوش اخلاقی بر روی دانش‌آموزان زورگو موثر بوده و اجرای آن می تواند پیامدهای مثبتی در زمینه های اجتماعی، هیجانی و ارتباطی برای دانش آموزان زورگو به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Moral Intelligence Training on Social Competence, Emotional Dysregulation and Peer Relationships in Bullying Students

نویسندگان [English]

  • behroz jahandideh 1
  • azra ghafari nouran 1
  • Asghar Nakhostin Goldoost 2
  • Azar Kiamarsi 3
1 Department of Psychology, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Department Psychology
چکیده [English]

Objective: The purpose of this Research was to evaluate the effectiveness of moral intelligence training on social competence, emotional dysregulation and peer relationships in bullying students.

Methods: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with an experimental and control group. The statistical population of the study included all 12th grade male students of Sarab city school in the academic year 2020-2021, of which a sample of 30 people was available by sampling method and after obtaining the inclusion criteria, in two experimental groups and Controls were replaced. The instruments used in this study were the Olweus Bully/Victim Questionnaire Revised (OB/VQ-R), the Flanner Social Competence Questionnaire, Diffiiculties in Emotion Regulation Scale (DERS), and the Hudson Peer Relationship Index (IPR).

Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that moral intelligence training has a positive effect on improving social competence and relationships with peers and reducing emotional dysregulation of bullying students (P <0.01).

Conclusion: According to the results, it is clear that the use of moral intelligence training is effective on bullying students and its implementation can have beneficial effects in the social, emotional and communication fields for bullying students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Intelligence
  • Social Competence
  • Emotional Disorder
  • Peer Relationships
  • Bullying