فراتحلیل پژوهشهای انجام یافته در خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار عوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

d_1_1_91_3_1_6

چکیده

این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات و پایان نامههای انجام
یافته در ارتباط با نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان انجام گرفت. بدین منظور از بین 851 سند پژوهشی اعم از
طرحهای پژوهشی و پایان نامههای انجام یافتهی کارشناسی ارشد و
دکتری موجود در پژوهشکدهی معلم سازمان آموزش و پرورش استان
اردبیل: (انجام یافته در استان اردبیل یا سایر استانها) 513 سند دریافتی از
1390 اعم از طرحهای /10/ سایتهای اینترنتی مختلف تا تاریخ 21
پژوهشی و یا پایاننامههای دانشجویی با محوریت نقش الگوهای تدریس
بر پیشرفت تحصیلی دان شآموزان، تعداد 30 فقره سند شناسایی گردید.
از بین این آثار تعداد 21 فقره سند معادل 70 درصد ویژگی ورود به
فراتحلیل را داشتند که مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند. نتایج حاصل از
ترکیب مطالعات و ضرایب اثر نشان داد که ترتیب اثر بخشی الگوها به
شرح زیر بوده است: الگوی کاوشگری علمی، الگوی کاوشگری سازمان
یافته، الگوی یادیاری، الگوی همیاری، الگوی بدیعهپردازی، الگوی
تفکر استقرایی، الگوی پیشسازماندهنده، الگوی دریافت مفهوم، الگوی
یادگیری اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of studies carried out regarding the role of teaching models in students' academic achievement

نویسندگان [English]

  • M Ganji 1
  • A Zahed-Babelan 2
  • M MoeiniKia 3
1 Assistan Professor, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant professor, University of Mohaghegh Ardabili
3 Assistant professor, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

and the purpose of the study was to
conduct a meta-analysis on studies carried out on the
role of teaching models in students’ academic
achievement. A total of 30 theses were indentified
from among 851 graduate program research theses
available at the Teaching Research Institute of the
Ministry of Education in Ardabil, and 513 papers
obtained from the websites. All research studies were
conducted before Jan 10, 2011, and included the
research projects and/or student theses focusing on
the role of teaching models in students’ academic
achievement. Among these works, twenty one had 70
percent of the features for entering the meta-analysis,
so they were considered for further examination. The
results of the studies and impact factors combination
showed that the efficacy order of models had been as
follows: Scientific Inquiry Model, Organized Inquiry
Model, Mnemonic Model, Cooperative Learning,
Synectics Model, Inductive Thinking Model,
Advance Organizer Model, Attaining Concept, and
Social Learning Model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-analysis
  • Teaching Models
  • academic achievement
  • Student
بدرخانی، نسرین ( 1388 ). بررسی دیدگاه دبیران شهر شیراز در مورد تأثی ر رو شهای نوین تدریس بر
1387 . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی - کیفیت فرآیند تدریس در سال تحصیلی 88
واحد شیراز.
بهرنگی، محمد رضا ( 1387 ). الگوهای تدری . س تهران: نشر کمال تربیت.
زاهدی، شمس السادات؛ محمدی، ابوالفضل ( 1384 ). فراتحلیل راهی به سوی شناسایی، ارزشیابی، ترکیب
.79-51 ، و تلخیص پژوهشهای گذشته. فصلنامهی مطالعات مدیریت، 47
Journal of school psychology, Spring 2012 مجله ی روان شناسی مدرسه 1391
Vol.1, No.1/93-107 93-107 / دوره ی 1، شماره ی 1
107
.( شعبانی، حسن ( 1390 ). مهارتهای آموزشی و پرورش ی: روشها و فنون تدری س(ویرایش سوم، ج . 1
تهران: سمت.
شکرکن، حسین ( 1377 ). فراتحلیل . نشریه پژوهش در آموز ش. مجموعه مقال هه ا. وزارت آموزش و
پرورش پژوهشکدهی تعلیم و تربیت.
فتحی آذر، اسکندر ( 1382 ). رو شها و فنون تدری . س تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
مهرمحمدی، محمود ( 1386 ). نظری ههای برنامه درس ی. تهران: سمت.
مهرمحمدی، محمود؛ عابدی، لطفعلی ( 1389 ). الگوهای یادگیری : ابزارهایی برای تدری س( ویرایش اول ).
تهران: سمت.
هومن، حیدر علی ( 1387 ). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش عمل . ی تهران: سمت.
Glass, J. V. (2000). Meta Analysis at 25, Unpublished Ph.D. dissertation, College of
Education, Arizona State University.
Hillocks, G. (1987). Synthesis of research on teaching writing. Educational Leadership,
44(8), 71-82.
Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999). Methods of cooperative learning: What can we
prove works? Edina, Minn: Cooperative Learning Institue.
Joyce, B., Weil, M. & Calhoun, E. (2004). Models of teaching (7th ed.). Boston: Allyn &
Bacon.
Newby, T. J. & Ertner, P. A. (1994). Instructional analogies and the learning concept.
Paper presented at the annual meeting of the American, Educational Research
Association, New Orleans.
Rolheiser-Bennett, C. (1986). Four models of teaching: A Meta analysis of student
outcomes. Unpublished Ph.D. dissertation, University of Oregon.
Rosenthal, R. & Dematteo, R.M. (2001). Meta-Analysis: Recent developments in
quantitative methods for literature reviews. Annual Review of Psychology, 52, 41-57.