بررسی شیوع اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی (ADHD) و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانش آموزان کلاس دوازدهم شهر اردبیل در سال تحصیلی 97-1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

5 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22098/jsp.2023.2365

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی در دانش آموزان پایه دوازدهم در سال تحصیلی 1396-97 شهر اردبیل انجام شد.
مواد و روش ها:  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بود و حجم نمونه نیز شامل 443 نفر بود (237 پسر و 206 دختر). ابزار جمع آوری داده‌‎ها مقیاس خود گزارشی اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی بزرگسالان (ASRS) بود. داده ها با  Spss 22 و آزمون X2 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد شیوع نوع مرکب اختلال در پسران 75/6 درصد و در دختران 31/6 درصد، نوع نقص‌توجه پسران 79/3 درصد و دختران 39/4 درصد و نوع بیش فعال-تکانشگر پسران 53/2درصد و دختران 91/2درصد بود. همچنین تحلیل داده‌ها نشان داد بین شیوع نوع مرکب، بیش فعال-تکانشگر و کم توجه با  تحصیلات والدین، ترتیب تولد و وضعیت اقتصادی در هردو جنس رابطه معنی‌داری وجود ندارد(05/0<P).
نتیجه گیری: با توجه به این نتایج بنظر می‌رسد  شناسایی زود هنگام این افراد و ارجاع آنها به متخصصان بالینی می‌تواند از شدت یافتن علائم جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the prevalence of attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD) and related demographic factors in students in 12th class of Ardabil in the academic year 2016-2018

نویسندگان [English]

  • Mohsen Bayat 1
  • Mohammad Narimani 2
  • Fardad Didar 3
  • Keyvan Soraya Taifeh Dalai 4
  • Mohammad Sabetroo 5
1 PhD student in psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Master's student in clinical psychology, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
4 Master's student in General Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
5 Master's Degree in Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was to investigate the prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder in 12th grade students in the academic year of 2016-2017 in Ardabil city.
Methods: The current research method was descriptive-cross-sectional in the form of random cluster sampling and the sample size included 443 people (237 boys and 206 girls). The data collection tool was the Adult Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ASRS) self-report scale. Data were analyzed with spss 22 and X2 test.
Results: The results showed that the prevalence of mixed type of disorder was 75.6% in boys and 31.6% in girls, attention deficit type was 3.79% in boys and 4.39% in girls, and hyperactive-impulsive type was 53.2% in boys and 91.91% in girls. It was 2 percent. Also, data analysis showed that there is no significant relationship between the prevalence of mixed type, hyperactive-impulsive and inattention with parents' education, birth order and economic status in both genders (P<0.05).
Conclusion: According to these results, it seems that early identification of these people and their referral to clinical specialists can prevent the severity of symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention deficit/hyperactivity disorder
  • prevalence
  • Ardabil