نقش عوامل بدوتولد در پیش‌بینی ابتلا به اختلال بیش‌فعالی در کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت اطفال، گروه پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه اطفال، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

3 استاد ممتاز گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استادیار گروه اطفال، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف نقش عوامل بدوتولد در پیش­بینی ابتلا به اختلال بیش­فعالی در کودکان انجام گرفت.
روش‌ها: این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد آن، از نوع پژوهش مورد شاهدی بود که یکی از انواع روش­های تحقیق توصیفی-تحلیلی و کمی می­باشد. جامعه آماری شامل دانش­آموزان دختر و پسر بیش‌فعال و عادی شهر اردبیل در گروه سنی 12-7 سال در سال 1401 می‌باشد که از این جامعه،50 دانش‌آموز با اختلال بیش‌فعالی به روش نمونه‌گیری دردسترس و 50 دانش‌آموز عادی با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. تشخیص نهایی از طریق بررسی اطلاعات مندرج در پرونده پزشکی دانش­آموزان در کلینیک و مرکز بهداشت شهر اردبیل و بررسی تمامی پرونده­های خانوار بایگانی شده (وزن حین تولد، دور سر، تولد زودرس، ابتلا به زردی) و مصاحبه با مادران (والدین) صورت گرفت. داده­ها نیز با استفاده آزمون تحلیل ممیزی تحلیل شد.
یافته‌ها: با توجه به ضرایب به دست آمده از تحلیل تشخیصی مشخص گردید که اختلال بیش فعالی می‌تواند بر اساس متغیرهای وزن حین تولد، اندازه دور سر، تولد زودرس و سابقه فامیلی ابتلا به بیش فعالی پیش‌بینی شود و در نهایت مدل آنالیز تشخیصی توانسته است، بیش فعالی دانش آموزان را با مقدار 90 درصد به درستی تشخیص دهد.
نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان گفت نتایج این پژوهش قابل کاربست توسط مشاوران و روانشناسان خانواده و مدارس، مراقبین بهداشت و سلامت روان می‌باشد تا با استفاده از این نتایج بتوانند نقش مهمی در جهت پیشگیری از این اختلال داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of birth factors in predicting hyperactivity disorder in children

نویسندگان [English]

  • Azin Narimani 1
  • Mehrdad Mirzarahimi 2
  • Mohammad Narimani 3
  • Paisa Ahadi 4
1 Professional doctorate student, Department of Medicine, Faculty of Medical Sciences, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medical Sciences, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
3 Distinguished Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Asistante Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medical Sciences, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted with the aim of The role of birth factors in predicting hyperactivity disorder in children.
Methods: Considering its purpose and application, this research was a case-control research, which is one of the types of descriptive-analytical and quantitative research methods. The statistical population includes hyperactive and normal male and female students of Ardabil city in the age group of 7-12 years old in 2022, from this population, 50 students with hyperactivity disorder were selected by available sampling method and 50 normal students were selected by purposive sampling and participated in this research. The final diagnosis is made by examining the information contained in the medical records of the students in the clinic and health center of Ardabil city and examining all the archived family files (birth weight, head circumference, premature birth, jaundice) and interviewing the mothers (parents). done. The data was also analyzed using audit analysis test.
Results:  According to the coefficients obtained from the diagnostic analysis, it was determined that hyperactivity disorder can be predicted based on the variables of birth weight, head circumference, premature birth and family history of hyperactivity, and finally, the diagnostic analysis model was able to predict hyperactivity Identify students correctly with a value of 90%.
Conclusion: Therefore, it can be said that the results of this research can be used by family and school counselors and psychologists, health and mental health caregivers, so that by using these results, they can play an important role in preventing this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperactivity
  • birth weight
  • head circumference
  • jaundice
  • premature birth
  • family history
علیزاده حمید. تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی: الگــوی بازداری رفتاری و ماهیت خود کـنترلی. فصلنامه کودکان استثنایی. ۱۳۸۴؛ ۵ (۳) ۲۳۱- ۲۵۲. http://joec.ir/article-۱-۴۲۸-fa.html
Aarnoudse-Moens, C. S. H., Weisglas-Kuperus, N., van Goudoever, J. B., & Oosterlaan, J. (2009). Meta-analysis of neurobehavioral outcomes in very preterm and/or very low birth weight children. Pediatrics124(2), 717-728.  [Doi:10.1542/peds.2008-2816]
Alizadeh, H. (2005). A theoretical explanation on attention deficit/hyperactivity disorder: behavioral inhibition model and nature of self-control. Journal of Exceptional Children5(3), 231-252. [http://joec.ir/article-1-428-en.html]
American Psychiatric Association A, Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Washington, DC: American psychiatric association; 2013.
Arnsten, A.F.T., & Rubia, K. (2012). Neurobiological Circuits Regulating Attention, Cognitive Control, Motivation, and Emotion: Disruptions in Neurodevelopmental Psychiatric Disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51, 356–367. [Doi:10.1016/j.jaac.2012.01.008]
Azeredo, A., Moreira, D., & Barbosa, F. (2018). ADHD, CD, and ODD: Systematic review of genetic and environmental risk factors. Research in developmental disabilities82, 10-19. [Doi:10.1016/j.ridd.2017.12.010]
Bayless, S., & Stevenson, J. (2007). Executive functions in school-age children born very prematurely. Early human development83(4), 247-254. [Doi:10.1016/j.earlhumdev.2006.05.021]
Belfort, M. B., Anderson, P. J., Nowak, V. A., Lee, K. J., Molesworth, C., Thompson, D. K., ... & Inder, T. E. (2016). Breast milk feeding, brain development, and neurocognitive outcomes: a 7-year longitudinal study in infants born at less than 30 weeks' gestation. The Journal of pediatrics177, 133-139. [Doi:10.1016/j.jpeds.2016.06.045]
Bizuneh, A. D., Alemnew, B., Getie, A., Wondmieneh, A., & Gedefaw, G. (2020). Determinants of neonatal jaundice among neonates admitted to five referral hospitals in Amhara region, Northern Ethiopia: an unmatched case-control study. BMJ paediatrics open4(1). [Doi:10.1136/bmjpo-2020-000830]
Chawanpaiboon, S., Vogel, J. P., Moller, A. B., Lumbiganon, P., Petzold, M., Hogan, D., ... & Gülmezoglu, A. M. (2019). Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. The Lancet Global Health7(1), e37-e46. [Doi:10.1016/s2214-109x(18)30451-0]
Conners, C. K. (1997). Conners’ rating scales-revised, technical manual. North Tonawanda (New York): Multi-Health Systems.
Cortese, S., Kelly, C., Chabernaud, C., Proal, E., Di Martino, A., Milham, M. P., & Castellanos, F. X. (2012). Toward systems neuroscience of ADHD: a meta-analysis of 55 fMRI studies. American Journal of Psychiatry169(10), 1038-1055. [Doi:10.1176/appi.ajp.2012.11101521]
Cubillo, A., Halari, R., Ecker, C., Giampietro, V., Taylor, E., & Rubia, K. (2010). Reduced activation and inter-regional functional connectivity of fronto-striatal networks in adults with childhood Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and persisting symptoms during tasks of motor inhibition and cognitive switching. Journal of Psychiatric Research, 44, 629–639. [Doi:10.1016/j.jpsychires.2009.11.016]
Faraone, S. V., & Larsson, H. (2019). Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Molecular psychiatry24(4), 562-575. [Doi:10.1038/s41380-018-0070-0]
Ferrer, M., García-Esteban, R., Iñiguez, C., Costa, O., Fernández-Somoano, A., Rodríguez-Delhi, C., ... & Julvez, J. (2019). Head circumference and child ADHD symptoms and cognitive functioning: results from a large population-based cohort study. European child & adolescent psychiatry28(3), 377-388. []
Ghimire, U., Papabathini, S. S., Kawuki, J., Obore, N., & Musa, T. H. (2021). Depression during pregnancy and the risk of low birth weight, preterm birth and intrauterine growth restriction-an updated meta-analysis. Early Human Development152, 105243. [Doi:10.1016/j.earlhumdev.2020.105243]
Graham, J. W., Paul, S. P., Mulholland, S., Tran, S. C., Butler, C. L., Mankiewitz, R. D., & Beech, G. (2021). Investigating prolonged neonatal jaundice: a staged approach is superior and conducive to breastfeeding. Indian Journal of Clinical Biochemistry36(2), 242-243. [Doi:10.1007/s12291-019-00865-6]
Halperin, J. M., Bédard, A. C. V., & Curchack-Lichtin, J. T. (2012). Preventive interventions for ADHD: a neurodevelopmental perspective. Neurotherapeutics9(3), 531-541.[Doi:10.1007/s13311-012-0123-z]
Harris, S. R. (2015). Measuring head circumference: update on infant microcephaly. Canadian Family Physician61(8), 680-684.
Herman, T., Sonnenschein-Van Der Voort, A. M., De Jongste, J. C., Anessi-Maesano, I., Arshad, S. H., Barros, H., ... & Duijts, L. (2016). Early growth characteristics and the risk of reduced lung function and asthma: a meta-analysis of 25,000 children. Journal of allergy and clinical immunology137(4), 1026-1035.
Hesselman, S., Wikman, A., Skoglund, C., Kopp Kallner, H., Skalkidou, A., Sundström‐Poromaa, I., & Wikström, A. K. (2020). Association of maternal attention deficit hyperactivity disorder and preterm birth: a cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology127(12), 1480-1487. [Doi:10.1111/1471-0528.16310]
Johnson, M. H., Gliga, T., Jones, E., & Charman, T. (2015). Annual Research Review: Infant development, autism, and ADHD–early pathways to emerging disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry56(3), 228-247. [Doi:10.1111/jcpp.12328]
Kinney, H. C. (2006, April). The near-term (late preterm) human brain and risk for periventricular leukomalacia: a review. In Seminars in perinatology (Vol. 30, No. 2, pp. 81-88). WB Saunders. [Doi:10.1053/j.semperi.2006.02.006]
Lahti, J., Räikkönen, K., Kajantie, E., Heinonen, K., Pesonen, A. K., Järvenpää, A. L., & Strandberg, T. (2006). Small body size at birth and behavioural symptoms of ADHD in children aged five to six years. Journal of Child Psychology and Psychiatry47(11), 1167-1174. [Doi:10.1111/j.1469-7610.2006.01661.x]
Le Ray, I., Wang, C., Almqvist, C., Lichtenstein, P., D’Onofrio, B. M., Johansson, S., ... & Rosenqvist, M. A. (2021). Neonatal jaundice, attention deficit hyperactivity disorder and familial effects: A Swedish register study with sibling analysis. Acta Paediatrica110(2), 473-479. [Doi:10.1111/apa.15475]
Lenters, V., Iszatt, N., Forns, J., Čechová, E., Kočan, A., Legler, J., ... & Eggesbø, M. (2019). Early-life exposure to persistent organic pollutants (OCPs, PBDEs, PCBs, PFASs) and attention-deficit/hyperactivity disorder: A multi-pollutant analysis of a Norwegian birth cohort. Environment International125, 33-42. [Doi:10.1016/j.envint.2019.01.020]
Leppänen, M., Lapinleimu, H., Lind, A., Matomäki, J., Lehtonen, L., Haataja, L., & Rautava, P. (2014). Antenatal and postnatal growth and 5-year cognitive outcome in very preterm infants. Pediatrics133(1), 63-70. [Doi:10.1007/s00787-018-1202-4]
Lindström, K., Lindblad, F., & Hjern, A. (2011). Preterm birth and attention-deficit/hyperactivity disorder in schoolchildren. Pediatrics127(5), 858-865. [Doi:10.1542/peds.2010-1279]
Litt, J. S., Minich, N., Taylor, H. G., & Tiemeier, H. (2020). The inter-relationships of extremely low birth weight, asthma, and behavior: a study of common cause, mediation, and moderation. Academic pediatrics20(7), 975-982. [Doi:10.1016/j.acap.2020.05.010]
Márquez-Corona, M. D. L., Tellez-Girón-Valdez, A., Pontigo-Loyola, A. P., Islas-Zarazúa, R., Robles-Bermeo, N. L., Gonzalez-López, B. S., & Medina-Solís, C. E. (2021). Preterm birth associated with periodontal and dental indicators: a pilot case-control study in a developing country. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine34(5), 690-695. [Doi:10.1080/14767058.2019.1613363]
McCormick MC, Litt JS, Smith VC, Zupancic JA. Prematurity: an overview and public health implications. Annual review of public health. 2011;32:367-79. [Doi:10.1146/annurev-publhealth-090810-182459]
McLaughlin, K. A., Fox, N. A., Zeanah, C. H., Sheridan, M. A., Marshall, P., & Nelson, C. A. (2010). Delayed maturation in brain electrical activity partially explains the association between early environmental deprivation and symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological psychiatry68(4), 329-336. [Doi:10.1016/j.biopsych.2010.04.005]
Polanczyk, G. V., Willcutt, E. G., Salum, G. A., Kieling, C., & Rohde, L. A. (2014). ADHD prevalence estimates across three decades: an updated systematic review and meta-regression analysis. International journal of epidemiology43(2), 434-442. [Doi:10.1093/ije/dyt261]
Rommel, A. S., James, S. N., McLoughlin, G., Brandeis, D., Banaschewski, T., Asherson, P., & Kuntsi, J. (2017). Association of preterm birth with attention-deficit/hyperactivity disorder–like and wider-ranging neurophysiological impairments of attention and inhibition. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry56(1), 40-50. [Doi:10.1016/j.jaac.2016.10.006]
Scassellati, C., Bonvicini, C., Faraone, S.V., & Gennarelli, M. (2012). Biomarkers and attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analyses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51, e1020. [Doi:10.1016/j.jaac.2012.08.015]
Scharf RJ, Rogawski ET, Murray‐Kolb LE, Maphula A, Svensen E, Tofail F, et al. Early childhood growth and cognitive outcomes: Findings from the MAL‐ED study. Maternal & child nutrition. 2018;14(3):e12584. [Doi:10.1111/mcn.12584]
Sharma, A., & Couture, J. (2014). A review of the pathophysiology, etiology, and treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Annals of Pharmacotherapy48(2), 209-225. [Doi:10.1177/1060028013510699]
Škrablin, S., Maurac, I., Banović, V., & Bošnjak-Nadj, K. (2008). Perinatal factors associated with the neurologic impairment of children born preterm. International Journal of Gynecology & Obstetrics102(1), 12-18. [Doi:10.1016/j.ijgo.2008.02.008]
Sucksdorff M, Lehtonen L, Chudal R, et al. Preterm birth and poor fetal growth as risk factors of attention-deficit/ hyperactivity disorder. Pediatrics. 2015;136(3):e599–e608. [Doi:10.1542/peds.2015-1043]
Tsao, P. C., Yeh, H. L., Shiau, Y. S., Chang, Y. C., Chiang, S. H., Soong, W. J., ... & Chiang, P. H. (2020). Long-term neurodevelopmental outcomes of significant neonatal jaundice in Taiwan from 2000–2003: A nationwide, population-based cohort study. Scientific Reports10(1), 1-8. [Doi:10.1038/s41598-020-68186-w]
Tutunchi P. Evaluation of neonatal head size in hospitals under the auspices of Tehran University of Medical Sciences. Bi-monthly scientific-research quarterly of Shahed University. 2005;12(58):10-1.
van Baar, A. L., Vermaas, J., Knots, E., de Kleine, M. J., & Soons, P. (2009). Functioning at school age of moderately preterm children born at 32 to 36 weeks' gestational age. Pediatrics124(1), 251-257. [Doi:10.1542/peds.2008-2315]
Watchko, J.F., & Tiribelli, C. (2013). Bilirubin-induced neurologic damage–mechanisms and management approac. New England Journal of Medicine, 369, 2021– 2030. [Doi:10.1056/nejmra1308124]
Wehmeier PM, Schacht A, Barkley RA. Social and emotional impairment in children and adolescents with ADHD and the impact on quality of life. J Adolesc Health. 2010;46(3):209–217. [Doi:10.1016/j.jadohealth.2009.09.009]
Wei, C. C., Chang, C. H., Lin, C. L., Chang, S. N., Li, T. C., & Kao, C. H. (2015). Neonatal jaundice and increased risk of attention‐deficit hyperactivity disorder: a population‐based cohort study. Journal of Child Psychology and Psychiatry56(4), 460-467.[Doi:10.1111/jcpp.12303]
World Health Organization. (1969). International histological classification of tumours (No. 3). World health organization.
Wyciszkiewicz, A., Pawlak, M. A., & Krawiec, K. (2017). Cerebellar volume in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) replication study. Journal of child neurology32(2), 215-221. [Doi:10.1177/0883073816678550]