اثربخشی آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه‌ذهنی بر درگیری-تحصیلی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران.

10.22098/jsp.2023.8280.4614

چکیده

  هدف: هدف پژوهش حاضر، اثر­بخشی آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی بر درگیری­ تحصیلی و مؤلفه ­های آن در دانش­آموزان بود.
  روش ­ها: پژوهش حاضر، از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری آن شامل ﮐﻠﯿﻪ دانش­آموزان پسر پایه هشتم مدارس شهر یزد در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 99-98 بود، که درمجموع تعداد 50 دانش­ آموز با استفاده از روش نمونه­ گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به‌عنوان نمونه، انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه، هر گروه 25 نفر، جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت 10 جلسه آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه­ ذهنی قرارگرفت؛ درحالی­که گروه کنترل هیچ مداخله­ ای دریافت نکرد. برای اندازه­گیری متغیرها، در هر دو گروه پرسشنامه­ درگیری ­تحصیلی ریو (2013) اجرا شد و داده­ های به‌دست‌آمده از اجرای پیش ­آزمون و پس ­آزمون با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغییری (MANCOVA) مورد تجزیه­ و تحلیل قرارگرفت. یافته ­ها: نتایج نشان ­داد، آموزش روش مطالعه مبتنی ­بر نقشه ­ذهنی باعث افزایش درگیری­ تحصیلی دانش ­آموزان در مقایسه­ با گروه کنترل در پس ­آزمون شد (01/0>P).
نتیجه ­گیری: بنابراین روش مطالعه مبتنی بر نقشه­ ذهنی می ­تواند برای افزایش درگیری­ تحصیلی دانش­آموزان در مراکز آموزشی مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mind map-based study method on students' academic engagement and Its components in students

نویسندگان [English]

  • Mohammad shahab Mohammad Akhoundi 1
  • Najaf Tahmasbipour 2
  • sadegh nasri 3
1 Master of Counseling, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of mind map-based study method on students' academic engagement and Its components.
Methods: The current study method is a quasi- experimental and Statistical population consisted of all the grade eight male students of Yazd schools were in 2019-2020. 50 students were selected by cluster random sampling method and they were divided into two groups (25 students in each group) by a simple random sampling method. The experiment group had 10 sessions of mind map-based studying method, while the control group received no intervention. To measure the variants, Reeve's academic engagement survey (2013) were used for both groups. The obtained data from pre-test and post-test were analyzed using multivariate and univariate analysis of covariance.
Results: The results showed that teaching the study method based on mind map improved the academic engagement of students in comparison with the control group in the post-test (P<0/01).
Conclusion: Thus, mind mapping study method can be used to increase student academic engagement in educational centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic engagement
  • Mind map
  • Students
  • Study method