نقش راهبردهای شفقت به خود و کمال‌گرایی در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی و فرسودگی تحصیلی در دانش-آموزان استعدادهای درخشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران .

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران .

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

هدف :پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مؤلفه‌های شفقت به خود و کمال‌گرایی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد.
روش ها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه نمونه دولتی شهر یزد در سال 98-97 بود که تعداد 234 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های شفقت به ‌خود نف (2003)، کمال‌گرایی هویت و فلت (1991)، بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) و فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) استفاده ‌شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که بین راهبردهای شفقت به خود و کمال‌گرایی با بهزیستی روان‌شناختی و بین شفقت به خود و کمال‌گرایی با فرسودگی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (01/0P<).
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که راهبردهای شفقت به خود و کمال‌گرایی، می‌توانند بهزیستی روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی را در دانش‌آموزان پیش‌بینی‌کنند. بنابراین لازم است معلمان به نیازهای فطری فراگیران برای یادگیری، جهت درونی‌سازی انگیزش تحصیلی آن‌ها توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Self-Compassion and Perfectionism Strategies in Predicting Psychological Well-Being and Academic Burnout in Talented Students

نویسندگان [English]

  • Maryam Vazitan 1
  • fatemeh Behjati Ardakani 2
  • Shekofe Mottaghi 3
1 MA, Department of Counseling, Faculty of Humanities & Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Counselling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
3 Assistant Professor of Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Objective:The study was conducted to determine the role of self-compassion and perfectionism components in predicting students' psychological well-being and academic burnout.
Methods: The study was descriptive correlational in terms of method. The study population consisted of talented students of all governmental high schools in the year 2018-2019, city Yazd, which was 234 people from they were selected by multistage cluster random sampling method. Self-compassion scale, Hewitt and Flett (1991) multidimensional perfectionism scale, Reef (1989) psychological well-being inventory, and Berso et al. (1997) academic burnout questionnaire were used for data collection.
Results:The study results showed that a significant relationship was found between self-compassion and perfectionism strategies and psychological well-being, self-compassion and perfectionism and academic burnout (P<0.01).
Conclusion: Self-compassion and perfectionism strategies predict psychological well-being, and academic burnout in students.it is suggested teachers’ pay attention to the learning needs and intrinsic enthusiasm of learners to encourage them for self-learning to internalize learners' academic motivation for self-learning rather than merely approved performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compassion
  • perfectionism
  • psychological well-being
  • academic burnout
  • students
اصلانی، خالد؛ ابراهیمی­پور، ثریا و امان­الهی، عباس. (1394). بررسی بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی زناشویی در طول چرخه­های زندگی. مجله آسیب­شناسی، مشاوره و غنی­سازی. 1(1)، 32-45. [http://fpcej.ir/article-1-104-fa.html]
بشارت، محمدعلی؛ اسدی، محمدمهدی و غلامعلی لواسانی، مسعود. (1396). نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه­های افسردگی. فصلنامه روان‌شناسی تحولی. 13(51)؛ 229-243. http://jip.azad.ac.ir/article_531341.html?lang=fa]  [
پوربهرام، روشنک؛ رحمانی جوانمرد، سمیرا و زاهد بابلان، عادل. (1393). رابطه کمال­گرایی، جهت­گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 5(3)، 124-109.[ http://jedu.miau.ac.ir/article_555.html]
جعفری، سوسن و جاجرمی، محمود. (1394). رابطه بین خودکارآمدی و کمال­گرایی با سازگاری اجتماعی در دانش­آموزان دختر دبیرستان شهرستان بجنورد. اولین همایش روان‌شناسی، علوم تربیتی و آسیب­شناسی. کرمان. https://civilica.com/doc/438841]
رضایی, علی؛ نصری، مریم و شهابی، فاطمه. (1394). بررسی نقش کمال­گرایی در بهزیستی روان‌شناختی. سومین کنفرانس بین المللی روان‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران.] [https://civilica.com/doc/435501
سرو، مونا .(1387). مقایسه نقش میانجی اضطراب امتحان در رابطه بین کمال­گرایی و موفقیت تحصیلی در دانش­آموزان تیز هوش و عادی. مجله علوم رفتاری. 1(3)، 21-14.] [https://civilica.com/doc/556774/
شبانی، رحیم؛ محمودی، غلامرضا؛ غباری­بناب، باقر؛ امامی­پور، سوزان و سپاه­منصور، مژگان. (1394). پیش­بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس سبک های دلبستگی و شفقت به خود در مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ارومیه. مجله زن و مطالعات خانواده، 7(27)، 73-94. http://jwsf.iaut.ac.ir/article_520826.html]
شجاعی، احمد؛ سلیمانی، اسماعیل. (1394). اثربخشی آموزش هوش معنوی بربهزیستی روان‌شناختی و مؤلفه­های آن در دانش­آموزان شهرستان اردبیل. مجله روان‌شناسی مدرسه: 4 (1)؛ 104-121.] [ http://jsp.uma.ac.ir/article_288.html]
حاج کاظمیان، محسن؛ هویدا، رضا؛ عابدی، احمد؛ رجایی پور، سعید. (1397). بررسی تحلیلی روش گروه­بندی تمام وقت دانش آموزان مدارس استعداد درخشان. مجله پژوهش­های کاربردی روان‌شناختی. 1(9)، 93-122. https://dx.doi.org/10.22059/japr.2018.66957]
عطادخت، اکبر. (1395). نقش کمال­گرایی و هوش هیجانی در پیش­بینی فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دبیرستانی. مجله روان‌شناسی مدرسه. 5(1)، 80-65.] [http://jsp.uma.ac.ir/article_419.html
عظیمی، محمد؛ پیری، موسی و زوار، تقی. (1392). رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه.  مجله پژوهش در برنامه درسی. 10 (38)، 116-128.] [http://jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534296.html
قافله ­باشی، مهدیه ­سادات؛ موسوی، سیده ­فاطمه، گلشنی، فاطمه. (1394). فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش­بینی­کننده­های کمال­گرایی و هدف­گزینی. مجله مطالعات روان‌شناسی تربیتی. (22)، 157-133.] [https://dx.doi.org/10.22111/jeps.2015.2141
قدمی، مجید. (1393). بررسی رابطه کمال­گرایی و اضطراب امتحان دانشجویان. مجله نوآوری آموزشی. 49 (13)، 136-151. [http://noavaryedu.oerp.ir/article_79030.html]
کاظمی، سیده فاطمه؛ کریمی، یوسف؛ دلوار ، علی و بشارت، محمدعلی. (1391). مقایسه ابعاد کمال گرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه­مدار) و مکان کنترل در بین دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی. مجله فرهنگ مشاوره و روان درمانی. 3 (9)، 87-104.  https://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6065]  [
مهرابی­زاده هنرمند، مهناز؛ نجاریان، بهمن؛ وردی، مینا. (1378). رابطه کمال­گرایی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی. مجله علوم تربیتی و روان شناسی. 6 (2-1)، 70-1.[ https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101380]
مهرابی­زاده هنرمند، مهناز؛ علامه، عاطفه؛ شهنی­ییلاق، منیجه. (1386). رابطه حرمت ­خود، اضطراب اجتماعی، کمال­گرایی و تعلق با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان. مجله روان‌شناسی. 11 (3-43)، 255-242. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93909
نریمانی، محمد؛ عینی، ساناز و تقوی، رامین. (1397). تبیین فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس خود‌دلسوزی و حس ‌‌انسجام. سلامت روان کودک، 5(1)، 36-47.
نریمانی، محمد؛ عالی ساری نصیرلو ، کریم و موسی‌زاده، توکل.  (1393). مقایسه ی اثربخشی آموزش متمرکز برهیجان و کنترل تکانه برفرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(3)، 79-99.
Allen, A. B., Goldwasser, E. R., & Leary, M. R. (2012). Self-compassion and well-being among older adults. Self and identity, 11(4), 428-453[.https://doi.org/10.1080/15298868.2011.595082.]
Aslani, K., Ebrahimi Pour, S., & Amanelahi, A. (2015). Investigation the Psychological Well-Being and Marital Happiness across the Life Course. Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal, 1(1), 32-45. [Persian]. [http://fpcej.ir/article-1-104- ]
Atadokht, A. (2016). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on social anxiety of students. School Psychology Journal. 5(1), 65-80. [Persian]. [http://jsp.uma.ac.ir/article_419]
Azimi, M., Piri, M., & Zavaar, T. (2013). Relationship of academic burnout and self-regulated learning with academic performance of high school students. Research in Curriculum Planning journal. 10(38), 116-128. [Persian]. [http://jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534296].
Barnett, M. D., & Flores, J. (2019). Narcissus, exhausted: Self-compassion mediates the relationship between narcissism, school burnout. Personality and Individual Differences, Frontiers in Psychology, Vol 10, Jun 7 [.https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.paid.2016.03.026].
Besharat, M. A., Asadi, M. M., & Lavasani, M. G. (2017). The Mediating Role of Ego Strength in the Effects of Dimensions of Perfectionism on Anxiety Symptoms. Positive Psychology Research Journal, 2(4), 1-14. [Persian].[ http://jip.azad.ac.ir/article_531341.]  
Bieling, P. J., Israeli, A., Smith, J., & Antony, M. M. (2003). Making the grade: The behavioural consequences of perfectionism in the classroom. Personality and Individual Differences, 35(1), 163-178. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00173-3].
Chang, E., & Lee, S. M. (2020). Mediating effect of goal adjustment on the relationship between socially prescribed perfectionism and academic burnout. Psychology in the Schools, 57(2), 284-295. [https://doi.org/10.1002/pits.22327.]
Cheung, P., & Li, C. (2019). Physical activity and mental toughness as antecedents of academic burnout among school students: A latent profile approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(11), 20-44. [https://doi.org/10.3390/ijerph16112024]
Costa, J., Marôco, J., Pinto‐Gouveia, J., Ferreira, C., & Castilho, P. (2016). Validation of the psychometric properties of the self‐compassion scale. Testing the factorial validity and factorial invariance of the measure among borderline personality disorder, anxiety disorder, eating disorder and general populations. Clinical psychology & psychotherapy, 23(5), 460-468.[ https://doi.org/10.1002/cpp.1974]

Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In G. L. Flett & P. L. Hewitt (Eds.), Perfectionism: Theory, research, and treatment (pp. 5–31). American Psychological Association.[ https://doi.org/10.1037/10458-001]

Ghafele bashi, M. Mosavi, S. & Golshani, F. (2015). Academic Burnout in Students: The Predictive role of Perfectionism & Goal Orientation. Journal of Educational Psychology Studies: (22), 157-133. [Persian]. [https://dx.doi.org/10.22111/jeps.2015.2141].

Ghorbani, N., Watson, P. J. Chen, Z., & Norballa, N. (2011). Self-compassion in Iranian muslims: Relationships with integrative self-knowledge, mental health, and religious orientation. The international Journal for the psychology of religion, 22, 106-118.[https://doi.org/10.1080/10508619.2011.638601]
Greenleaf, C., Petrie, T. A., & Martin, S. B. (2014). Relationship of weight‐based teasing and adolescents' psychological well‐being and physical health. Journal of school health, 84(1), 49-55. [https://doi.org/10.1111/josh.12118]
Gunnell, K. E., Mosewich, A. D., McEwen, C. E., Eklund, R. C., & Crocker, P. R. (2017). Don't be so hard on yourself! Changes in self-compassion during the first year of university are associated with changes in well-being. Personality and Individual Differences, 107, 43-48.[ https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.11.032].
Haj Kazemian, M., Hoveida, R., Abedi, A., Rajaipour, S. (2018). Analytical review of the full-time grouping method of talented school students. Journal of Applied Psychological Research. 1(9), 93-122. [Persian]. [https://dx.doi.org/10.22059/japr.2018.66957].
Jafari, S., & Jajarmi, M. (1394). The relationship between self-efficacy and perfectionism with social adjustment in female high school students in Bojnourd. The first conference on psychology, educational sciences and pathology. Kerman. [Persian]. [https://civilica.com/doc/438841].
Kazemi, S., Karimi, Y., Delavar, A., & Besharat, M. A. (2012) A Comparison of Dimensions of Perfectionism (Self- oriented, Other-oriented, and Socially Prescribed Perfectionism) and Locus of Control in Students with High Test Anxiety and Norma. Journal of Culture, Counselling and Psychotherapy. 3(9), 87-104. [Persian].    [https://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6065]  
Kim, B., Lee, M., Kim, K., Choi, H., & Lee, S. M. (2015). Longitudinal analysis of academic burnout in Korean middle school students. Stress and Health, 31(4), 281-289. [ https://doi.org/10.1002/smi.2553]
Kyeong, L. W. (2013). Self-compassion as a moderator of the relationship between academic burn-out and psychological health in Korean cyber university students. Personality and Individual Differences, 54(8), 899-902.[ https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.01.001 ].
Mehrabizade Honarmand, M., Alameh, A., & Shahani Yeylagh, M. (2007). Relationship between self-esteem, social anxiety, perfectionism and belonging to academic performance and exam anxiety. Journal of Psychology: 11(3-43), 255-242. [Persian]. [ https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101380]
Mosewich, A., Kowalski, K., Sabiston, C., Sedgwick, W., & Tracy, J. (2011). Self- compassion: A potential resource for young women athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology, 33, 103-123. [https://doi.org/10.1123/jsep.33.1.103]
Narimani, M., Einy, S., & Tagavy, R. (2018). Explaining students' academic burnout based on self-compassion and sense of coherence . Journal of Child Mental Health, 5 (1), 36-47. (Persian)
Narimani, M., Alisari Nasirlou, K., & Mosazadeh, T. (2014). The effect of excitement-focused therapy and impulse control on educational burnout and positive and negative training emotions in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(3), 79-99. (Persian)
Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and identity, 2(2), 85-101 .[https://doi.org/10.1080/15298860309032].
Neff, K. D. (2016). The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness, 7(1), 264-274 [https://doi.org/10.1007/s12671-015-0479-3]
Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of research in personality, 41(1), 139-154.[ https://doi.org/10.1016/j.jrp.2006.03.004]
Neumann, Y., & Neumann, E. F. (1993). Quality of Learning Experience and Students′ College Outcomes. International Journal of Educational Management, 7(1[ https://doi.org/10.1108/09513549310023258]
 
Oyoo, S., Mwaura, P., Kinai, T., & Mutua, J. (2020). Academic Burnout and Academic Achievement among Secondary School Students in Kenya. Education Research International, 20(14), 1-6. [https://doi.org/10.1155/2020/5347828].
Poots, A., & Cassidy, T. (2020). Academic expectation, self-compassion, psychological capital, social support, student wellbeing. Journal of Educational Research, 99, 101-506. [https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.101506]
Pourbahram, R., Rahmani Javanmard, S., & Zahed Babalan, A. (2014). The Relationship of Perfectionism, Goal Achievement Orientation and Academic Performance to Academic Burnout. Journal of New Approach in Educational Management: 5(2), 124-109. [Persian].[ http://jedu.miau.ac.ir/article_555.html]
Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Gucht, D. V. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the self-compassion scale. Clinical psychology and psychotherapy, 18, 250-255. [https://doi.org/10.1002/cpp.702]

Rezae, A. Nasri, M. & Shahabi, F. (2015). Investigating the role of perfectionism in psychological well-being. International Conference on Psychology and Social Sciences. Tehran. [Persian]. [https://civilica.com/doc/435501

Rice, K. G., & Castor. J. R. (2003). Meaning of perfectionism. Journal of cognitive psychotherapy. 17(1), 39-46. [https://Doi.2010.1891/jcop.17.1.39.58266].
Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83(1), 10-28.[ https://doi.org/10.1159/000353263].

Sarv, M. (2008) Comparison of the mediating role of test anxiety in the relationship between perfectionism and academic achievement in students of sharp intelligence and normal. Journal of Behavioural Sciences. 1(3), 14-21. [Persian].[ [https://civilica.com/doc/556774/]

Shabni, R., Mahmudi, Gh. Ghobari Bonab, B., Emamipor, S., & Sepah Mansour, M. (2015). Predicting psychological well-being based on attachment styles and self-compassion in mothers of elementary school students in Urmia. Women's Magazine and Family Studies. 7(27), 73-94. [Persian].
Shojaee, A. & Soleymani, E. (2015). The effectiveness of spiritual intelligence training on psychological well-being of students covered by the imam khomeini relief committee. Journal of School Psychology. 4(1), 104-121. [Persian]. [ http://jsp.uma.ac.ir/article_288.html ].
Stoeber, J., & Yang, H. (2010). Perfectionism and emotional reactions to perfect and flawed achievements:sutis faction and pride only when perfect. Journal of personality and individual differences. 49, 246-251 [https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.03.044.]
Suh, H., Gnilka, P. B., & Rice, K. G. (2017). Perfectionism and well-being: A positive psychology framework. Personality and Individual Differences, 111, 25-30. [https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.01.041]
Watson, D. C. (2008). Procrastination and the five- factor model: A facet level analysis. Journal of Health Syst Res. 30(11), 149-158. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00019-2.]
Weiner, B. A., & Carton, J. S. (2012). Avoidant coping: A mediator of maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences. 52(5), 632-636.[ https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.12.009]
Zhang, Y., Gan, Y., & Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modelling analysis. Personality and Individual Differences, 43(6), 1529-1540. [https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.04.010.]