نقش راهبردهای شفقت به خود و کمال‌گرایی در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی و فرسودگی تحصیلی در دانش-آموزان استعدادهای درخشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران .

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران .

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.22098/jsp.2023.7238.4246

چکیده

هدف :پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مؤلفه‌های شفقت به خود و کمال‌گرایی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد.
روش ها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه نمونه دولتی شهر یزد در سال 98-97 بود که تعداد 234 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های شفقت به ‌خود نف (2003)، کمال‌گرایی هویت و فلت (1991)، بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) و فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) استفاده ‌شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که بین راهبردهای شفقت به خود و کمال‌گرایی با بهزیستی روان‌شناختی و بین شفقت به خود و کمال‌گرایی با فرسودگی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (01/0P<).
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که راهبردهای شفقت به خود و کمال‌گرایی، می‌توانند بهزیستی روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی را در دانش‌آموزان پیش‌بینی‌کنند. بنابراین لازم است معلمان به نیازهای فطری فراگیران برای یادگیری، جهت درونی‌سازی انگیزش تحصیلی آن‌ها توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Self-Compassion and Perfectionism Strategies in Predicting Psychological Well-Being and Academic Burnout in Talented Students

نویسندگان [English]

  • Maryam Vazitan 1
  • fatemeh Behjati Ardakani 2
  • Shekofe Mottaghi 3
1 MA, Department of Counseling, Faculty of Humanities & Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Counselling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
3 Assistant Professor of Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Objective:The study was conducted to determine the role of self-compassion and perfectionism components in predicting students' psychological well-being and academic burnout.
Methods: The study was descriptive correlational in terms of method. The study population consisted of talented students of all governmental high schools in the year 2018-2019, city Yazd, which was 234 people from they were selected by multistage cluster random sampling method. Self-compassion scale, Hewitt and Flett (1991) multidimensional perfectionism scale, Reef (1989) psychological well-being inventory, and Berso et al. (1997) academic burnout questionnaire were used for data collection.
Results:The study results showed that a significant relationship was found between self-compassion and perfectionism strategies and psychological well-being, self-compassion and perfectionism and academic burnout (P<0.01).
Conclusion: Self-compassion and perfectionism strategies predict psychological well-being, and academic burnout in students.it is suggested teachers’ pay attention to the learning needs and intrinsic enthusiasm of learners to encourage them for self-learning to internalize learners' academic motivation for self-learning rather than merely approved performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compassion
  • perfectionism
  • psychological well-being
  • academic burnout
  • students