تدوین مدل علی بهزیستی تحصیلی بر اساس خودتنظیمی انگیزشی و خودکارآمدی هیجانی با نقش واسطه‌ای سرسختی تحصیلی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

اهداف: این پژوهش تدوین مدل علی بهزیستی تحصیلی بر اساس خود تنظیمی انگیزشی و خودکارآمدی هیجانی با نقش واسطه­ ای سرسختی تحصیلی  در دانش آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 98-97 بود.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مدل­ معادلات ساختاری بود. با استفاده از روش نمونه ­گیری خوشه­ ای چند مرحله ­ای 600 نفر از دانش­ آموزان انتخاب شدند. پرسشنامه­های بهزیستی تحصیلی تومینین-سوینی و همکاران(2012)، سرسختی تحصیلی بنیشک و همکاران (2005)، خودتنظیمی انگیزشی ولترز (1998) و خودکارآمدی هیجانی بورلی و همکاران (2008) به عنوان ابزارهای سنجش مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده­ها با دو نرم­افزار SPSS و Amos انجام شد.
یافته ­ها: یافته ­ها بیانگر تاثیر غیرمستقیم و معنادار خودتنظیمی انگیزشی و خودکارآمدی هیجانی بر بهزیستی تحصیلی از طریق سرسختی تحصیلی بود. به عبارت دیگر، یافته­ ها نشان داد که خودتنظیمی انگیزشی و خودکارآمدی هیجانی بر سرسختی تحصیلی و سرسختی تحصیلی بر بهزیستی تحصیلی اثر مستقیم و معنی ­داری دارد (05/0P<). همچنین خودتنظیمی انگیزشی بر خودکارآمدی هیجانی اثر مستقیم و بر سرسختی تحصیلی اثر معنادار و غیرمستقیم نیز دارد (05/0P<).
نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع خودتنظیمی انگیزشی و خودکارآمدی هیجانی می ­توانند پیش ­بین مناسبی برای بهزیستی تحصیلی دانش ­آموزان از طریق سرسختی تحصیلی آنها باشد (05/0P<). نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مطابق با نظریه خودتعیین ­گری بیان می­ دارد که خودتنظیمی انگیزشی یا همان انگیزش خودگردان با افزایش ظرفیت چالش ­پذیری و توانایی حل­ مسئله‌ و تلاش برای یادگیری بهتر موجب ارتقای بهزیستی تحصیلی می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a causal model of academic well-being based on motivational self-regulation and emotional self-efficacy with mediating role of academic hardiness in students

نویسندگان [English]

  • Ghazal Jarsozeh 1
  • Yahya Yrahmadi 2
  • Hamzeh Ahmadian 3
  • Maryam Akbari 3
1 PhD student of educational psychology, Department of psychology, Sanandaj branch, Islamic azad university, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of present research was presenting casual model of academic well-being based on motivational self-regulation and emotional self-efficacy by mediating role of academic hardiness in female students in the third year of high school in Sanandaj in the school year of 97-98.
Methods: The research method was descriptive-correlational and structural equation modeling. 600 students were selected using the multi-stage cluster sampling method. The Tuominen-Soini et al. s academic well-being questionnaire (2012), Benishek et al. s academic hardiness scale (2005), Wolters motivational self-regulation scale (1999) and Beverly et al.'s emotional self-efficacy scale (2008) were used for data collecting. Data analysis was done by SPSS and Amos softwares.
Results: The findings showed an indirect and significant effect of motivational self-regulation and emotional self-efficacy on academic well-being through academic hardiness. In other words, the findings showed that motivational self-regulation and emotional self-efficacy have a direct and significant effect on academic hardiness and academic hardiness affect academic well-being directly and significantly. Also, motivational self-regulation has a direct effect on emotional self-efficacy and a significant and indirect effect on academic hardiness.
Conclusion: The results of the present study showed that in general, motivational self-regulation and emotional self-efficacy can be suitable predictors for the academic well-being of students through their academic hardiness. The results of the present study, in accordance with the theory of self-determination, indicate that motivational self-regulation or the same as self-motivation increases academic welfare by increasing the capacity for challenge and problem-solving ability and striving for better learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic well-being
  • motivational self-regulation
  • emotional self-efficacy
  • academic tenacity
ابوالقاسمی، عباس؛ برزگر، سبحان؛ رستم­اوغلی، زهرا. (1393). اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(2)، 21-6. http://jld.uma.ac.ir/article_258.html
اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد؛ ممی زاده اوجور، محمد. (1397). نقش انعطاف پذیری روان‌شناختی و سرسختی روان‌شناختی در تبیین بهزیستی روان‌شناختی سربازان. مجله پژوهش­های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 8(1)، 51-37. [DOI:10.22067/ijap.v8i1.67658]
اصغری، فرهاد؛ سعادت، سجاد؛ عاطفی کرجوندانی، ستاره و جانعلی زاده کوکنه، سحر. (1393). رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی روان‌شناختی، انسجام خانواده و سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه خوارزمی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(7)، 593-581 http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3250-fa.html
اسفندارمز، شه رو. (1393). رابطه میان یادگیری خودتنظیمی ،خودشکوفایی با تا بآوری دانشجویان. پایان­ نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. https://www.virascience.com/thesis/811714/
ایوبی، سمیه؛ تیموری، سعید و نیری، مهدی. (1389). سرسختی،کیفیت زندگی و احساس بهزیستی. مجله روان‌شناسی تحولی (روان‌شناسان ایرانی)، 6(24)، 360-353.  https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=115156
بشرپور، سجاد؛ عینی، ساناز. (1401). تدوین مدل علی سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 12(2)، 18-33. https://doi.org/10.22098/jld.2022.7608.1814
خدایاری فرد، محمد؛ منظری توکلی، وحید و فراهانی، حجت‌الله. (1391). بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی هیجانی. مجله روان‌شناسی، 16(1)، 83-70.  https://civilica.com/doc/432424/
زغیبی­قناد، سیمین؛ عالی­پور بیرگانی، سیروس و شهنی ییلاق، منیجه. (1393). ویژگی­های روان­سنجی مقیاس تجدید نظر شده سرسختی تحصیلی. دومین کنفرانس ملی روان‌شناسی و علوم رفتاری. تهران، سالن همایش­های تلاش. https://civilica.com/doc/349324/
طاهری نسب، الهام. (1391). بررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.  https://www.virascience.com/thesis/579030/
عالی پور بیرگانی، سیروس؛ صداقت، فیروزه و سحاقی، حکیم.(1395). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش معنوی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان جندی شاپوراهواز. مجله پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری، 1(1)، 21-13. http://ensani.ir/file/download/article/20170220052112-10089-2.pdf
عباسی، مسلم؛ درگاهی، شهریار؛ پیرانی، ذبیح و بنیادی، فرزانه. (1394). نقش تعلل­ورزی و خودتنظیمی انگیزشی در پیش­بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 15(23)، 169-160http://ijme.mui.ac.ir
عقیلی، مجتبی. (1394). بررسی رابطة بین سرسختی روان­شناختی با انگیزش پیشرفت و کیفیت زندگی دانشگاه. مجله علوم روان‌شناختی، 14(53)، 54-39.  http://ensani.ir/file/download/article/1578124852-10246-93-19.pdf
عظیمی، داریوش؛ محمدامین زاده، دانا؛ توسلی­نیا، سعید و فرزان، مریم. (1396). تاثیر سرسختی روان شناختی بر مؤلفه‌­های خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان. ششمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران. تهران. https://civilica.com/doc/732349/
قاسمی، محبوبه. (1394). رابطه سرسختی روان‌شناختی و خودنظم جویی تحصیلی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. http://dl.islamicdoc.com/site/catalogue/607143
کافی، سوده؛ اعتصامی، مائده سادات؛ عبدالهی، محمدحسین و شاهقلیان، مهناز. (1395). رابطۀ سرسختی و تاب‌آوری با خودکارآمدی مدیران بحران جمعیت هلال‌احمر. فصلنامه علمی- پژوهشی امداد و نجات،8(3)،80-70. https://www.magiran.com/paper/1758670
کاوسیان، جواد؛کدیور، پروین و ولی‌الله، فرزاد. (1391). رابطه متغیرهای محیطی با بهزیستی مدرسه: نقش نیازهای روان‌شناختی، خودتنظیمی انگیزشی و هیجان‌های تحصیلی. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 6(1)، 25-10. https://rph.khu.ac.ir/article-1-19-fa.html
کریمی قرطمانی، محبوبه. (1392). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تاب­آوری تحصیلی و اشتیاق تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر مقطع متوسطه شهر اصفهان سال 92-91. پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر. https://civilica.com/doc/534973/
مرادی، مرتضی؛ سلیمانی­خشاب، عباسعلی؛ شهاب­زاده، صدیقه؛ صباغیان، حمید و دهقانی­زاده، محمدحسین. (1395). آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی نسخه ایرانی پرسشنامه بهزیستی تحصیلی. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 7(26)، 148-123. [Doi.org/10.22054/jem.2017.476.1018]
مرادی، مرتضی. (1396). ارائه‌ی مدل علّی-تجربی از بررسی نقش واسطه‌گری درآمیزی تحصیلی در رابطه‌ی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و حرمت ‌خود تحصیلی با بهزیستی تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی. مجله علمی-پژوهشی مطالعات آموزش و یادگیری، 9(1)، 90-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320407
ممبینی، شریف؛ پارسا، منوچهر و حاجی یخچالی، علیرضا. (1395). پیش بینی بهزیستی مدرسه از روی خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی هیجانی در دانش­آموزان دوره متوسطه. کنفرانس بین المللی علوم انسانی روان‌شناسی و علوم اجتماعی، مرکز همایش­های بین­المللی صدا و سیما، تهران https://civilica.com/doc/436141/
Abbasi, M., Dargahi, S. H., Pirani, Z., & Bonyadi, F. (2015). The role of academic procrastination and self-regulation in predicting student academic enthusiasm. Iranian Journal of Medical Education, 15 (23), 169-160.Persian. http://ijme.mui.ac.ir
Abdel-Hadi, S. A. (2016). Emotional self-efficacy among a sample of faculty members and its relation to gender (male/female), experience, qualification and specialization. International Education Studies, 10, 211-224. http://www.ccsenet.org/journal/index.php/es
Abolghasemi, A., Barzegar, S., & Rostamavoghli, Z. (2014). The effectiveness of self-regulation learning on self-efficacy and life satisfaction in students with mathematical disorders. Journal of Learning Disabilities, 4(2), 21-6. (Persian)   http://jld.uma.ac.ir/article_258.html
Aghili, M. (2015). Investigating the Relationship between Psychological hardiness, achievement motivation and quality of University Life. Journal of Psychological Sciences, 14 (53), 54-39. http://ensani.ir/file/download/article/1578124852-10246-93-19.pdf
Alipour Birgani, S., Sedaghat, F., & Sahaghi, H. (2016). Investigating the relationship between academic self-efficacy and spiritual intelligence with psychological well-being of Jundishapur Ahvaz students. Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 1 (1), 21-13. http://ensani.ir/file/download/article/20170220052112-10089-2.pdf
Asghari Ebrahimabad, M. J., & Mamizadeh Ojoor, M. (2018). The role of psychological resilience and psychological hardiness in explaining soldiers psychological well-being. Journal of Clinical Psychology and Counseling Research, 8(1), 51-37. http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3250-fa.html
Asghari, F., Saadat, S., Atefi Karajvandani, S., & Janalizadeh Kookneh, S. (2014). Relationship between academic self-efficacy and psychological well-being, family cohesion and spiritual health in students of Kharazmi University. Iranian Journal of Medical Education, 14(7), 593-581. http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3250-fa.html
Armum, P., & Chellappan, K. (2016). Social and emotional self-efficacy of adolescents: measured and analysed interdependencies within and across academic achievement level. International Journal of Adolescence and Youth, 21(3), 279-288. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/02673843.2015.1067894
Ayoubi, S., Teymouri, S., & Nayeri, M. (2010). Hardiness, quality of life and a sense of well-being. Journal of developmental Psychology (Iranian Psychologists), 6(24), 360-353. www.reviversoft.com/file-extensions/ris
Azimi, D., Mohammad Aminzadeh, D.,Tavassoli Nia, S., & Farzan, M. (2014). The effect of psychological hardiness on students' academic self-efficacy components. Sixth Congress of the Iranian Psychological Association. Tehran. https://civilica.com/doc/732349/
Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale: II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 38, 33-40.  [Doi.org/10.1016/0022-3999(94)90006-X]
Beas, M. I., & Salanova, M. (2006). Self-efficacy beliefs, computer training and psychological well-being amonginformation and communication technology workers. Computers in Human Behavior, 22(6), 1043-1058. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.chb.2004.03.027
Benishek, L. A., Feldman, J. M. R.,  Shipon, W., Mecham, S. D., & Lopez,  F. G. (2005). Development and evaluation of the Revised Academic Hardiness Scale. Journal of Career Assessment, 13, 59-76. [Doi.org/10.1177%2F1069072704270274]
Beasley, M., Thompson, T., & Davidson, J. (2003). Resilience in response to life stress: the effects of coping style and cognitive hardiness. Personality and Individual Differences, 34, 77–.95. DOI:10.1016/S0191-8869(02)00027-2
Beverley A. K., Nicola S., & Schutte D. W. (2008). Development and preliminary validation of an Emotional Self-Efficacy Scale. Journal of Personality and Individual Differences, 45, 432-436. [Doi.org/10.1016/j.paid.2008.06.010]
Bask, M., & Salmela-Aro, K. (2013). Burned out to drop out: exploring the relationship school burnout and school dropout. European Journal of Psychology of Education, 28, 511-528. https://www.jstor.org/stable/23421907
Bandura, A. (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. Journal of Management, 38(1), 9-44. [Doi.org/10.1177/0149206311410606]
Basharpoor, S., & Eyni, S. (2023). Developing a causal model of academic adjustment of Students with learning disabilities based on academic self-efficacy and academic eagerness: The mediating role of the academic resilience. Journal of Learning Disabilities, 12(2), 18-33. (Persian) https://doi.org/10.22098/jld.2022.7608.1814
Cleary, J. C., & Zimmerman, B. J. (2004). Self-regulation empowerment program: A school based program to enhance self-regulated and self-motivation cycles of student learning. Psychology in the School, 41(5), 527-550. [Doi.org/10.1002/PITS.10177]
Esfandmarz, S. H. (2014). The relationship between self-regulation learning, self-actualization and student achievement. Master Thesis in Educational Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. https://www.virascience.com/thesis/811714/
Fiorilli, C., De Stasio, S., Di Chiacchio, C., Pepe, A., & Salmela-Aro, K. (2017). School burnout, depressive symptoms and engagement: their combined effect on student achievement. International Journal of Education, 84, 1-12. [Doi.org/10.1016/j.ijer.2017.04.001]
Ghasemi, M. (2015). The relationship between psychological hardiness and academic self-regulation with the psychological well-being of Allameh Tabatabai University students. Master Thesis in Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran. http://dl.islamicdoc.com/site/catalogue/607143
Goets, T., Cronjaeger, H., Frenzel, A. C., Ludtke, O., & Hall, N. C. (2010). Academic self-concept and emotion relations: domain specificity and age effects. Contemporary Educational Psychology, 35(1), 44-58. [Doi.org/10.1016/j.cedpsych.2009.10.001]
Hooman, Haidar A. (2016). Structural equation modeling using laser software. Tehran: Samt. https://www.adinehbook.com/gp/product/9644599624
Janssen, S., Vuuren, M. V., & DeJong, M. D. T. (2013). Identifying support functions in developmental relationships: A self-determination perspective. Journal of Vocational Behavior; 82(1), 20-29. [Doi.org/10.1016/j.jvb.2012.09.005]
Kafi, S., Etesami, M. S., Abdollahi, M. H., & Shahgholian, M. (2016). The relationship between hardiness and resilience and self-efficacy of crisis managers of the Red Crescent Society. Relief and Research Quarterly, 8(3), 80-70.  https://www.magiran.com/paper/1758670
Karimi Qurtamani, M. (2013). The effect of teaching self-regulation learning strategies on academic resilience and academic enthusiasm of students belonging to martyrs and sacrificers family high school students in Isfahan in 1992-92. Master Thesis in Counseling, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch. https://civilica.com/doc/534973/
Kavousian, J., Kadivar, P., & Valiullah, F. (2012). Relationship between environmental variables and school well-being: The role of psychological needs, motivational self-regulation and academic excitement. Quarterly Journal of Research in Mental Health, 6(1), 25-10. https://rph.khu.ac.ir/article-1-19-fa.html
Khodayari Fard, M., Manzari Tavakoli, V., & Farahani, H. (2012). Investigating the validity and reliability of the Persian version of the emotional self-efficacy scale. Journal of Psychology, 16 (1), 83-70. https://civilica.com/doc/432424/
Kobasa, S. (1988). Hardiness, in lindzey, Thapson and spring. Psychology. New York: Worth Publishers. file:///C:/Users/Negin%20Rayaneh/Downloads/27613881301.pdf
Konu, A., & Rimpela, M. (2004). Well-being in schools: a conceptual model. Health Promotion International, 17(1), 79-87. [Doi.org/10.1093/heapro/17.1.79]
Korhonen, J., Linnanmaki, K., & Aunio, P. (2013). Learning difficulties, academic well-being and educational dropout: a person-centered approach. Learning and Individual Differences, 31, 1-10. [Doi.org/10.1016/j.lindif.2013.12.011]
Korhonen, J., Tapola, A., Linnanmaki, K., & Aunio, P. (2016). Gendered pathways to educational aspirations: the role of academic self-concept, school burnout, achievement and interest in mathematics and reading. Learning and Instruction, 46, 21-33. [Doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.08.006]
Lee, S. Y., & Brand, J. L. (2010). Can personal control over the physical environment ease distrac-tions in office workplaces? Ergonomic, 53, 324-335. [Doi.org/10.1080/00140130903389019]
Mawarni, A. (2017). The exercise group technique on academic Hardiness in senior high school students. International E-Journal of advances in Education, 3, 492-500. [Doi.org/10.18768/ijaedu.370407]
Meera, K., & Dustin, N. (2013). Self-efficacy and academic achievement: why do implicit beliefs, goals and effort regulation matter? Learning and Individual Differences, (25), 67-72. https://eric.ed.gov/?id=EJ1008472
Mombeini, S.H., Parsa, M., & Haji Yakhchali, A. (2016). Predicting school well-being based on emotional creativity and emotional self-efficacy in high school students. International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences, International Conference Center of IRIB, Tehran.  https://civilica.com/doc/436141/
Moradi, M. (2017). Presenting a causal-experimental model of the mediating role of academic engagement in relation to academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem with academic well-being in high school adolescents. Journal of Teaching and Learning Studies, 9 (1), 90-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320407
Moradi, M., Soleimani Khakhab, A. A., Shahabzadeh,S., Sabbaghian,H., Dehghanizadeh, M. H. (2016). Testing the factor structure and measuring the internal consisrency of the Iranian version of the Academic Well-Being Questionnaire. Quarterly Journal of Educational Measurement, 7 (26), 148-123. [Doi.org/10.22054/jem.2017.476.1018]
Nielsen, K., Yarker, J., Randall, R., & Munir, F. (2009). The mediating effects of team and self-efficacy on the relationship between transformational leadership, and job satisfaction and psychological well-being in healthcare professionals: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 46(9), 1236-1244. [Doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.03.001]
Nayyeri, M., & Aubi, S. (2011). Prediction well-being on basic components of hardiness. Procedia-Social and Bahavioral Sciences, 30, 1571-1575. [Doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.305]
Paulino, P., S, I., & Lopez da Silva, A. l. (2016). Self-regulation of motivation: contributing to students learning in middle school. The European Proceedings of Social and Behavioral Sciences, 4th Annual International Conference on Cognitive-Social and Behavioral Sciences, published by Future Academy. [Doi.org/10.15405/epsbs.2016.05.1]
Qualter, P., Gardner, K. J., Pool, L. D., & Wols, A. (2014). The emotional self-efficacy scale: adaptation and validation for young adolescents. Journal of Psychoeducational Assessment, (33), 33-45. [Doi.org/10.1177/0734282914550383]
Salovey, P., Mayer, J. D., & Caruso, D.  (2002). The positive psychology: Emotional intelligence. Handbook of positive psychology. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0022
Safdari, S., & Maftoon, P. (2015). EFL learner's deployment of motivational self-regulatory strategies and their academic achievement. Issues in Language Teaching, 5, 25-50. [Doi.org/10.22054/ilt.2016.7716]
Salmela-Aro, K., & Read, S. (2017). Study engagement and burnout Profiles among Finnish higher education students. Burnout Research, 7, 21-28. [Doi.org/10.1016/j.burn.2017.11.001]
Smit, K., de Brabander, C. J., Boekaerts, M., & Martens, R. L. (2017). The self-regulation if motivation: motivational strategies as mediator between motivational beliefs and engagement for learning. International Journal of Educational Research, 82, 124-134. [Doi.org/10.1016/j.ijer.2017.01.006]
Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D.  J., Cooper, J. T., & Golden, C.  J. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Journal of Personality and Individual Differences, 25, 167–177. [Doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00001-4]
Taheri Nasab, E. (2012). A study of the relationship between academic hardiness and academic resilience with students' academic performance and motivation. Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Tehran. https://www.virascience.com/thesis/579030/
Taylor, I. M., & Ntoumanis, N. (2007). The social context as a determinant of teacher motivational strategies in physical education. Manuscript submitted for publication. [Doi.org/10.1016/j.psychsport.2008.09.002]
Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K., & Niemivirta, M. (2012). Achievement goal orientations and academic well-being across the transition to upper secondary education. Learning and Individual Differences, 22(3), 290-305. [Doi.org/10.1016/j.lindif.2012.01.002]
Vezzani, M. (2015). Hardiness: an examination of psychological charactristics of participating in high intensity interval training. WWU Graduate School Collection, 403. https://cedar.wwu.edu/wwuet/403
Wang, X., Chk’, Y., Hui, Zh., Bai, W., Terry, P., Ma, M,. Li, Y., Cheng, L., Gu, W., & Wang, M. (2018). The mediating effect of regulatory emotional self-efficacy on the association between self-esteem and school bullying in middle school students: a cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5), 991. [Doi.org/10.3390/ijerph15050991]
Widlund, A., Tuminen, H., & Korhonen, J. (2018). Academic well-being, mathematics performance and educational aspiration in lower secondary education: Changes within a school year. Frontiers in Psychology, 9, 297. [Doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00297]
Woogul, L., Myung-Jin, L., & Mimi, B. (2014). Testing interest and self-efficacy as predictors of academic self-regulation and achievement. Contemporary Educational Psychology, 39(2), 86-99. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.cedpsych.2014.02.002
Zaghibi Ghannad, S., Alipour Birgani, Sirous., & Shahani Yilagh, Manijeh. (2012). Psychometric properties of the revised Academic Hardiness Scale. Second National Conference on Psychology and Behavioral Sciences. Tehran, Talash Conference Hall. https://civilica.com/doc/349324/