تدوین مدل علی بهزیستی تحصیلی بر اساس خودتنظیمی انگیزشی و خودکارآمدی هیجانی با نقش واسطه‌ای سرسختی تحصیلی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22098/jsp.2023.6956.4131

چکیده

اهداف: این پژوهش تدوین مدل علی بهزیستی تحصیلی بر اساس خود تنظیمی انگیزشی و خودکارآمدی هیجانی با نقش واسطه­ ای سرسختی تحصیلی  در دانش آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 98-97 بود.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مدل­ معادلات ساختاری بود. با استفاده از روش نمونه ­گیری خوشه­ ای چند مرحله ­ای 600 نفر از دانش­ آموزان انتخاب شدند. پرسشنامه­های بهزیستی تحصیلی تومینین-سوینی و همکاران(2012)، سرسختی تحصیلی بنیشک و همکاران (2005)، خودتنظیمی انگیزشی ولترز (1998) و خودکارآمدی هیجانی بورلی و همکاران (2008) به عنوان ابزارهای سنجش مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده­ها با دو نرم­افزار SPSS و Amos انجام شد.
یافته ­ها: یافته ­ها بیانگر تاثیر غیرمستقیم و معنادار خودتنظیمی انگیزشی و خودکارآمدی هیجانی بر بهزیستی تحصیلی از طریق سرسختی تحصیلی بود. به عبارت دیگر، یافته­ ها نشان داد که خودتنظیمی انگیزشی و خودکارآمدی هیجانی بر سرسختی تحصیلی و سرسختی تحصیلی بر بهزیستی تحصیلی اثر مستقیم و معنی ­داری دارد (05/0P<). همچنین خودتنظیمی انگیزشی بر خودکارآمدی هیجانی اثر مستقیم و بر سرسختی تحصیلی اثر معنادار و غیرمستقیم نیز دارد (05/0P<).
نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع خودتنظیمی انگیزشی و خودکارآمدی هیجانی می ­توانند پیش ­بین مناسبی برای بهزیستی تحصیلی دانش ­آموزان از طریق سرسختی تحصیلی آنها باشد (05/0P<). نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مطابق با نظریه خودتعیین ­گری بیان می­ دارد که خودتنظیمی انگیزشی یا همان انگیزش خودگردان با افزایش ظرفیت چالش ­پذیری و توانایی حل­ مسئله‌ و تلاش برای یادگیری بهتر موجب ارتقای بهزیستی تحصیلی می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a causal model of academic well-being based on motivational self-regulation and emotional self-efficacy with mediating role of academic hardiness in students

نویسندگان [English]

  • Ghazal Jarsozeh 1
  • Yahya Yrahmadi 2
  • Hamzeh Ahmadian 3
  • Maryam Akbari 3
1 PhD student of educational psychology, Department of psychology, Sanandaj branch, Islamic azad university, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of present research was presenting casual model of academic well-being based on motivational self-regulation and emotional self-efficacy by mediating role of academic hardiness in female students in the third year of high school in Sanandaj in the school year of 97-98.
Methods: The research method was descriptive-correlational and structural equation modeling. 600 students were selected using the multi-stage cluster sampling method. The Tuominen-Soini et al. s academic well-being questionnaire (2012), Benishek et al. s academic hardiness scale (2005), Wolters motivational self-regulation scale (1999) and Beverly et al.'s emotional self-efficacy scale (2008) were used for data collecting. Data analysis was done by SPSS and Amos softwares.
Results: The findings showed an indirect and significant effect of motivational self-regulation and emotional self-efficacy on academic well-being through academic hardiness. In other words, the findings showed that motivational self-regulation and emotional self-efficacy have a direct and significant effect on academic hardiness and academic hardiness affect academic well-being directly and significantly. Also, motivational self-regulation has a direct effect on emotional self-efficacy and a significant and indirect effect on academic hardiness.
Conclusion: The results of the present study showed that in general, motivational self-regulation and emotional self-efficacy can be suitable predictors for the academic well-being of students through their academic hardiness. The results of the present study, in accordance with the theory of self-determination, indicate that motivational self-regulation or the same as self-motivation increases academic welfare by increasing the capacity for challenge and problem-solving ability and striving for better learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic well-being
  • motivational self-regulation
  • emotional self-efficacy
  • academic tenacity