اثربخشی برنامه آموزش با رویکرد خوش‌بینانه بر راهبردهای حل تعارض، ارزیابی شناختی و تعارض والدین – نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22098/jsp.2023.7478.4333

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزش با رویکرد خوش‌بینانه بر راهبردهای حل تعارض، ارزیابی شناختی و تعارض والدین – نوجوان بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و با گروه کنترل بود و یک ماه بعد از پایان جلسات مداخله، مرحله‌ی پیگیری انجام شد. در این پژوهش 32 مادر (16 نفر در گروه آزمایش، 16 نفر در گروه کنترل) از منطقه 4 تهران شرکت کردند که قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی به پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان (APCQ)، راهبردهای حل تعارض (CSRI) و ارزیابی شناختی استرس(SAM-R) پاسخ دادند. برنامه آموزش رویکرد خوش‌بینانه به شیوه گروهی برای مادران گروه آزمایش در 7 جلسه دو ساعته اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد برنامه مداخله‌ای در افزایش رویکرد خوش‌بینانه و راهبردهای حل تعارض مثبت و کاهش راهبردهای غیرانطباقی و ارزیابی شناختی منفی و شدت تعارض در سطح معناداری (001/0 ˂P) موثر است.
نتیجه‌گیری: براساس پژوهش می‌توان نتیجه گرفت برنامه آموزش خوش‌بینانه نه تنها در کاهش تعارض در روابط والدین و نوجوانان موثر است بلکه به آنان کمک می‌کند تا بر راهبردهای حل تعارض و ارزیابی مثبت متمرکز شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of an Educational Program with an Optimistic Approach to Conflict Resolution Strategies, Cognitive Appraisal and Parental-Adolescent Conflicts

نویسندگان [English]

  • zahra khosrojerdi 1
  • hossein pourshahriar 2
  • omid shokri 3
1 PhD in educational psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose study was to investigate the effectiveness of educational program with optimistic approach on conflict resolution strategies, cognitive assessment and parental-adolescent conflicts.
Methods: The present study was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. One month after the end of the intervention sessions, a follow-up phase was conducted. In this study, 32 mothers (16 in the experimental group, 16 in the control group) participated before and after the implementation of the parent-adolescent conflict score questionnaire (APCQ), conflict resolution strategies (CSRI) and cognitive stress assessment (SAM-R). The optimistic group training program for mothers in the experimental group was conducted in 7 two-hour sessions.
Results: The results showed that the intervention program was effective in increasing the optimistic approaches and strategies of conflict resolution and reducing the non-adaptive strategies and reducing the cognitive assessment and conflict intensity at significant level (P˂ 0/001).
Conclusion: Based on the research, it can be concluded that the optimistic education program is not only effective in reducing conflict in parent-adolescent relationships, but also helps them focus on conflict resolution and positive evaluation strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Assessment
  • Optimistic Approach
  • Parent-Adolescent Conflict
  • Conflict Resolution Strategies