مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانشآموزان نابینا و بینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری روان شناسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اردبیل

3 دانشیار روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

d_1_1_91_3_1_7

چکیده

تحقیق حاضر به منظور مقایسه سب کهای تفکر در دانش آموزان
نابینا و بینا انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه
12 ساله بود که در سال - دانش آموزان نابینا و بینا در دامنه سنی 18
1387 مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی و دبیرستان - تحصیلی 88
30 پسر ) 30 پسر و 30 دختر) نفر نابینا و 60 ) شهر اردبیل بودند. تعداد 60
و 30 دختر) نفر بینا از میان دانش آموزان انتخاب شدند. زیرمقیاس های
سبک تفکر درونی و بیرونی فرم کوتاه پرسشنامه استرنبرگ- واگنر به
عنوان ابزار جم عآوری دادهها به صورت انفرادی و در محل آموزشگاه
بر روی آنها اجرا شد. ضمن آنکه روش تحقیق مطالعه حاضر با توجه به
موضوع آن، از نوع علّی- مقایسه ای بوده است. برای تجزیه و تحلیل
استفاده شده است. (MANOVA) دادها از تحلیل واریانس چندمتغیری
نتایج مطالعه نشان داد که بین سبک تفکر دانشآموزان نابینا و بینا تفاوت
آماری معناداری وجود دارد. بطوریکه میانگین دانش آموزان نابینا در
سبک تفکر درونی بیشتر از دانشآموزان بینا می باشد ولی در سبک تفکر
بیرونی میانگین دانشآموزان بینا بیشتر است. همچنین تفاوت آماری
معناداری بین سبک تفکر(درونی- بیرونی) دانش آموزان دختر و پسر
مشاهده نشد. بر مبنای نتایج این پژوهش می توان به متخصصان تعلیم و
تربیت پیشنهاد کرد که اقدام به تدوین و اجرای برنامه های درمانی
ترکیبی برای دان شآموزان نابینا همراه با اختلال های هیجانی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of internal and external dimensions of thinking styles in blind and sighted students

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • E Soleymani 2
  • A Abolghasemi 3
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 students of ph.D, Islamic Azad University Ardabil Branch
3 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The main objective of this study was to
compare the internal and external dimensions of
thinking styles in blind and normal students. The
statistical population of the present research
comprised all students aged between 12 and 18 years
enrolled in junior and high schools in Ardabil city
during the academic year 1378-88. A sample of 60
blind students (30 boys and 30 girls) and 60 sighted
students (30 boys and 30 girls) was selected.
Subscales of the short form of the Sternberg &
Wagner Thinking styles Inventory were administered
individually to gather data. The research design was
casual-comparative and data were analyzed using
multivariate analysis of variance. Results showed that
there was significant difference between thinking
styles in blind and normal students. Mean scores of
blind students in internal thinking style were greater
than those of sighted students, while sighted students
scored higher than their blind counterparts in external
thinking style. Significant differences between
thinking styles (internal-external) of male and female
students were also observed. Results of this study
suggest that education professionals proceed with
planning and implementation of combined
therapeutic programs for blind students with
emotional disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking style of internal- external
  • Students
  • Student
  • Blindness
امامی پور، س وزان ( 1382 ). بررسی تحولی سبکهای تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطة آنها با خلاقیت
.35-56 ،(3) و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه نوآور یهای آموزش، 2
پزشکی، بهناز ( 1384 ). بررسی مقایسه هوش هیجانی در دختران کم بینا و نابینا مقطع دبیرستان شهر تهرا . ن
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
تجدیدی، م جید ( 1378 ). مقایسه میزان افسردگی در نابینایان نوجوان در دو سیستم آموزشی تلفیقی و ویژ .ه
پایان نامه کارشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان.
مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبک های تفکر دانش آموزان نابینا و بینا
118
خسروی، زهر ا و مهدی فر، زاهد ( 1376 ). بررسی و مقایسه سبک اسناد دانش آموزان دختر مضطرب (حالت و
.25-36 ،(2) صفت اضطراب) و عادی شهر تهران. مجله حقوقی و قضایی دادگستری، 22
دلاور، علی ( 1381 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی . چاپ ششم . تهران. انتشارات
رشد.
16 ساله شهر تهران بر - عباسی تهرانی، ف ریبا ( 1381 ). بررسی میزان افسردگی و اضطراب در معلولین بینای ی 50
حسب س ن، جنس، میزان معلولیت، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال آنه .ا پایان نامه کارشناسی ارشد .
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
محمودی، س یدعلی اکبر ( 1385 ). بررسی رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی و برخی متغیرهای جمعیت
شناختی در دان شآموزان نابینا و بین ا. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه شیراز.
Baird, s. m, P.Mayfield, &. P, Barker. (1997). ”mother’ interpretation of the Behvior of
their infants with visual and other impairment during interaction” journal of visual
impairment and blindness, 91(5), 484-93.
Borromeo. F. R.(2003). Mathematical thinking styles- an empirical study. Development of
Education, University of hamburg.
Cruickshank, W. M.(1971). Psychology of Exceptional children and youth. prentice – hall
inc. Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
Garcia, Francisco. Cano & Hughes, Elaine. Hewitt. (2000). Learning and Thinking Styles:
an analysis of their interrelationship and influence on academic achivment. Educational
psychology, 20(5), 413-430.
Grigorenko, Elena. L & Sternberg, Robert. J. (1997). Styles of thinking, Abilities and
academic performance. Exceptional Children, 63(7), 295- 312.
Jylha. P & Isometsa. E (2006). The relationship of neuroticism and extraversion to
symptoms of anxiety and depression in the general population. Depression & Anxiety,
23(5), 281–289.
Narimani. M., Soleymani. E & Ahadi. B(2010). comparing the attributive styles of blind
and seeing boy students. Tarkia journal of sciences, 8(3), 61-64.
Riding, R. J & Cheama, I. (1991). Cognitive styles- An over view and integration.
Educational psychology, 17(5), 193- 215.
Zhang Li- Fang(2002a). The Role of thinking styles in social Development. Journal of
genetic psychology, 136(1), 34-48.
Zhang Li- Fang(2002b). Thinking styles and Modes of Thinking: Implication for education
and research. Journal of genetic psychology, 136(3), 254-263.
Zhang Li- Fang(2002c). Thinking styles and cognitive development. The Journal of genetic
psychology, 163(2), 157-71.