بررسی شیوع قلدری و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانش-آموزان مدارس متوسطه اول شهر گرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

   هدف : هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع قلدری و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانش­آموزان مدارس متوسطه اول شهر گرمی در سال تحصیلی 99-1398 بود.
   مواد و روش‌ها : طرح پژوهش حاضر توصیفی – زمینه یابی می باشد. جامعه­آماری پژوهش شامل تمام دانش­آموزان مشغول به تحصیل پسر و دختر در دوره دوم متوسطه  شهرستان گرمی بود. نمونه­ای به تعداد 200 نفر( 100 دختر و 100 پسر ) به روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه قلدری­­-­قربانی اولویوس استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از روش های آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی( خی دو) استفاده گردید.
یافته‌ها : درنهایت، نتایج این پژوهش نشان داده است که تفاوت معناداری در میزان شیوع بین دو گروه دختران و پسران وجود دارد، بدین معنا که میزان قلدری و قربانی قلدری شدن در پسران بیشتر از دختران بود(p<005).
   نتیجه گیری : با توجه به آسیب­های جسمی و روانشناختی و زمینه­سازی قلدری برای آسیب روانی اجتماعی در دانش­آموزان و با توجه به اهمیت مدرسه هم به لحاظ وقوع و هم به لحاظ کنترل و پیشگیری قلدری می­توان با اجرای سیاست­های مشخص، ارائه آموزش­های مناسب و اجرایی و برنامه­های پیشگیری و مداخله مناسب در مدارس کشور از وقوع و ایجاد پیامدهای آسیب­زا جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of bullying and related demographic factors in high school students in Germi

نویسندگان [English]

  • maryam ezzatibabi 1
  • sajjad basharpoor 2
1 PhD student, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardebil, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective:  The aim of this present study was to investigate the prevalence of bullying and its associated demographic factors in high school students in the city Germi in the 2019-2020 academic year
Methods: The design of the present study is descriptive- contextual. The statistical population of the study included all students studying boys and girls in the second year of high school in Garmi city. A Sample of 200 people (100 girl and 100­ boy) were selected by multi- stage random sampling method. The Olivius bullying-­victim questionnaire was used to collect information. Descriptive statistics (Mean, Standard deviation) and inferential statistics (Chi-square) were used to analyze the data
Results: Finally, the results of this study have shown that there is a significant difference in the prevalence between two groups' girls and boys. This means that the rate of bullying and victimization of bullying was higher in boys than girls (p<0/05).
Conclusion: Considering the physical and psychological injuries and the background of bullying for psychological and social harm in students and considering the importance of school both in terms of occurrence and in terms of controlling and preventing bullying, it is possible to implement appropriate policies, provide appropriate and executive training and prevention programs proper intervention in the country,s schools prevented the occurrence and creation of harmful consquences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • bullying– victims
  • students
اکبری بلوطبنگان، افضل و طالع پسند، سیاوش(1394). ویژگی­های روانسنجی مقیاس قربانی هارتر در دانش­آموزان مدارس متوسطه شهر قم. مجله سلامت و جامعه(مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران). 4(4)، 216-207. [https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16728]
بازرگان، زهرا و غلامعلی لواسانی، مسعود(1382). خشونت بدنی در مدرسه و راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش آن. فصلنامه نو‌آوری‌های آموزشی، 6، 13-30. [https://noavaryedu.oerp.ir/article_78737.html]
برزگر بفرویی، کاظم و خضری، حسن. (1392). بررسی میزان شیوعِ انواع زورگویی در مدارس راهنمایی شهرستان یزد از دیدگاه دبیران. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 13(7)، 15-26. [http://exceptionaleducation.ir/article-1-131-fa.html]
عزتی بابی، مریم و آقاجانی، سیف‌الله. (1401). مقایسه اضطراب اجتماعی با رفتار قلدری - قربانی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری، 12(1)، 62-72. https://doi.org/10.22098/jld.2022.7793.1837
عزتی بابی، مریم و میکائیلی، نیلوفر. (1400). مقایسه شایستگی اجتماعی با رفتار قلدری - قربانی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص. ناتوانی‌های یادگیری، 11(2)، 91-103. https://doi.org/10.22098/jld.2022.7142.1762
 قمری گیوی، حسین، سروشزاده؛ سیدحسن، مقصود؛ نادر و میکاییلی، نیلوفر(1392). اثربخشی برنامه پیشگیری از زورگویی الویوس بر زورگویی، مهارت­های اجتماعی و عزت­نفس دانش­آموزان در مدارس ابتدایی. فصلنامه روانشناسی بالینی، 3(11)، 49-75. [https://www.sid.ir/paper/487583/fa]
کریمی، فاطمه (1390 ). بررسی انواع خشونت کلامی و عوامل پدیدآورنده آن از نظر دانش­آموزان و معلمان. پژوهش­نامه حقوق کیفری، 4 ،102- 85 .  [https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4023013900204.pdf]
Bazarghan, Z. & Gholamali. L., M. (2005). Physical Violence in School and Strategies to Prevent and Reduce It, Quarterly Journal of Educational Innovation, 6:13-30. )Persian(. [Doi.org/10.1037/edu0000622]
Balootbangan, A. A., Talepasand, S., Rezaei, A. M., & Boogar, I. R. (2016). Psychometric properties of Harter's victimization scale in middle schools students. Safety promotion and injury prevention (Tehran), 4(4), 207-216. [https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16728]
Barzeghar,B. K., & Khezri, H.(2017).Prevalence of Bullying in Middle Schools in Yazd from the Perspective of Teachers, Quarterly Journal of Exceptional Education. 13(7), 15-26. )Persian(. [Doi.org/10.3126/ijls.v9i3.12440]
Baldry, A. C., & Farrington, D. P. (2000). Bullies and delinquents: personal characteristics and parental styles. Journal of Community & Applied Social Psychology, 10, 17-31.[Doi.org/10.1002/ (SICI) 1099-[1298(200001/02)10:1%3C17: AID-CASP526%3E3.0.CO; 2-M]
Brewer, G., & Kerslake, J. (2015). Cyberbullying, self-esteem, empathy and loneliness. Comp Hum Beh, 48:255-60.[Doi.org/10.1590/0047-2085000000312]
Clarke, E., & Kiseiica, iVI (1997). A systematic counseling approaches to the problem of bullying. Elementary school Guidance and Counseling, 31,310 – 305. [https://www.jstor.org/stable/42869211]
Cheraghi, A., & Piskin, M. (2011). Comparison of peer bullying among high school students in Iran and Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2510–2520.[Doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.137]
Garmaroudi, G., Mohammad, K., Omidvari, S., & Jafarpour, S. (2014). Prevalence of Bullying and its Associated Factors among Iranian Middle School Students. Health Education and Health Promotion, 2(3), 9-20.  [http://hehp.modares.ac.ir/article-5-11107-en.html]
Craig, W., Harel-Fisch, Y., Fogel-Grinvald, H., Dostaler, S., Hetland, J., Simons-Morton, B., & HBSC Bullying Writing Group. (2009). A cross-national profile of bullying and victimization among adolescents in 40 countries. International journal of public health, 54, 216-224. [https://link.springer.com/article/10.1007/s00038-009-5413-9]
De Wet, C. (2005). The voices of victims and witnesses of school bullying. Koers: Bulletin for Christian Scholarship= Koers: Bulletin vir Christelike Wetenskap, 70(4), 705-725. https://hdl.handle.net/10520/EJC59227
Dulimus. C. N., Theriot. M. T., Sowers. K. M., & Blackburn. J. A. (2004). Student reports of peer bullying victimization in a rural school. Stress, Trauma, and Crisis: international journal 7 (1). 1 – 16. [Doi.org/10.1080/15434610490281093]
Espelage D. L., & Holt, M. (2001). Bullying and victimization during early adolescence: Peer influences and psychosocial correlates. Journal of Emotional Abuse, 2, 123–142. [Doi.org/10.1300/J135v02n02_08]
Ezzati Babi, M., & Mikaeili, N. (2022). Comparison of social competence with bullying – victim behavior in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 11(2), 91-103. (Persian) https://doi.org/10.22098/jld.2022.7142.1762
Ezzati Babi, M., & Aghajani, S. (2022). Comparison of social anxiety with bullying – victim behavior in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities,12(1), 62-72. (Persian) https://doi.org/10.22098/jld.2022.7793.1837
Garrett, K. J. (2001). Reducing school-based bullying. Journal of School Social Work, 12(1), 74–90. [Doi.org/10.13023/etd.2019.124]
Ghamari, H., Soroush Zade, SH., Maghsoud, N., & Michaeli, N. (2013). Effect of olweus bullying prevention program on bullying, social skills and self-esteem of students in primary schools. Journal of Clinical Psychology, 3(11), 75-49) Persian (.https://www.sid.ir/paper/487583/fa
Harris, K., Mullan, Duncan, G., & Boisjoly, J. (2002). Evaluating the Role of “Noting to Lose” Attitudes on Risky Behavior in Adolescence. Social Forces, 00377732, Vol. 80 (3). https://doi.org/10.1353/sof.2002.0008
Hawker, D.S.J & Boulton, M.J. (2000), “Twenty years of research on peer victimization and psychological maladjustment: a metal analysis”, Journal of child Psychology and Psychiatry, No 41: 441_445. [Doi.org/10.14204/ejrep.37.15011]
Hilooğlu, S., & Cenkseven-Önder, O. (2010). The role of social skills and life satisfaction in predicting bullying among middle school students. Elementary Education Online, 9(3), 1159-1173.[Doi.org/10.19044/ejes.v7no3a11]
Karatzias, A., Power, K. G., & Swanson, V. (2002). Bullying and victimization in Scottish secondary schools: same or separate entities? Aggressive behavior 28, 45 – 61.[Doi.org/10.1002/ab.90005]
Kepenekci, K. Y., & Cinkir, S. (2006). Bullying among Turkish high school students, child abuse and neglect, 30, 193 – 204.[Doi.org/10.1016/j.chiabu.2005.10.005]
Kaltiala-Heino, R., Rimpela, M., Marttunen, M., Rimpela, A., & Rantanen, P. (1999). Bullying, depression, and suicidal ideation in Finnish adolescents: school survey, British Medical Journal, 319, 348–351.[Doi.org/10.1136/bmj.319.7206.348]
Karimi, F. (2011). Investigating different kinds of verbal violence and their causes from of studentsʼ and teachersʼ perspectives. Research on Criminal Justice, 4, 85-102) Persian (.   [Doi.org/10.4236/oalib.1107683]
Kartal, H. (2009). The ratio of bullying and victimization among Turkish elementary school student's ad its relationship to gender and grade level. Journal of Social Sciences, 20(2), 109-119.[Doi.org/10.1080/09718923.2009.11892729]
Lee, CH. (2010). Personal and interpersonal correlates of bullying behaviors among Korean middle school students. Journal of interpersonal violence. 25(1):152-76. [Doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0253128]
Laufer, A., & Harel, Y. (2003). The role of family, peers, and school perceptions in predicting involvement in youth violence. International Journal pf Adolescents Medical Health, 15(3), 235-246. [DOI: 10.1177/0044118X11424756]
McTernan W. P., Dollard M. F., & LA Montagne A. D. (2013). Depression in the workplace: An economic cost analysis of depression-related productivity loss attributable to job strain and bullying. Work & Stress, 27, 321–338.[Doi.org/10.1080/02678373.2013.846948]
Modin, B., Låftman, S.B., & Östberg, V. (2017). Teacher rated school ethos and student reported bullying-A multilevel study of upper secondary schools in Stockholm, Sweden. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(12), 1565. [DOI:10.3390/ijerph14121565]
Mucherah, W., Finch, H., White, T., & Thomas, K. (2018). The relationship of school climate, teacher defending and friends on students' perceptions of bullying in high school. Journal of adolescence, 62, 128-139. [DOI: 10.1016/j.adolescence.2017.11.012]
Nation, M., Vieno, A., Perkins, D., & Santinello, M. (2007). Bullying in school and adolescent sense of empowerment: An analysis of relationships with parents, friends, and teachers. Journal of Community & Applied Social Psychology, 10. 1002-1024. [https://doi.org/10.1002/casp.921]
Olweus, D. (1993). bullying at school: what we know and what we can do. Cambridge, (1993) MA: Blackwell.[Doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.137]
Rigby, K. (2000). Effects of peer victimization in schools and perceived social support on adolescent well-being. Journal of adolescence, 23(1), 57-68. https://doi.org/10.1006/jado.1999.0289
Salmivalli, C. (2001). Peer – led intervention campaign against school bullying: who considered it useful, who benefited? Educational research, 43 (3), 263 – 278. [Doi.org/10.1016/S1359-1789 (00)00012-4]
Young-Jones, A., Fursa, S., Byrket, J. S., & Sly, J. S. (2015). Bullying affects more than feelings: the long-term implications of victimization on academic motivation in higher education. Social psychology of education, 18(1), 185-200. https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-014-9287-1