اثربخشی کفایت مربیان مهدهای کودک در پیش بینی رشد عاطفی و اجتماعی کودکان پیش دبستان 5 و 6 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

    هدف : هدف مطالعه حاضر اثربخشی کفایت مربیان پیش‌دبستانی بر رشد عاطفی و اجتماعی کودکان پیش‌دبستان (5 و 6 ساله) بوده است.
روش ها : روش پژوهش نیمه آزمایشی به صورت دوگروهی ( گروه آزمایش و کنترل )  باطرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مهدهای کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور در شهر تهران، ری و شمیرانات بودند که در سال تحصیلی 98-97 تعـداد 618 مهـدکـودک فعـال می باشند . که به روش نمونه گیری تصادفی 36 نفر از مربیان مهدهای گروه سنی پیش‌دبستانی سه منطقه شهر تهران – ری و شمیرانات انتخاب و به 2 گروه 18 نفره به‌صورت کاملاً تصادفی جایگزین شدند. مربیان گروه آزمایش به مدت 5 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه در هفته با بسته آموزشی کفایت مربیان آموزش دیدند. به‌منظورجمع‌آوری داده ها از پرسشنامه کفایت مربیان، پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند و پرسشنامه رشد عاطفی گریسپن استفاده شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که مداخلة آموزشی تغییر معناداری در رشد هیجانی و عاطفی کودکان ایجاد کرده است ، به طوری که نتایج آزمون میانگین رشد اجتماعی در بین گروه آزمایش در پیش آزمون، پس آزمون  و پیگیری، به دست آمده است. که بیانگر تغییرات مثبت در رشد اجتماعی گروه آزمایش می باشد. نتایج آزمون میانگین رشد عاطفی در بین گروه آزمایش در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، به دست آمده است. که بیانگر تغییرات مثبت در رشد عاطفی گروه آزمایش می باشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس اختلاف میانگین‌ها در مرحله پس‌آزمون و پیگیری در سطح خطای 5 درصد معنی‌دار است و اختلاف میانگین‌ها در این مرحله بیانگر  تغییرات مثبت است یعنی رشد اجتماعی و عاطفی کودکان به‌صورت معنی‌داری افزایش یافته است.
نتیجه گیری : بر این اساس می توان نتیجه گرفت که دانش ، مهارت و توانمندی های مربیان اثرات مثبت در رشد اجتماعی و عاطفی کودکان پیش دبستانی دارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Preschool coaches' adequacy in predicting the emotional and social development of preschool children aged 5 and 6

نویسندگان [English]

  • Arezo Zokaeefar 1
  • Tavakkol Mousazadeh 2
1 PhD in Psychology, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective:  The aim of this study was to assess the effectiveness of preschool coaches' adequacy with the provision of educational package on emotional and social development of preschool children (5 and 6 years old).
Methods: For this purpose , in an experimental design with pretest-posttest and control group 36 coaches' of pre-school age kindergarten from three districts of Tehran - Ray and Shemiranat and under the supervision of the welfare organization of the country. The sampling method was that all 36 people in the statistical population were randomly assigned to 2 groups of 18 and in the next step, a pretest was performed. However, in the pre-test, 18 test group coaches for 5 sessions each A 90-minute session was trained with an adequacy curriculum (knowledge areas) and 18 other members of the coaching group were considered as the control group. In the next stage, an independent test was performed .The follow up process was also conducted one month later.
Results: The results showed that education intervention had a significant effect on Social Development and  Emotional Growth children . To analyze the data, the statistical tests of the comparison section were used by Pearson correlation coefficient and the effectiveness of the multivariate analysis of variance analysis and t-test of two independent samples using SPSS software.
Conclusion: Accordingly, it can be concluded that in the post-test and follow-up stage at the level of error of 5% and the difference of meanings at this stage represents positive changes. The social and emotional development of preschool children in the experimental group after applying the independent variable, ie, training the trainers using the provided training package has increased significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " The adequacy of educators"
  • " Emotional development"
  • "Social development"
ابری، ساره ؛حاج یوسفی، علی؛ حاج بابایی، حسین؛ رهگذر ، مهدی. (1390) مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها. نشریه رفاه اجتماعی ، 11(41) ،343-368 .
پرستار، علی. (1388). مقیاس رشد اجتماعی واینلند. تهران: شرکت هوش آزمای نوید
جعفری ، علیرضا. ( 1393 ). تأثیر بازی های آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 23(9)، 32-22.
رضایی ، اکبر؛ خداخواه، شبنم. (1388). رابطه‌ی بین سبک‌های فرزند پروری و باورهای معرفت شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور.
رضایی، آتنا؛ آخوندزاده، گلبهار و حجتی، حمید. (1396). تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی شهرستان شاهرود. دو ماهنامه علمی پژوهشی علوم توانبخشی، 13(6)، 333-326.
رجایی، علی و کریمیان، سیدجواد. (1394). بررسی رشد هیجانی کارکردی کودکان دارای نشانه های ADHD و مقایسه آن با کودکان عادی. مقاله ارائه شده در همایش ملی آموزش ابتدای.
صفری ، سجاد. (1394).  تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر مبنای برنامه ریزی چند بعدی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 11(37).
طهماسبی، سیامک؛ ذکایی فر، آرزو؛ بانشی، علیرضا؛  بابایی، رضا؛ موسی زاده، زهره. (1395). تدوین ابزارهای استاندارد سنجش سلامت و کفایت مربیان مهدهای کودک.
عینی، ساناز؛ نظر، سمیرا؛ عبادی، متینه و زینال زاده، مهتاب. (1401). تدوین معادلات ساختاری سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه بر اساس ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی و با میانجی‌گری حمایت اجتماعی ادراک‌شده. ناتوانی‌های یادگیری،11(4)، 62-77.  https://doi.org/10.22098/jld.2022.8168.1865
غفاری ،خلیل ؛ سرلک ، مریم ؛ داوودی ، حسین. (1397). بررسی تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی. نشریه رهبری و مدیریت آموزشی، 3.
زادشیر، فرزانه. (1387). مقایسه قضاوت اخلاقی و رشد اجتماعی دانش آموزان دبستان هـای تحـت تعلـیم آموزش قرآن به روش حفظ با معانی و سایر مدارس غیرانتفاعی. پایان نامـه کارشناسـی ارشـد روان- شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
مامازندی، زهرا. (1397). مقایسه مهارتهای اجتماعی کودکان با توجه به حضور و عدم حضور آنها در مهدکودک. اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان.
 Boyatzis, R.E. (2008). Competencies in the twenty-first century. Journal of Management  https://doi.org/10.1108/02621710810840730
 Berlin, L.J.  (1994). The insecure/ambivalent pattern of attachment: theory and research. Department of Psychology, Pennsylvania State University, University Park 16802. https://doi.org/10.2307/1131298 - Bing
Barnett, S. (2008). Preschool Education and Its Lasting Effects Research and Policy Implications. Rutgers, The State University of New Jersey.
Cooper & A. & Patall, T. (2010). Effects of full-day Kindergarten on academic achievement and social development Published on American Educationl Research Association. https://www.jstor.org/stable/40658445 - Bing
Darling-Churchill, K. E., & Lippman, L. (2016). Early childhood social and emotional development: Advancing the field of measurement. Journal of Applied Developmental Psychology, 45, 1-7.
Early Child Development in Developing Countries (2011). Published: September 24.
Engle, P. (2011) Strategies for reducing inequalities and improving developmental outcomes for young children in low-income and middle-income countries.  378(9799), 1339-1353.
Eyni, S., Nazar, S., Ebadi, M., & Zeynalzadeh, M. (2022). Development of structural equations of social adjustment of students with Specific Learning Disorder based on alexithymia and metacognition beliefs and mediated by perceived social support. Learning Disabilities, 11(4), 67-77.  https://doi.org/10.22098/jld.2022.8168.1865
Hamre, B. K., Partee, A., & Mulcahy, C. (2017). Enhancing the impact of professional development in the context of preschool expansion. AERA Open, 3(4), 2332858417733686.
Hemmeter, M. L., & Conroy, M. A. (2018). Advancement of evidence-based programs for young children with social and emotional learning difficulties.  DOI:10.1007/s12310-018-9275-2 - Bing
Jeffrey, T.S. (2014) . Early Childhood Development: A Multicultural Perspective.
Kayon, T., & Dunri, M. (2018). Handbook Elementary Schools Student and Parent.
Loeb, S. (2007). The influence of preschool centers on children’s social and cognitive development. Economics of Education Review, 26, 52–66.
Pem, D. (2015). Factors Affecting Early Childhood Growth and Development: Golden 1000 Days. Adv Practice Nursing, 1(101), 2573-0347. DOI: 10.4172/2573-0347.1000101
Roeser, R. W., & Eccles, J. S. (2014). Schooling and the mental health of children and adolescents in the United States. In Handbook of developmental psychopathology (pp. 163-184). Springer, Boston, MA.
 Spencer. M. (2008).Competence at Work: Models for Superior Performance 1st Edition, Kindle Edition .
Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. National Academy Press, 2101 Constitution Avenue, NW, Lockbox 285, Washington, DC.
Shala, M. (2013). The impact of preschool social-emotional Development on academic success of Elementary School Students Psychology Department, FAMA College, Pristine, Kosovo. DOI:10.4236/psych.2013.411112
Trawick, S. (2014). Early childhood development: A Multicultural Perspective .
Wolf, S., Aeffrey Trawick-Smithber, J. L., Behrman, J. R., & Tsinigo, E. (2019). Experimental impacts of the “Quality preschool for Ghana” interventions on teacher professional well-being, classroom quality, and children’s school readiness. Journal of Research on Educational Effectiveness, 12(1), 10-37.    
Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T., ... & Zaslow, M. J. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education.