اثربخشی آموزش فراشناخت بر فرسودگی تحصیلی، تعلل‌ورزی و ناامیدی تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی

2 استاد دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار، گروه روان شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

10.22098/jsp.2023.10432.5224

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت بر فرسودگی تحصیلی، تعلل ورزی و ناامیدی تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش بود.

مواد و روش ها‌: روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه تیزهوشان مدیریت آموزش‌وپرورش ناحیه 2 اردبیل بود که در سال تحصیلی 1400-1399 در مدرسه تیزهوشان مشغول به تحصیل بود. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس 40 نفر انتحاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل گمارده شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997)، تعلل ورزی سولومون و همکاران (1984) و ناامیدی یک (1979) بود. فرآیند اجرا آموزش روش فراشناختی در این پژوهش در 7 جلسه ۶۰ دقیقه‌ای انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیره با نرم افزارspss.25 تجزیه‌وتحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنیداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل، در نمره کل متغیر فرسودگی تحصیلی (569/5=F)، متغیر تعلل ورزی (49/20=F) و متغیر ناامیدی تحصیلی (648/14=F) وجود داشت(001/0>p).

نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخشی فراشناخت در کاهش فرسودگی تحصیلی، تعلل ورزی و ناامیدی تحصیلی معلمان می‌توانند با طراحی دقیق فعالیت‌های یادگیری در دوره‌ها و برنامه درسی، به فراگیران در توسعه مهارت‌های فراشناختی در کلاس و محیط تحصیلی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of metacognition education on academic burnout, procrastination and academic frustration of gifted students

نویسندگان [English]

  • fazail shahmari soha 1
  • mohammad narimani 2
  • Tavakol MusaZadeh 3
  • touraj hashemi 4
1 Ph.D. Student of Psychology
2 university of mohaghegh ardabili
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
4 university of Tabriz
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of metacognitive education on academic burnout, procrastination and academic frustration of gifted students.

methods: The method of the present study was experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the present study includes all the talented second year high school male students of Ardabil District 2 who are studying in the gifted school in the academic year 2020-2021. To determine the sample size, 40 people were selected from the available method and randomly assigned to two experimental groups and one control group. Data collection tools were academic burnout Berso et al. (1997), procrastination Solomon et al. (1984) and academic frustration Beck (1979). The process of teaching metacognitive method in this study was performed in 7 sessions of 60 minutes. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance with spss.25 software.

Results:The results showed that there was a statistically significant difference between the mean scores of the experimental and control groups in the total score of academic burnout (F = 5.569), procrastination (F = 20.49) and academic frustration (F = 14.648) There was(P<0/001).

Conclusion: Due to the effectiveness of metacognition in reducing academic burnout, procrastination and academic frustration, teachers can help learners to develop metacognitive skills in the classroom and learning environment by carefully designing learning activities in courses and curricula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognition education
  • academic burnout
  • procrastination
  • academic frustration
  • gifted