مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی, آموزش مادران به روش بارکلی و دارو درمانی بر ادراک زمان در دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه 9 تا 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

10.22098/jsp.2024.12817.5555

چکیده

هدف: اختلال بیش فعالی نقص توجه اختلالاتی روان‌شناختی ست که بر جنبه های زیادی از زندگی دانش آموزان اثرگذار است. اثرات دارودرمانی به عنوان خط اول درمان کوتاه مدت است توانبخشی شناختی و آموزش مادران به روش بارکلی درمانهای غیردارویی اثرگذاری هستنند. پژوهش باهدف مقایسه اثر توان‌بخشی شناختی،آموزش مادران به روش بارکلی و دارودرمانی بر ادراک زمان در دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه ۹-۱۲ سال انجام شد.
روش‌ها: پژوهش آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ، پس‌آزمون و پیگیری بود.جامعه آماری پژوهش عبارت بود از: کلیه‌ی دانش آموزان ۹-۱۲ سال که در سال تحصیلی 1398 در مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد مشغول به تحصیل بودند با روش نمونه‌گیری تصادفی، 45 نفر از دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی در سه گروه آزمایشی توان‌بخشی شناختی (۱۵ نفر) ،آموزش مادران به روش بارکلی(۱۵ نفر) و دارودرمانی (۱۵ نفر) قرار گرفتند. در جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کانرز (کیت کانرز، 1960) و آزمون ادراک زمان (نظری، میرلو و اسد زاده، 1390) استفاده شد. به گروه توان‌بخشی شناختی 14 جلسه آموزش ،گروه آموزش به مادران به روش بارکلی 9 جلسه آموزش و گروه دارودرمانی دارو دریافت کرد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: بین دارودرمانی و توان‌بخشی شناختی و آموزش مادران به روش بارکلی بر ادراک زمان در دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه –بیش فعالی تفاوت وجود دارد. (p=0/05)
نتیجه‌گیری: توان‌بخشی شناختی و آموزش مادران به روش بارکلی می‌توانند به‌عنوان درمانهای مکمل در کاهش علائم بالینی کودکان مبتلابه ADHD استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of cognitive rehabilitation, mother training by Barkley`s method and medication therapeutic effect on time perception in student with attention deficit disorder 09-12 years

نویسندگان [English]

  • Akram Bagheri 1
  • davood kordestani 2
  • Korush Goodarzi 3
1 PhD student in psychology, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran.
چکیده [English]


Objective: Attention deficit hyperactivity disorder is a psychological disorder that affects many aspects of students' lives. The effects of drug therapy is short. cognitive rehabilitation and education of mothers are non-pharmacological treatments. The research was conducted with the aim of comparing the effect of cognitive rehabilitation, training of mothers using the Barkley method and drug therapy on time perception in students with attention deficit disorder aged 9-12 years.
Methods: It was a experimental research of pre-test, post-test and follow-up type.The statistical population : all students aged 9-12 who were studying in elementary schools in Khorram Abad city in the academic year of 2018, with random sampling method, 45 students with attention deficit hyperactivity disorder in three rehabilitation experimental groups cognitive (15 people), education of mothers by Barkley's method (15 people) and drug therapy (15 people) were included. Connors questionnaire (Keith Connors, 1960) and time perception test (Nazari, Mirlo and Asadzadeh, 2013) were used in data collection. The cognitive rehabilitation group received 14 training sessions, the Barkley method training group received 9 training sessions, and the drug therapy group received medication. The data were analyzed using ANOVA with repeated measures.
Results: There is a difference between drug therapy and cognitive rehabilitation and training of mothers using the Barkley method on time perception in students with attention deficit hyperactivity disorder.(p=0.05)
Conclusion: Cognitive rehabilitation and training of mothers using the Barkley method can be used as complementary treatments to reduce the clinical symptoms of children with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention deficit hyperactivity disorder
  • cognitive rehabilitation
  • education of mothers by the Barkley method
  • drug therapy
  • time perception