پیش بینی یادگیری ادراک شده بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، فارس، ایران

10.22098/jsp.2024.12929.5567

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی یادگیری ادراک شده بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان است.
روش‌ها: این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده­ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول و دوم شهر شیراز تشکیل دادند. نمونه این پژوهش 375 نفر از دانش­آموزان دختر شهر شیراز بود که به علت شیوع کرونا در زمان انجام پژوهش به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین مدارس مقطع متوسطه این شهر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه توسط بری، بتی و وات، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  و مقیاس یادگیری ادراک شده توسط ریچموند و همکاران استفاده شد. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تعلق به مدرسه با یادگیری ادراک شده رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (001/0>P).  نشان رگرسیون چندمتغیری نشان داد که 88 درصد از واریانس کل یادگیری ادراک شده دانش‌آموزان توسط متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تعلق به مدرسه تبیین گردیده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تعلق به مدرسه از جمله عوامل برون فردی و درون فردی مؤثر بر یادگیری ادراک شده هستند و به این سازه­ها در نظام آموزشی باید توجه ویژه­ای داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting perceived learning based on perceived social support and sense of belonging to school in students

نویسندگان [English]

  • Maryam Hasanzadeh 1
  • Moslem Abbasi 2
1 Master of Clinical Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Salman Farsi University of Kazerun, Fars, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the current research is to predict perceived learning based on perceived social support and sense of belonging to school in students.
Methods: This research is practical in terms of its purpose and descriptive of the correlational type based on the method of data collection. The statistical population of this research was made up of all female students of the first and second secondary schools in Shiraz. The sample of this research was 375 female students of Shiraz city, who were selected from secondary schools of this city due to the spread of Corona at the time of conducting the research. To collect data, the school belongingness questionnaire by Berry, Betty and Watt, the Perceived Social Support Scale by Zimmet et al. and the Perceived Learning Scale by Richmond et al. were used. The collected data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and multiple regression.
Results: The results of Pearson's correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between perceived social support and feeling of belonging to school with perceived learning (P<0.001). The multivariate regression showed that 88% of the variance of the students' perceived learning was explained by the perceived social support variables and the sense of belonging to the school.
Conclusion: According to the obtained results, it can be said that perceived social support and feeling of belonging to the school are among the extra-personal and intra-personal factors that affect perceived learning, and special attention should be paid to these structures in the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived learning
  • perceived social support
  • sense of belonging to school