مدل‌سازی تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ مدرسه بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی کارآمدی جمعی و تعهد حرفه‌ای (مطالعه موردی:معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2024.11466.5383

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل­سازی تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ مدرسه بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی کارآمدی جمعی و تعهد حرفه­ای معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل انجام شد.
مواد و روش­ها: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل به تعداد 2671 نفر بود که از این تعداد 350 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای برای جمع­آوری داده­ها انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد اخلاق کار اسلامی گل­پرور و نادی(1390)، اشتیاق شغلی سالانووا و شائوفلی(2001) و تعهد حرفه­ای ایمر (۲۰۰3)، فرهنگ مدرسه گرونت(1999) و کارآمدی جمعی داناهو و همکاران (2020) استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها از طریق روایی ظاهری با استناد به دیدگاه‌های صاحب‌نظران و متخصصان تأیید گردید؛ همچنین پایایی پرسشنامه­ها نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برای پنج پرسشنامه به ترتیب83/0، 92/0، 88/0، 82/0، 91/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS 24 وlisrel  انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تأثیر مستقیم اخلاق بر کارآمدی (81/0)، اخلاق بر تعهد(79/0)، فرهنگ بر تعهد حرفه­ای (66/0)، فرهنگ بر کارآمدی جمعی(59/0)،تعهد حرفه­ای بر اشتیاق شغلی(35/0) و کارآمدی جمعی بر اشتیاق شغلی(52/0) است. همچنین با توجه به یافته­ها میزان تأثیر غیرمستقیم اخلاق اسلامی کار بر اشتیاق شغلی با تعهد حرفه­ای(27/0)، تأثیر غیرمستقیم اخلاق بر اشتیاق شغلی با کارآمدی جمعی(42/0)، تأثیر غیرمستقیم فرهنگ بر اشتیاق شغلی با تعهد حرفه­ای( 23/0) و تأثیر غیرمستقیم فرهنگ مدرسه بر اشتیاق شغلی با کارآمدی جمعی(30/0) بوده است.
نتیجه‌گیری: اخلاق اسلامی کار در انگیزه معلمان تأثیر مثبت  گذاشته و باعث می­شود افراد در سازمان با میل و رغبت بیشتری عمل کرده و خودکارآمدی شغلی بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Effect of the Islamic Work Ethics and School Culture on Teacher’s Job Engagement with the Mediate Role of Teacher’s Collective Efficacy and Professional Commitment.

نویسندگان [English]

  • Azim Omidvar 1
  • Adel zahed babolan 2
  • Mahdi Moeinikia 2
  • Seyyedgholamhasan Musavi 2
1 Ph.D. in Educational adminstration, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor, Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted with the aim of modeling the effect of Islamic work ethics and school culture on teachers' job enthusiasm with the mediating role of collective efficiency and professional commitment of primary school teachers in Ardabil city.
Methods: The present research method is descriptive-correlation. The statistical population of this research included all the primary school teachers of Ardabil city in the number of 2671 people, of which 350 people were the statistical sample of the research based on Cochran's formula and using the multi-stage cluster random sampling method to collect Data collection was selected. To collect data from the standard questionnaires of Islamic work ethics of Gol Parvar and Nadi (1390), job enthusiasm of Salanova and Shaofli (2001) and professional commitment of Imer (2003), Grunt school culture (1999) and efficiency Danahoe et al.'s (2020) collective was used. The validity of the questionnaires was confirmed through face validity based on the opinions of experts and experts; Also, the reliability of the questionnaires was obtained based on Cronbach's alpha coefficient for five questionnaires, respectively 0.83, 0.92, 0.88, 0.82, 0.91. Data analysis was done using SPSS 24 and lisrel statistical software.
Results: The results showed that the direct effect of ethics on efficiency (0.81), ethics on commitment (0.79), culture on professional commitment (0.66), culture on collective efficiency (0.59), professional commitment on job enthusiasm (0.35) and collective efficiency on job enthusiasm (0.52). Also, according to the findings, the indirect effect of Islamic work ethics on job enthusiasm with professional commitment (0.27), the indirect effect of ethics on job enthusiasm with collective efficiency (0.42), the indirect effect of culture on job enthusiasm with commitment professional (0.23) and the indirect effect of school culture on job enthusiasm with collective efficiency (0.30).
Conclusion: Islamic work ethic has a positive effect on teachers' motivation and makes people in the organization act more willingly and have more job self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic ethics of work
  • job enthusiasm
  • school culture
  • collective efficiency
  • professional commitment
  • elementary teachers